Дипломна робота «Субєкти кримінального судочинства», 2009 рік

З предмету Право · додано 09.05.2012 15:31 · від Sonya · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи визначення поняття кримінального судочинства 1.1. Етапи історичного розвитку кримінального судочинства 1.2. Поняття кримінального судочинства, його принципи та призначення. Висновки до розділу 1 Розділ 2. Правове становище суб'єктів кримінального процесу 2.1. Процесуальне положення суду при встановленні істини у справі. 2.2. Органи досудового слідства і прокурор як суб'єкти доказування 2.3. Інші суб’єкти які беруть участь у кримінальному судочинстві. 2.4. Особливості здійснення та організації безпеки учасників кримінального судочинства. Висновки до розділу 2 Розділ 3. Перспективи реформування кримінального судочинства в контексті європейських стандартів. 3.1. Загальний погляд на майбутнє кримінального судочинства в Україні 3.2. Перспективи запровадження в Україні суду присяжних Висновки до розділу 3 Висновки Список використаних джерел

Висновок

Досліджуючи історичний розвиток типів кримінального судочинства, ми визначили, що у сучасній процесуальній науці застосовуються три основні підходи до типології: ідеальний, морфологічний (національний) і порівняльно-історичний. Історія не знала жодного «чистого» обвинувального, розшукового чи публічно-змагального процесу. Крім того, в житті відсутні й національні типи судочинства. Немає суто англійського, французького, германського або російського кримінального процесу. Всі вони впливають один на одного, мають свої національні інститути і часто складно встановити, звідки походить те чи інше процесуальне правило - з Англії, Франції, а чи взагалі зі Стародавнього Риму. Це ще раз підкреслює умовність класифікації.

Стосовно питання поняття кримінального судочинства, то можна надати узагальнююче визначення цього процесу. Кримінальний процес – це врегульована законом діяльність органів розслідування, прокуратури та суду з розслідування і вирішення кримінальних справ, спрямована на швидке та повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був підданий справедливому покаранню і ніхто з невинних не був притягнутий до кримінальної відповідальності та засуджений.

Особливості кримінального судочинства в кожній державі визначається принципами цього процесу. Принципи представляють собою основи формування всієї системи кримінально-процесуального права; вони повинні бути закріплені в чинному законодавстві як правові приписи; вони найбільш повно відображають зміст кримінально-процесуального законодавства; розповсюджуються на всі без винятку стадії кримінального процесу та мають вплив на всі кримінально-процесуальні норми.

Призначення кримінального судочинства полягає в тому, щоб забезпечити захист і реалізацію прав усіх учасників процесу, які беруть участь у кримінальній справі і мають власний інтерес у справі, незалежно від процесуальної функції, яку вони виконують (потерпілий, обвинувачений, підсудний, засуджений, виправданий), щоб завдяки своїй формі та змісту забезпечити кожному учаснику процесу реальні можливості для захисту його прав і законних інтересів з тим, щоб було прийнято законне, обґрунтоване і справедливе рішення

Стрижнем завдань кримінального судочинства є вимога забезпечення швидкого, всебічного, повного та об'єктивного з'ясування наявності події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, характеру і розміру заподіяної ними шкоди та інших обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, без чого неможливе виконання завдань кримінального судочинства в цілому, досягнення його цілей.

Розглядаючи процесуальне положення суду в кримінальному судочинстві визначено, що суд виконує декілька кримінально-процесуальних функцій. Так у стадії судового розгляду роль і призначення суду полягають у вирішенні справи шляхом здійснення правосуддя на підставі діючих засад судочинства, а на стадії досудового провадження його роль полягає у забезпеченні здійснення правосуддя у кримінальній справі під час судового розгляду по суті.

Діяльність органів досудового слідства, спрямована на збирання, дослідження, оцінку, перевірку і використання доказів, попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановлення об'єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону, охорону прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Всі ці органи діють в межах свої компетенції.

На прокурора як учасника кримінального судочинства покладається: представництво інтересів громадян або держави в суді у визначених законом випадках; нагляд за додержанням законів органами досудового слідства, дізнання та оперативно-розшукової юрисдикції; підтримання державного обвинувачення в суді; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні примусових заходів, пов'язаних з обмеженням свободи громадян.

До інших суб’єктів кримінального судочинства відносяться: обвинувачений (підсудний), підозрюваний, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, правопорушник у справах протокольної форми досудової підготовки матеріалів та адвокат-захисник. Всі вони мають процесуальні права і несуть визначені обов'язки.

Особливе місце в захисті прав і свобод громадян посідає інститут захисників у кримінальному процесі України, який спрямований на захист прав і свобод громадян, а також допомагає здійсненню правосуддя та додержанню законів. Головна соціальна місія, фундаментальне призначення адвокатури - це захист прав людини. Реальна здійсненність і надійна захищеність прав людини - найвищий критерій гуманістичності, прогресивності, «якісності» адвокатури.

До системи забезпечення безпеки учасників кримінального процесу включається сукупність відповідних нормативних актів й низка державних органів, які забезпечують безпеку цих осіб.

Вітчизняне законодавство із забезпечення безпеки учасників кримінального процесу має чимало прогалин, що зумовлює доповнити його відповідними положеннями, що гарантують соціальний захист осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, з подальшим внесенням змін і доповнень до КПК України та інших нормативно-правових актів. Метою забезпечення безпеки суб'єктів кримінального процесу є не лише захист їх фізичної недоторканності, але і створення умов для активної участі в процесі.

Прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України сприятимете процесу реформуванню вітчизняного кримінального судочинства. На даний момент Адміністрація Президента презентувала проект Кримінально-процесуального кодексу України (КПК), який зараз знаходиться на розгляді в Верховній Раді України.

Новий проект ґрунтується на таких положеннях: по-перше, кримінально-процесуальне законодавство буде містити достатні правові механізми захисту прав і законних інтересів учасників кримінального процесу, особливо це стосується конституційних прав осіб; по-друге, встановлення всіх обставин злочину і формування доказів, на підставі яких вони будуть встановлюватись, відбуватиметься в суді. Органи досудового розслідування будуть позбавлені зайвої паперової роботи. Суд розглядатиме справу не за матеріалами, які надійшли від слідства, де йому залишається тільки перевірити вже сформовані докази, а безпосередньо буде досліджувати їх під час судового розгляду і формувати власне переконання незалежно від попередньо сформованої слідством думки, по-третє, в законодавство запроваджуються достатньо нові для вітчизняного законодавства, але апробовані практикою діяльності правоохоронних органів європейських та інших держав світу правові інститути, які дають можливість вибрати найбільш ефективну процедуру вирішення кожної конкретної справи. Також в проекті встановлені засади змагальності у кримінально-процесуальному судочинстві задля забезпечення рівності сторін та запроваджено інститут суду присяжних.

Запровадження інституту присяжних сприятиме підвищенню моральної і правової культури народу, він здатний реально обмежити зловживання будь-якої партії влади, на нього набагато складніше впливати за допомогою «адміністративного ресурсу», ніж на суд чиновницький, суд присяжних сприятиме підвищенню якості досудового слідства, а також кваліфікації представників державного обвинувачення.

Та найголовнішою позицією можна назвати те, що суд присяжних дасть народу надію на справедливість незалежно від статусу та матеріального становища. Але з огляду на особливості формування внутрішнього переконання присяжних, менталітету, правової культури, соціального становища українців, процедурну складність, незадовільне матеріальне забезпечення судів, незабезпеченість приміщеннями достатніх розмірів, більшість юристів-науковців стверджують, що на сьогодні впровадження суду присяжних є передчасним. Пропонується ввести альтернативну форму правосуддя на території, мінімум двох областей і за результатом експерименту прийняти кінцеве рішення відносно даного суперечного інституту кримінального судочинства.

Коментар модератора

97 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?