Дипломна робота «Облік, аналіз і аудит доставки, монтажу і налагодження основних засобів на підприємствах молочної промисловості», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 23.07.2012 19:19 · від Анна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ I. Організація обліку на АТЗТ «Обухівський молочний завод», фінансовий та управлінський облік доставки, монтажу і налагодження основних засобів 1.1. Організація обліку на АТЗТ «Обухівський молочний завод» та коментар його облікової політики 17 1.2. Фінансовий та управлінський облік доставки, монтажу і налагодження основних засобів 1.2.1. Фінансовий облік доставки, монтажу і налагодження основних засобів 29 1.2.2. Управлінський облік доставки, монтажу і налагодження основних засобів 46 1.3. Відображення в фінансовій звітності інформації з обліку доставки, монтажу і налагодження основних засобів 50 1.4. Сучасні комп'ютерні технології ведення обліку доставки, монтажу і налагодження основних засобів, виклад їх практичного застосування 52 Розділ II. Економічний аналіз діяльності АТЗТ «Обухівський молочний завод» та аналіз доставки, монтажу і налагодження основних засобів 2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності АТЗТ «Обухівський молочний завод» за 2009-2010 роки 64 2.2. Теоретичні основи та практичний економічний аналіз доставки, монтажу і налагодження основних засобів 69 2.3. Сучасні комп’ютерні технології ведення економічного аналізу доставки, монтажу і налагодження основних засобів та виклад їх практичного застосування 83 Розділ III. Внутрішній і зовнішній аудит доставки, монтажу і налагодження основних засобів на АТЗТ «Обухівський молочний завод», державний контроль за дотриманням чинного законодавства України з обліку доставки, монтажу і налагодження основних засобів 3.1. Теоретичні основи внутрішнього та зовнішнього аудиту доставки, монтажу і налагодження основних засобів 87 3.2. Державний контроль та відповідальність за дотримання чинного законодавства України з обліку доставки, монтажу і налагодження основних засобів 108 Загальні висновки і пропозиції 115 Перелік використаної літератури 117 Додатки 121

Висновок

У даній роботі розкрито поняття «основні засоби», наведено класифікацію основних засобів, визначено критерії їх визнання. Встановлено, що основні засоби повинні відповідати вимогам визнання активів, зокрема:

- існує імовірність одержання економічних вигод від використання;

- оцінка може бути достовірно визначена.

Класифікація основних засобів дуже різноманітна. Для цілей бухгалтерського основні засоби класифікуються на: земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель; будинки та споруди; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади та інвентар; робоча і продуктивна худоба; багаторічні насадження; інші основні засоби, а для цілей податкового обліку – розподіляються на чотири групи.

Питанням бухгалтерського обліку і аудиту основних засобів приділяється велика увага, про що свідчить ряд нормативних документів, які регулюють порядок організації та ведення бухгалтерського обліку та аудиту основних засобів. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

Основними проблемами законодавства, що регулює облік і аудит основних засобів є, по-перше, нестабільність – у нормативні документи постійно вносяться зміни, що спонукає бухгалтерів до постійного вивчення нормативної літератури; по-друге, суперечливість – тобто невідповідність податкового та бухгалтерського законодавства.

У першому розділі роботи висвітлено теоретичний підхід до обліку доставки, монтажу і налагодження основних засобів, а саме:

- визначено критерії визнання основних засобів та охарактеризовано методи їх оцінки;

- визначено і охарактеризовано рахунки бухгалтерського обліку, що призначені для відображення операцій з основними засобами;

- узагальнено інформацію про первинний облік операцій з доставки, монтажу і налагодження основних засобів;

- узагальнено правила податкового та бухгалтерського обліку операцій з надходження основних засобів.

Також у цьому розділі охарактеризовано практичну сторону обліку доставки, монтажу і налагодження основних засобів АТЗТ «Обухівський молочний завод». Встановлено, що облік на підприємстві автоматизовано. Ведеться він на базі програмного забезпечення «1С: Підприємство». Тут розглянуто первинні документи з обліку доставки, монтажу і налагодження основних засобів, книгу обліку (реєстрації) первинних документів, порядок надходження первинних документів базового підприємства. Охарактеризовано методику обліку доставки, монтажу і налагодження основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку АТЗТ «Обухівський молочний завод».

За результатами проведеного дослідження у першому розділі можна зробити висновок, що система бухгалтерського обліку у повному обсязі відповідає чинному законодавству та внутрішнім документам АТЗТ «Обухівський молочний завод».

У третьому розділі дипломної роботи узагальнено теоретичні підходи щодо аудиту доставки, монтажу і налагодження основних засобів.

В ході проведення аудиту доставки, монтажу і налагодження основних засобів АТЗТ «Обухівський молочний завод» було:

- визначено завдання аудиту доставки, монтажу і налагодження основних засобів базового підприємства;

- узагальнено інформаційну базу для проведення аудиту;

- визначено методи проведення аудиту;

- розроблено програму аудиту;

- розроблено робочий план аудитора;

- проведено аудит доставки, монтажу і налагодження основних засобів базового підприємства і надано аудиторський висновок.

Розроблені в роботі пропозиції вже використовуються в практичній діяльності АТЗТ «Обухівський молочний завод» в процесі організації аналітичного процесу. Практичне впровадження даних рекомендацій дозволило підвищити рівень об'єктивності, достовірності, аналітичності обліково-економічної інформації та наукової обґрунтованості вибору елементів облікової політики стосовно основних засобів, що, у свою чергу, підвищить роль бухгалтерського обліку в системі управління підприємством.

До числа результатів, що мають найбільше практичне значення, належать такі пропозиції:

- удосконалення форм первинних документів з обліку основних засобів, що розширить їх інформаційну ємність і прискорить процес одержання необхідної для управління інформації;

- кількісне збільшення видів первинних документів для ведення первинного обліку основних засобів, що в свою чергу в результаті збільшить обсяг необхідної інформації для її подачі керівництву для прийняття ним управлінських рішень;

- впровадження проведення переоцінки вартості основних засобів, практичне застосування якого підвищить реальність інформації про вартість об'єктів обліку;

- більш ретельної організації обліку в частині надходження і руху первинних документів задля оперативного відображення господарських фактів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?