Дипломна робота «Стратегічні напрями модернізації державної податкової служби україни: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 24.05.2012 11:54 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретико-правові засади діяльності податкової служби україни 7 1.1. Становлення та розвиток податкової служби України 7 1.2. Організація роботи Державної податкової служби України 17 Розділ 2. Оцінка практики впровадження проекту модернізації державної податкової служби україни 31 2.1. Аналіз динаміки загальних показників модернізації ДПС 31 2.2. Ефективність взаємодії ДПС України з різними групами платників податків 55 2.3. Регіональні відмінності за показниками досягнення прогресу впровадження ПМДПС 62 Розділ 3.стратегічні напрями модернізації державної податкової служби україни: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід 65 3.1. Структура та організація роботи податкових органів у зарубіжних країнах 65 3.2. Стратегічні орієнтири розвитку Державної податкової служби України 81 3.3. Удосконалення порядку реєстрації платників податків в органах державної податкової служби у межах проекту “Програма модернізації державної податкової служби України - 1” 91 Висновки 97 Список використаних джерел 101 Додатки 107

Висновок

Цілеспрямований розвиток державної податкової служби України в умовах перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві, має здійснюва-тись на усвідомленні необхідності докорінної зміни філософії спілкування з платниками податків з фіскальної на добровільну сплату податків, що потре-бує переходу до світових цивілізованих норм в оподаткуванні.

Податкова служба в сучасних умовах повинна стимулювати економічний розвиток країни, сприяти створенню умов для залучення інвестицій, розвитку приватного бізнесу, сприяти зниженню податкового тягаря, отриманню сталих доходів до державного бюджету. Необхідно трансформувати податкову службу в провідну демократичну та підзвітну суспільству високоефективну державну установу, яка діє на правових засадах та користується довірою і підтримкою суспільства.

За результатами проведеного аналізу тенденцій реформування податкових служб розвинутих країн світу зроблено висновок, що провідним принципом їх перебудови є орієнтація на клієнта - платника податків, і створення демократизованої державної інституції, що поступово переходить від суто фіскальної функції до стимулювання економічного розвитку країни.

Здійснення послідовних заходів з модернізації державної податкової служби розпочато у 1997 р. з розроблення Концепції та Стратегічних напрямів розвитку державної податкової служби України. Євроінтеграційна стратегія розвитку України, реформування підходів до державного управління, цілі розвитку державної податкової служби потребують:

- спрямування зусиль податкової служби на збільшення дохідної частини бюджету шляхом вдосконалення та лібералізації податкового законодавства, розширення бази оподаткування, створення сприятливих умов для розвитку виробництва, приватного підприємництва, скорочення неофіційного сектору економіки, а не за рахунок додаткового податкового навантаження на платників податків;

- скорочення витрат на адміністрування податків шляхом спрощення системи адміністрування податків, автоматизації процесів оподаткування, реформу вання організаційно-функціональної структури органів ДПС.

На нашу думку, основними напрямами Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 р. є:

1. Забезпечення умов для добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків та повного, своєчасного надходження законодавчо встановлених в Україні податків та зборів (обов'язкових платежів) шляхом: удосконалення податкового законодавства у частині порядку адміністрування податків та його адаптації до вимог Європейського Союзу; спрощення механізму обчислення податків; уніфікації форм податкової звітності та вдосконалення інструкцій щодо їх заповнення; впровадження вдосконаленої системи адміністрування податкового боргуплатників податків; створення системи приймання податкової звітності від платників податків в електронному вигляді; вдосконалення контрольно-ревізійної роботи на базі ризико-орієнтованої системи, налагодження системи обміну оперативною та аналітичною інформацією з правоохоронними органами та іншими контролюючими організаціями, податковими органами країн світу з метою забезпечення захисту економічних інтересів України у галузі оподаткування; постійного моніторингупоказників діяльності платників податків; диференційованого підходу до організації контролю за діяльністю платників податків.

2. Забезпечення прозорості, компетентності, передбачуваності та не

упередженості діяльності податкової служби через: надання своєчасних та якісних послуг платникам податків, забезпечення формами податкової звітності, інструкціями щодо їх заповнення; надання платникам податків оперативних консультативних послуг та роз'яснень податкового законодавства шляхом створення інформаційно-довідкового центру; встановлення взаємовідносин державної податкової служби України ізмайбутніми платниками податків у школах та інших закладах освіти шляхом розроблення та впровадження програми навчання щодо системи оподатку-вання; систематичне висвітлення діяльності органів державної податкової служби шляхом створення системи доведення до громадськості актуальної, достовірної та повної інформації щодо системи оподаткування, стану наповнення дохідної частини бюджетів; усунення можливості проявів корупції в органах державної податкової служби шляхом розроблення та впровадження програм антикорупційних заходів; впровадження програм проведення періодичних опитувань платників податків щодо оцінки їх стосунків з державною податковою службою України та розроблення процедури врахування і оприлюднення результатів опитувань; впровадження в практичну діяльність ризико-орієнтованої системи та стандартних процедур перевірок до всіх платників податків при організації контрольно-ревізійної роботи.

3. Створення високопрофесійної, інформаційно розвиненої державної податкової служби в Україні шляхом розроблення та впровадження програми розвитку інформаційної інфраструктури, що передбачає: удосконалення процедур, які забезпечують реалізацію функцій органів державної податкової служби України; розроблення та впровадження нової організаційної структури, побудованої за функціональним принципом; створення автоматизованої системи операційної та управлінської діяльності ДПС; удосконалення державної системи моніторингу сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), створення управлінської інформаційно-аналітичної системи ДПС України; удосконалення системи обліку податкових надходжень до бюджету; створення системи контролю за достовірністю звітності податкових органів; розроблення системи інформаційної взаємодії із Міністерством фінансів України, Міністерством економіки, Міністерством праці і соціальної політики України, Державним Казначейством України, Державною митною службою України, Національним банком України та Державним комітетом статистики України, іншими міністерствами та відомствами; підвищення рівня управління персоналом державної податкової служби шляхом вдосконалення системи професійної підготовки і перепідготовки кадрів, впровадження нових механізмів управління персоналом.

Отже, можна констатувати, що модернізація податкової служби становить нагальну необхідність. Перехід до нової, модернізованої податкової системи дасть змогу здобути те, що на сьогодні є найбільшим дефіцитом, довіру платників податків до податкової служби. Тому саме інтелект, чесність, порядність, високий професіоналізм, здатність до стратегічного мислення і боротьби за правду, духовні цінності у модернізованій системі державної податкової служби повинні стати найбільшим капіталом. Нам потрібна така модернізація системи, яка б поєднала життєздатну економіку держави та права платників податків.

Як ми з'ясували, метою модернізації є максимальне наближення моделі державної податкової служби України до європейського рівня, досягнення взаємного порозуміння між податківцями та платниками податків, побудова відносин між ними на принципах неупередженості, законності, прозорості, добропорядності. Основними напрямами модернізації є вдосконалення орга-нізаційної структури ДПС, її операційної діяльності, виконавчого управління, управління персоналом органів ДПС України, інформаційного забезпечення, взаємодії з іншими органами влади та покращення взаємин із суспільством.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?