Дипломна робота «Облік, аудит і аналіз видатків на збут у підприємстві», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 04.04.2012 09:25 · від Lub · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Теоретико-методологічні основи та економічне обґрунтування видатків на збут 6 1.1. Економічна сутність категорії збуту 6 1.2. Нормативно-правове забезпечення порядку ведення обліку та аудиту видатків на збут 12 1.3. Характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства ТОВ “Дільмар” 16 2. Бухгалтерський облік видатків на збут у підприємстві в сучасних умовах 28 2.1. Організація бухгалтерського обліку видатків на збут 28 2.2. Синтетичний та аналітичний облік видатків на збут 36 2.3. Особливості обліку видатків на збут в умовах використання сучасних інформаційних технологій 39 3. Аналіз і аудит видатків на збут у підприємстві та шляхи їх удосконалення 46 3.1. Мета та завдання аналізу видатків на збут 46 3.2. Аналіз видатків на збут та шляхи підвищення його ефективності 48 3.3. Обґрунтування необхідності та особливості організації системи аудиту на підприємстві 60 3.4. Методика і послідовність проведення аудиту видатків на збут 87 Висновки і пропозиції 98 Перелік літератури 102 Додатки 105

Висновок

Наявність проблем в організації обліку і контролю витрат на збут, а також недостатність дослідження питань, пов’язаних з їх аналізом та аудитом, визначили значимість та актуальність теми дипломної роботи.

Групування витрат за елементами не в повній мірі забезпечує інформацією про витрати для прийняття певних управлінських рішень. З цією метою на ТОВ “Дільмар” класифікацію витрат за елементами доповнюють класифікацією витрат за статтями калькуляції, що дозволяє більш детально проаналізувати собівартість продукції, робіт, послуг і виявити резерви щодо її зниження.

Облік витрат на збут на ТОВ “Дільмар” ведеться на рахунку 93 “Витрати на збут”, до якого відкриваються необхідні субрахунки. Основою для формування таких витрат в обліку є первинна документація, яка складається з різного роду накладних, табелів обліку робочого часу, розрахунків, довідок тощо. Саме такий порядок дозволяє ефективно визначати загальну суму понесених підприємством витрат на збут та створює всі необхідні передумови для належного управління ними.

Оскільки витрати на збут впливають на фінансовий результат, доцільно для потреб управління проводити розподіл цих витрат між окремими видами реалізованої продукції. У такому випадку витрати можуть щомісячно розподілятися наступним чином:

а) витрати загального характеру - між видами реалізованої продукції пропорційно до її виробничої собівартості;

б) транспортні витрати (якщо їх питома вага є значною) - за видами реалізованої продукції, їх списують наприкінці місяця.

Недоліком в організації обліку витрат на збут можна вважати відсутність чітко розробленої номенклатури статей витрат на збут, що часто призводить до подвійного тлумачення певних витрат. Зокрема, витрати на передплату журналу “Маркетинг в Україні” відносяться до адміністративних витрат, хоча за своїм змістом вони є витратами на збут, адже сприяють вивченню ринку збуту, формуванню уяви про уподобання споживачів тощо.

Більш ефективне управління витратами на збут на ТОВ “Дільмар” може досягатися шляхом автоматизованого обліку з використанням сучасної інформаційної системи «1С: Підприємство». Такі заходи дозволяють скоротити час проводження операцій та попереджують помилки в роботі бухгалтера. Крім того автоматизація обліково-аналітичних робіт має ґрунтуватися на найбільш раціональному перерозподілі навантаження між людиною й ЕОМ, коли комп’ютер виконує різноманітні розрахунки і видає рекомендації по ухваленню рішень, а людина вибирає конкретне рішення.

Аналіз витрат на збут на ТОВ “Дільмар” дозволив зробити висновок про те, що вони мали тенденцію до збільшення. Докладно оцінивши ситуацію, неважко було знайти найвагомішу причину того, що склалося. Значні витрати на рекламу дійсно спричиняли стрімке зростання обсягів реалізації.

Застосувавши економетричну модель, зроблено висновок, що при збільшенні рівня витрат на збут на 1 тис. грн. на рік можливе підвищення чистого доходу на 38,6 тис. грн. за умови незмінної дії інших факторів.

Отже, витрати на збут на ТОВ “Дільмар” пояснюють основну тенденцію зміни доходу від реалізації продукції: чим більше підприємство вкладає коштів в рекламу, сервіс, якісне обслуговування, тим вищими є обсяги реалізації, а відповідно й прибуток.

Отримані дані досліджень дали змогу зробити наступні висновки:

1) Через підвищення цін на продукцію у 2011 році підприємство знизило обсяги реалізації продукції, що призвело до зниження чистого доходу у порівнянні з попередніми роками. При цьому собівартість продукції також знизилась, причому темпи зниження собівартості перевищували темпи зниження валового та чистого доходу.

2) Розширення виробництва та удосконалення технічної бази потребувало залучення нових кадрів. Тому у 2009-2011 роках чисельність штатних працівників зростала.

3) На підприємстві спостерігається незначна нестача готівкових коштів, проте решта показників свідчать про задовільний фінансовий стан.

4) Значення коефіцієнта покриття перевищує прийняте в міжнародній практиці співвідношення, тому можна говорити про те, що підприємство має значні оборотні кошти для покриття короткострокових зобов’язань. З погляду кредиторів такий варіант формування оборотних коштів є прийнятним, однак великі обсяги дебіторської заборгованості можуть пояснюватись незадовільним управлінням активами.

5) Коефіцієнт швидкої ліквідності як у 2009 році, так і в 2010 та 2011 роках залишався на високому рівні. Підприємство має достатньо швидкореалізовуваних активів, щоб погасити миттєво поточну заборгованість.

6) Коефіцієнт абсолютної ліквідності має прийнятне значення. Хоча в 2011 році він мав тенденцію до зниження, все ж перевищував нормативне значення 0,2.

7) Спостерігається незначне зниження рентабельності реалізованої продукції у 2011 році у порівнянні з попередніми роками.

В сучасних економічних умовах особливої актуальності набуває організація внутрішнього аудиту суб’єктів господарювання, а в його складі - внутрішнього аудиту витрат на збут підприємств.

Практика функціонування внутрішнього аудиту свідчить, що особливого значення він набуває на підприємствах зі складною структурою. Саме така організаційна структура має місце на підприємстві ТОВ “Дільмар”. В основу організації системи внутрішнього аудиту в ТОВ “Дільмар” необхідно покласти існуючі підрозділи внутрішнього фінансового контролю.

На основі проведених досліджень були визначені функціональна спрямованість внутрішнього аудиту витрат на збут ТОВ “Дільмар”, основні його завдання, джерела інформації та визначена послідовність його проведення.

Для поліпшення організації обліку, аудиту і аналізу видатків на збут ТОВ “Дільмар” слід запропонувати наступне:

1) Виявляти та контролювати наявність положень облікової політики ТОВ “Дільмар” щодо витрат на збут та правомірність їх визнання як витрат.

2) Забезпечувати наявність та перевіряти правильність оформлення первинних документів з обліку витрат на збут.

3) Перевіряти наявність та обґрунтованість планових і звітних даних про суми витрат на збут ТОВ “Дільмар” за центрами відповідальності та стан дотримання планових показників.

4) Забезпечувати наявність та контролювати правильність синтетичного та аналітичного обліку витрат на збут.

5) Перевіряти порядок розподілу витрат на збут між видами продукції для потреб управлінського обліку.

6) Визначати правильність, обґрунтованість і повноту віднесення (списання) на рахунок фінансових результатів витрат на збут підприємства та відображення їх у фінансовій звітності.

7) Узагальнювати результати аудиторської перевірки, розробляти рекомендації керівництву підприємства та центрам відповідальності з питань ефективного використання витрат на збут та дотримання режиму їх економії.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?