Курсова робота «Аналіз депозитних операцій», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 25.04.2012 15:08 · від Серега · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1.теоретичні аспекти організації депозитних операцій 1.1. Організація та класифікація депозитних операцій 1.2. Депозитна політика банку 1.3. Державне регулювання депозитних операцій Розділ 2. Аналіз ефективності формування та Використання депозитних операцій на прикладі банку «хрещатик». 2.1. Фінансово-економічна характеристика банку 2.2. Організація депозитних операцій банку «Хрещатик» 2.3. Оцінка ефективності депозитних операцій Розділ 3. Пропозиції щодо підвищення ефективності Депозитних операцій. 3.1. Розширення використання вітчизняними банками коштів населення як основного джерела фінансових ресурсів 3.2. Система гарантування вкладів та способи підвищення фінансової стійкості комерційних банків Висновок Список літературних джерел Додатки

Висновок

На основі проведеного дослідження нами встановлено наступне:

1. Банки є одним із найпотужніших секторів українського фінансового ринку, виконавцями багатьох соціальних програм уряду, державних та цільових програм з обслуговування корпоративних клієнтів і громадян. Практично кожний економічний та соціальний процес проходить за участю банків. Проте, для стабільного функціонування банк повинен мати відповідну ресурсну базу, тобто активно залучати кошти.

2. Найбільш суттєвим і важливим джерелом формування та збільшення ресурсної бази комерційних банків виступають депозитні операції.

Депозитними є пасивні операції банків із залучення грошових коштів юридичних і фізичних осіб у національній та іноземній валютах у формі вкладів (депозитів) шляхом їх зарахування на відповідні рахунки на певних умовах.

Вклад (депозит) – це гроші, передані в банки їх власником для зберігання, та які залежно від умов зберігання числяться на тому чи іншому банківському рахунку.

3. На процес формування заощаджень впливають різноманітні фактори,

їх можна систематизувати, поділивши на 5 груп:

- основним фактором першої групи є державна політика, спрямована на забезпечення політичної стабільності та сталого розвитку національної економіки, запобігання кризовим ситуаціям, сприяння розвитку і підприємництва;

- фактори другої групи пов'язані з динамікою основних економічних показників рівня інфляції, процентних ставок, безробіття тощо, а також економічним розвитком регіонів та їх інфраструктури;

- третя група факторів стосується розвитку банківської системи та системи кредитно-фінансових інститутів;

- четверта – довіри до комерційних банків та інших кредитно-фінансових інститутів, ступеня поінформованості населення про їхню діяльність;

- п'ята група факторів визначається демографічною ситуацією в країні (практика доводить, що рівень національних заощаджень вищий там, де більша частка молоді).

4. Депозитна політика банку – це, по-перше, самостійна складова банківського менеджменту в частині організації депозитного процесу, від ефективного управління яким залежить успішність діяльності всієї банківської установи; по-друге, це стратегія та тактика банку по залученню грошових коштів вкладників та інших кредиторів. Що підпорядковуються вимозі забезпечення банківської ліквідності. Дохідності та ризику, проводиться з метою формування достатньої для здійснення ресурсної бази банку, а також забезпечення стійкості та надійності банківської установи та конкурентних переваг банку на фінансовому ринку. Банківська депозитна політика може бути закріплена документально як визначена програма дій, комплекс заходів банку по формуванню портфеля депозитних ресурсів, різноманітних форм і методів здійснення цих заходів, визначення конкурентних позицій на даному сегменті ринку і забезпечення стійкості і надійності ресурсної бази.

Також вказано на значення депозитної політики в діяльності банку. Дане питання розглядається на двох рівнях: мікрорівні та макрорівні. На мікрорівні значення депозитної політики банку полягає у формуванні достатньої для здійснення діяльності та забезпечення стійкості та надійності ресурсної бази банку; на макрорівні значення депозитної політики банку проявляється у можливості стимулювання збільшення депозитного ринку країни, а отже вирішення одного з найважливіших завдань соціаль-економічного розвитку держави – формування необхідних інвестиційних ресурсів.

Зроблено висновок про те, що одним із чинників успішності в банківському бізнесі є чітке усвідомлення та постійне вдосконалення політики конкретного взятого банку, депозитної в тому числі, враховуючи фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. Загострено увагу на тому факторі, що більшість банків України досі не розробляють та не впроваджують депозитну політику в повсякденну роботу.

5. Вкладення грошей на банківські депозити дозволить населенню зберігати свої заощадження у прибутковій формі, що дасть можливість вберегти їх від інфляційного знецінення. Окрім того, розширюються можливості використання доповнюючи банківських продуктів, перш за все платіжних карток. Проценти, які сплачуватимуть банки за користування депозитами, збільшуватимуть доходи фізичних осіб, наслідком чого є підвищення рівня життя населення.

6. Щодо банків, то зростання обсягів залучених депозитів є важливим фактором зростання ресурсної бази та зниження їх вартості. Зниження ціни залучених ресурсів неминуче приведе до зниження ціни розміщених ресурсів. Зменшення процентних ставок за кредитами стимулюватиме зростання попиту на них з боку економічних суб'єктів, відповідно банківські ресурси будуть швидше обертатися, що посилюватиме мультиплікаційний ефект та сприятиме підвищенню монетизації економіки. Окрім того зростання обсягів наданих кредитів дозволить банкам збільшити свої доходи.

7. З точки зору державного регулювання підвищення депозитної

активності населення сприятиме змінам структури грошової маси, а саме, –

зменшенню питомої ваги готівки, вилученню коштів з тіньового обороту,

акумуляції запасів вільноконвертованих валют у банківських установах. Це

дозволить посилити контроль за грошовою масою з боку Національного

банку України, підвищити ефективність грошово-кредитної політики для

забезпечення стабільного не інфляційного розвитку економіки України.

8. Дослідження депозитів фізичних осіб у формуванні ресурсної бази

комерційних банків показало, що депозити населення протягом останніх

років стали основною складовою банківських ресурсів – за рахунок них у

2003-2008 pp. формувалося 30-35% банківських пасивів. При чому процес

вкладення населенням грошей у банки є вигідним як для безпосередніх його

учасників, так і для регулюючих органів, оскільки сприяє зменшенню готівкового грошового обігу, надходження до офіційного грошового обороту запасів грошей, що обертаються поза банками. Для банків зростання обсягів депозитних ресурсів є важливим чинником оптимізації кредитної політики та зниження ціни банківських кредитів. Останнє є одним із пріоритетних завдань грошово-кредитної та загальноекономічної політики держави на сучасному етапі розвитку економіки України.

9. Об'єктом дослідження в даній роботі став банк «Хрещатик», який є

чудовим прикладом для характеристики банківської системи в цілому.

Проаналізувавши ряд коефіцієнтів, можна зробити висновок, що банк

активно розширює свою діяльність, тобто залучає все більше депозитів

(аналіз залучених коштів за 3 роки).

10. 2008 р. був відмічений суттєвим збільшенням кількості вкладників банку і значним приростом темпів зростання обсягів залучених у населення ресурсів – 164,6% порівняно з 2007р.

11. Протягом 2008 р. банк «Хрещатик» здійснював активне залучення вкладів фізичних осіб за рахунок зміцнення іміджу відкритого і надійного банку, конкурентоспроможного рівня процентних ставок, проведення різноманітних маркетингових акцій і програм, а таж впровадження нових депозитних продуктів. Серед них стабільним попитом користуються ощадні та накопичувальні вклади, депозити з виплатою процентів щомісяця або в кінці терміну розміщення – гнучкі і привабливі за вартістю розраховані на клієнтів різни вікових груп.

Отже, банк активно працює з депозитними ресурсами, тобто, проводить політику, яка забезпечує нарощування депозитних ресурсів

Коментар модератора

57 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?