Дипломна робота «Управління активами інституційних інвесторів в Україні», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 13.05.2012 18:26 · від Михаил · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів 7 1.1. Інституційні інвестори як учасники фінансового ринку: поняття та характеристика 7 1.2. Управляння активами інституційних інвесторів як вид професійної діяльності 20 1.3. Генезис наукової думки з питань управляння активами інституційних інвесторів 35 Розділ 2. Розвиток діяльності з управління активами інституційних інвесторів в Україні 48 2.1. Методичні основи аналізу рівня розвитку ринку послуг з управління активами 48 2.2. Загальна характеристика розвитку інституціональних інвесторів в Україні 63 2.3. Особливості професійної діяльності з управляння активами на вітчизняному ринку фінансових послуг 77 Розділ 3. Напрямки розвитку діяльності з управління активами інституціональних інвесторів в Україні 93 3.1. Зарубіжний досвід з управляння активами інституціональних інвесторів та можливості його адаптації в Україні 93 3.2. Концептуальні основи розвитку послуг з управляння активами 111 Висновки 124

Висновок

Однією з головних особливостей сучасної економіки розвинених країн є провідна роль фінансової системи, яка проявляється не тільки в забезпеченні умов зростання і прогресивних зрушень у галузевій структурі, а й у динаміці ділових циклів. Інституційні інвестори (банки, страхові компанії, пенсійні та інвестиційні фонди) виконують важливі функції, трансформуючи вільні кошти бізнесу і заощадження домогосподарств в інвестиції. При цьому зміни ситуації на фінансовому ринку стають одним з головних показників зростання або спаду в економіці.

На інвестиційному ринку України сьогодні діє понад тисячу різних посередників (і щороку їхня кількість зростає, так само як і обсяги їх активів), які виконують безліч посередницьких операцій і, взаємодіючи між собою, формують його інфраструктуру.

Лібералізація фінансового сектору та нові тенденції розвитку світової економіки розширили можливості інституціональних інвесторів розвинених країн щодо надання нових послуг і використання сучасних фінансових інструментів. Поширення отримують зручні для індивідуального інвестора акції фінансових посередників. Інституційні інвестори стають головними власниками акціонерного капіталу і вирішують питання його використання, а також пов'язані з цим права керування. Вони максимізує прибуток для інвесторів і конкурують за фонди на основі високопрофесійного формування портфелів цінних паперів.

Система інституційного інвестування є в даний час досить розгалуженою і потребує певної класифікації. Інституційні інвестори – це учасники фінансового ринку, які грають провідну роль в процесі трансформації заощаджень в інвестиції, акумулюючи засоби індивідуальних зберігачів (як правило, шляхом випуску власних боргових зобов'язань або на довірчій основі), що використовуються для інвестування в фінансові та матеріальні активи (частіше всього в цінні папери), диверсифікуючи інвестиційні вкладення, тим самим зменшуючи ризики, і одержують інвестиційний дохід. Інституційні інвестори, залучаючи кошти індивідуальних інвесторів, які потім вкладають у цінні папери інших емітентів, суттєво впливають на функціонування ринку цінних паперів і його активність, що визначена, зокрема, такими обставинами:

1. Інституційні інвестори мають більше коштів, ніж окремо взяті фізичні особи;

2. Індивідуальні інвестори купують цінні папери з власного інтересу, а інституційні намагаються поєднати його зі справами емітента;

3. Інституційні інвестори зацікавлені у тому, щоб брати участь у щоденному управлінні справами емітента.

Діяльність інституціональних інвесторів знижує ризикованість інвестицій і на внутрішньому, і на міжнародному фондовому ринку.

Акумулюючи кошти зберігачів, вони диверсифікують портфель фінансових інструментів, ефективно вирішуючи завдання стабілізації співвідношення ризику та прибутковості. Саме тому однією з важливих особливостей розвитку фінансового ринку є те, що індивідуальні інвестори передають управління своїми портфелями професійним фінансовим посередникам.

Незважаючи на ряд проблем і невпевненість щодо швидкого виходу глобальної економіки з рецесії, на початку 2010 року на ринках переважали позитивні настрої, що підкріплювалися поступовим поліпшенням макроекономіної ситуації та корпоративної статистики як розвинених ринків, так і тих, що розвиваються.

Зорієнтованість вітчизняного фондового ринку здебільшого на міжнародну кон’юнктуру і очікування притоку капіталу посприяли індексам українських акцій у 1-му кварталі 2010 року значно випередити закордонні аналоги. Це зумовило і динаміку ІСІ.

У 1-му кварталі кількість компаній з управління активами продовжувала зменшуватися, підтверджуючи тенденцію концентрації ринку на тлі подолання наслідків фінансової кризи та підвищення нормативів капіталу КУА. Водночас, інститути спільного інвестування продемонстрували зворотню тенденцію – збільшення чисельності учасників ринку, хоч і повільнішими темпами, ніж у попередні квартали.

Отже, на тлі активного росту ринку цінних паперів, найбільш популярними, зокрема серед корпоративних інвесторів, зареєстрованих за кордоном, були відкриті фонди, які в цілому й були найуспішнішими у 1-му кварталі 2010 року. Однак при корекції фондового ринку найбільших втрат зазнають також саме вони.

Загалом, враховуючи затяжне відновлення довіри до банківського сектора і поступове зниження депозитних ставок, разом із підвищенням доходності інвестицій на фондовому ринку, привабливість ІСІ зростає, хоча для широкого кола громадян України вони ще тривалий час залишатимуться не затребуваними.

ІСІ стикаються з низкою специфічних проблем: недостатня кількість консалтингових та інформаційних центрів, маркетингових фірм; ситуацію ускладнила світова фінансова криза, що іще більше підірвало довіру даного інвестиційного інструменту серед населення; недостатність на внутрішньому ринку надійних фінансових інструментів, в які можуть вкласти залучені кошти компанії з управління активами. В Україні відсутні механізми участі в приватизаційних процесах інституційних інвесторів та має місце невиправданий дисбаланс у рівнях оподаткування доходу від інвестицій в різних фінансових установах.

Правові норми регулювання діяльності учасників фондового ринку певною мірою залишилися у спадок від радянської економічної системи, і Україна ще не набула власного досвіду в цій сфері.

Заслуговує на увагу інвестиційна сфера Німеччини, специфіка економіки якої полягає у тому, що навіть ті фінансові інститути, які здійснюють інвестування на ринку цінних паперів, регулюються тим же законодавством, що й банки. Базою для функціонування інвестиційних фондів є Закон «Про інвестиційні компанії» (KAGG), згідно з яким інвестиційні компанії визнаються кредитними установами і на них поширюються всі відповідні законодавчі норми, в тому числі дія Закону «Про кредитні установи». Вони підлягають контролю з боку Федерального відомства по нагляду за кредитними установами.

Найрізноманітніше за формами організації та масштабністю спільне інвестування у Сполучених Штатах Америки, для яких традиційними є заборона або жорсткі обмеження на операції банків з цінними паперами, бо саме ці фінансові інструменти – оптимальні активи для розміщення коштів інститутів спільного інвестування. Банки Америки, в тому числі й інвестиційні, – один з елементів системи спільного інвестування, є керуючими їх коштами і суб’єктами, які акумулюють кошти.

До основних заходів, спрямованих на розвиток ІСІ слід віднести наступні: удосконалення системи регулювання діяльністю ІСІ у відповідності до вимог європейського законодавства; посилення контролю за емітентами, цінні папери яких розміщені на організованому ринку; розширення інструментів для інвестування, доступних для ІСІ. Об’єктивною необхідністю є внесення змін до ЗУ «Про інститути спільного інвестування» з метою створення інвестиційних фондів; пільгове оподаткування інвесторів, що вкладають кошти в ІСІ на довгий термін.

Важливим напрямком вдосконалення управління діяльністю інституційних інвесторів є вдосконалення методології розрахунку вартості чистих активів ІСІ, спрощення процедури оформлення придбання цінних паперів ІСІ та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою популяризації серед населення України здійснення інвестицій у ринок ІСІ.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?