Дипломна робота «Формування та використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 29.03.2012 18:00 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні та методологічні аспекти фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування в сучасних умовах 8 1.1. Економічний зміст місцевих бюджетів та їх роль у соціально-економічних процесах 8 1.2. Процес складання, розгляду, затвердження та виконання місцевих бюджетів 15 1.3. Зарубіжний досвід формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів 31 Розділ 2. Оцінка стану формування і використання фінансових ресурсів бюджету вінницького району вінницької області 39 2.1. Оцінка процесу складання, розгляду та затвердження місцевих бюджетів 39 2.2. Аналіз планування та виконання доходної частини бюджету Вінницького району 2008-2010рр. 59 2.3. Склад та динаміка видатків бюджету Вінницького району 78 Розділ 3. Напрями удосконалення формування і використання фінансових ресурсів органів місцевог самоврядування 91 3.1. Удосконалення процесу формування доходної частини місцевого бюджету 91 3.2. Заходи щодо підвищення ефективності виконання видаткової частини місцевих бюджетів у сучасних умовах господарювання 97 3.3. Рекомендації щодо поліпшення виконання та планування місцевих бюджетів 106 Висновки 114 Список використаних джерел 119 Додатки 127

Висновок

Місцеві бюджети посідають надзвичайно важливе місце в економічному та соціальному житті суспільства, що знаходить відображення у різноманітних зв'язках, які виникають у процесі їх формування та використання. Найважливіші аспекти складної та багатогранної ролі місцевих бюджетів полягають у тому, що місцеві бюджети є важливим інструментом макроекономічного регулювання, з їх допомогою перерозподіляється приблизно 1/6 виробленого валового внутрішнього продукту України. Через місцеві бюджети проходить перерозподіл суспільного продукту між різними сферами діяльності та соціальними групами населення.

Місцеві бюджети сприяють досягненню пропорційності у розвитку територій, є одним з інструментів міжтериторіального перерозподілу виробленого валового внутрішнього продукту та здійснення фінансового вирівнювання. Фінансування більшості державних видатків, насамперед соціального спрямування, здійснюється з місцевих бюджетів. Передусім це стосується виплат із соціального захисту та соціального забезпечення населення, утримання закладів соціально-культурної сфери, видатків на розвиток місцевого господарства. В цілому майже половина видатків зведеного бюджету України здійснюється через місцеві бюджети.

В результаті виконання дипломної роботи в першому розділі було дослідженноекономічний зміст місцевих бюджетів, їх роль у соціально-економічних процесах і з’ясовано, що місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.

На сьогодні Бюджетним кодексом встановлено чіткі правила формування і використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування: самостійність формування власних бюджетів, заборона створення позабюджетних фондів органами державної влади, закріплення дохідних джерел між Державним бюджетом і місцевими бюджетами різних рівнів, формульний підхід до обрахунку міжбюджетних трансфертів, відрегульований механізм вирівнювання видаткового потенціалу, формування ринку місцевих запозичень, формування бюджетних запозичень Таким чином, наявність системи самостійних місцевих бюджетів є об'єктивною передумовою та закономірністю функціонування місцевих фінансів. Розглянуто поцес складання, розгляду, затвердження та виконання місцевих бюджетів згідно Бюджетного Кодексу

В результаті виконання практичної частини дипломної роботи була проведена оцінка процесу складання, розгляду та затвердження Вінницького районного бюджету. Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, доручення Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року № 33449/1/1-05 до Постанови Верховної Ради України від 21 червня 2010 року № 2678-ІУ "Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік" та з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту місцевого бюджету на 2011 р. ми розгянули підготовку та затвердження планів заходів з підготовки формування проекту районого бюджету на 2011 р. А також в другому розділі дипломної роботи більш детально розгянуто склад та обсяги доходів місцевих бюджетів області за максимально можливий період – 2008-2010 рр.

В результаті виконання другого розділу дипломної роботи можна зробити наступні висновки, що протягом аналізованого періоду бюджет Вінницького району був дотаційним. Аналіз таблиці 2.7 засвідчив, що видатки бюджету Вінницького району з урахуванням загального та спеціального фондів за аналізований період збільшились на 67692,2 тис. грн. чи 145%., а сума доходів зросла на 106172,14 тис.грн, що складає 101%. З першого погляду здається, що це позитивна динаміка, а з іншого боку це є доказом, що бюджет Вінницького району є дотаційним так як сума дифициту в 2008 році склала 44484,09 тис.грн.; в 2009 році -7111,09 тис.грн., а в 2010 році -6004,13тис.грн.. В результаті проведеного аналізу видаткової частини бюджету Вінницького району можна зробити висновок, що витрати бюджету в основному направляються на соціально-орієнтовані статі; освіта, охорона здоров’я, соціальний захист населення. З одного боку це добре, а з іншого-недостатньо виділяється коштів на розвиток Вінницького району, доходи бюджету Вінницького району формуються в основному за рахунок податків і зборів.

Подальше бюджетне планування, на нашу думку, має відбуватися шляхом запровадження більш досконалої системи адресного бюджетного планування у вигляді встановлення взаємозв'язків щодо формування бюджету на різних рівнях бюджетної системи та державного бюджету з головними розпорядниками бюджетних коштів.

Хочеться зазначити, що необхідність у власних фінансових ресурсах є завжди актуальною для регіонів і ефективне адміністрування місцевих податків і зборів є одним з важливих інструментів по збільшенню надходжень до місцевих бюджетів, посиленню автономії територіальних громад.

В результаті вивчення теоретичних та методологічних аспеків місцевих бюджетів в сучасних умовах, проведеної оцінки стану бюджету Вінницької області та вивчення зарубіжного досвіду складання та виконання місцевих бюджетів пропонуємо удосконалити міжбюджетне регулювання.

Проблема удосконалення міжбюджетного регулювання — це основне зав-дання бюджетної політики, вирішення якого має передбачати узгодженість інте-ресів органів центральної влади й територіального самоврядування в частині розподілу повноважень і закріплення фінансових ресурсів на здійснення державних видатків. Відсутність наукової економічної бази, яка давала б змогу своєчасно реагувати з приводу доцільності та ефективності надання населенню країни суспільних благ і послуг, є важливою проблемою у побудові системи міжбюджетних відносин на перспективу.

Отже, для оцінки реформи міжбюджетних відносин пропонуємо використовувати такі критерії:

1. Розширення можливостей місцевих органів влади ефективно формувати та виконувати місцеві бюджети відповідно до визначеного і відпрацьованого по-рядку.

2. Прозорість бюджетних рішень.

3. Забезпечення справедливої системи місцевих бюджетів.

4. Підвищення рівня відповідальності місцевих органів влади.

5. Стимулювання заощадження бюджетних коштів і мобілізації доходів. Попри це, на нашу думку, Бюджетний кодекс має й вади, що їх не усунули в процесі реформи міжбюджетних відносин.

Тому треба вжити, зокрема, таких заходів:

1. Удосконалити формули для обчислення відносних видаткових потреб.

2. Переглянути коло повноважень органів місцевого самоврядування при визначенні штатів установ і організацій, що надають соціальні послуги, за які відповідають органи місцевого самоврядування.

3. Удосконалити механізм надання прямих трансфертів із державного бюд-жету.

4. Встановити для місцевих бюджетів, які щорічно нарощують обсяги доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, повноцінний механізм і реальні джерела стимулювання.

5. Передбачити надання відповідним місцевим бюджетам субвенції з дер-жавного бюджету на компенсацію втрат доходів на виконання власних повно-важень внаслідок надання пільг, встановлених державою.

6. Встановити частку обсягу місцевих бюджетів у зведеному бюджеті Ук-раїни на рівні не менше як 50%, зважаючи на соціальну спрямованість покла-дених на місцеві органи влади функцій.

7. Відмовитись від чинної практики централізації коштів у державному бюджеті на виконання державних цільових програм з освіти й охорони здоров'я.

З метою активізації таких заходів Вінницька обласна державна адміністрація працює над великомасштабним проектом, метою якого є підвищення ефективності територіального самоврядування і впровадження механізмів громадської участі у визначенні пріоритетів територіальних громад, формуванні місцевих бюджетів та контролі за бюджетними процесами шляхом скорочення дистанції між владою й громадою за активного залучення представників гро-мади до участі у формуванні місцевих бюджетів і контролі за бюджетними процесами. За проектом планується розробити і впровадити в регіонах України дійовий механізм громадської участі у визначенні пріоритетів територіальних громад, прийнятті рішень та моніторингу реалізації цих рішень місцевими ор-ганами влади й управління, використовуючи результати вивчення європейсько-го досвіду місцевого самоврядування.

Отже, європейські держави мають уже значний доробок у сфері бюджетної політики, корисний і цікавий для України. Впровадження міжнародних стан-дартів прозорості бюджетного процесу та звітності про результати виконання бюджету, забезпечення доступності їх для суспільства й інвесторів є одними з першочергових заходів, визначених Кабінетом Міністрів України. Базуючись на досвіді європейських країн, в тому числі й держав — нових членів Європей-ського союзу, сьогодні формується нова ідеологія бюджетного процесу, стриж-нем якої є націлення на результат, а не процес, тобто виконання визначених завдань і отримання конкретних результатів на засадах ефективного викорис-тання ресурсів.

Коментар модератора

На прикладі Вінницького району

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали