Дипломна робота «Комплекс маркетингу підприємства та шляхи його вдосконалення», 2011 рік

З предмету Маркетинг · додано 27.03.2012 18:45 · від StRyKeR2011 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.4 Розділ 1. Сучасні теоретичні підходи до визначення комплексу маркетингу. 8 1.1. Теоретичні підходи до визначення маркетингового комплексу підприємства у сфері послуг.8 1.2. Особливості маркетингової діяльності підприємства у сфері послуг.17 1.3. Характеристика, класифікація та види послуг.26 Розділ 2. Аналіз комплексу маркетингу КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» 42 2.1. Загальна маркетингова характеристика КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» 42 2.2. Аналіз товарної та цінової політики КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» 56 2.3. Аналіз збутової політики та політики просування КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» 68. Розділ 3. Напрямки вдосконалення комплексу маркетингу КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста».75 3.1. Застосування сучасного інструментарію дослідження ринку споживачів. 75 3.2. Вдосконалення маркетингової діяльності КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста».85 3.3. Пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури відділу маркетингу КНДУ соціально-економічного розвитку міста 90 Висновки.96 Список використаних джерел.102 Додатки. 105

Висновок

В умовах розвитку ринку соціально-політичних видань важливим чинником успішного функціонування підприємства, яке займається проведенням економічних, соціальних досліджень і інформатизації управління містом є його активна діяльність в сфері маркетингу. Власне впровадження та постійне вдосконалення концепції маркетингу на практиці дає можливість оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції.

Дипломна робота складається з трьох розділів.

В першому розділі розглянута література, яка присвячена дослідженню поставленої проблеми. Систематизовано основні концепції маркетингу, їх сутність та прослідковано їх еволюцію розвитку. Подано основні теоретичні підходи до визначення маркетингового комплексу підприємства. А також розглянуто алгоритм планування маркетингової діяльності.

В другому розділі дипломної роботи проведено аналіз комплексу маркетингу підприємства КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку м. Києва»). Дана загальна характеристика підприємства та його продукту, зокрема. Проаналізовано 4 складові комплексу маркетингу: збутову політику, політику просування, цінову політику та товарну політику. Проведено глибинний аналіз найближчих конкурентів підприємства в порівнянні.

В третьому розділ запропоновано застосування сучасного інструментарію дослідження споживчого ринку; шляхи вдосконалення маркетингової діяльності підприємства, а також внесені пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури підприємства, та маркетингового відділу зокрема.

Ефективність управління маркетинговою діяльністю на підприємстві залежить від ефективності функціонування системи організації маркетингу.

Оскільки саме служба маркетингу повинна визначити стратегію маркетингу, здійснювати маркетинговий контроль, досліджувати ринок та формувати комплекс маркетингу фірми.

Тому в І розділі дипломної роботи опрацьовано теоретичний матеріал, для того щоб визначити важливість маркетингової діяльності для підприємства. Визначено складові плану маркетингу підприємства: ситуаційний аналіз, визначені цільових ринків підприємства, визначення маркетингових цілей та стратегії, організація маркетингу на підприємстві, впровадження комплексу маркетингу на підприємство, реалізація плану маркетингу, оцінка та контроль. Наведено основний алгоритм планування маркетингової діяльності на підприємстві.

В II розділі розглянута загальна маркетингова характеристика підприємства, його структура.

Досліджувана установа «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку м. Києва» займається науковими дослідженнями з питань соціально-економічного розвитку міста з 31.08.2005 року.

Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста створений згідно з рішенням Київської міської ради. Інститут заснований на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

Інститут є комунальною науковою дослідною установою, яка діє на підставі Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», підпорядковується виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

Предметом діяльності Інституту є проведення на прикладі соціально-економічного комплексу м. Києва прикладних досліджень з проблем регіонального управління економікою, прогнозування, планування і розробки програм, формування структурної, інвестиційної та науково-технічної політики, функціонування економіки багатогалузевих комплексів, підвищення рівня життя та соціального захисту населення, здійснення фінансово-кредитної, грошової і цінової політики, з забезпечення економічної та екологічної безпеки міст України, проведення зовнішньоекономічної діяльності, інформатизації управління містом та міським господарством.

Основними видами наукової, науково-технічної та іншої діяльності Інституту є:

а) дослідження та розробки в галузі економіки:

- міська інвестиційна політика (стратегія та практика залучення інвестицій в економіку регіону);

- міська інноваційна політика (формування промислово-інноваційної політики, стратегія та програми розвитку наукового потенціалу міста для впровадження досягнень науково-технічного прогресу в практику господарювання);

- організація планування і регулювання соціально-економічного розвитку міста (стратегія сталого розвитку, прогнози та програми);

- фінансова та податкова політика в місті;

- підтримка підприємництва;

- розвиток транспортного комплексу міста;

- формування та розвиток внутрішнього ринку міста;

- реформування та розвиток міського житлового та комунального господарства;

- політика природокористування й охорони навколишнього природнього середовища;

- демографічна та соціальна політика;

- регіональна економіка;

б) дослідження та розробки в галузі державного та регіонального управління:

- регіональне управління (регіональні проблеми адміністративно-територіальної реформи);

- місцеве самоврядування (визначення ролі та використання можливостей територіальної громади в межах законодавства);

в) проведення соціологічних досліджень – вивчення громадської думки населення і оприлюднення соціологічної інформації у засобах масової інформації;

г)навчальна діяльність: навчання і підвищення кваліфікації кадрів, навчально-методична робота;

д) науково-видавнича діяльність – пропаганда досвіду, оприлюднення практичних розробок і рекомендацій через засоби масової інформації та власні видання;

е) оціночна діяльність:

- практична діяльність з оцінки майна (оцінка об’єктів у матеріальній формі; оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у т.ч. прав на об’єкти інтелектуальної власності);

- консультаційна діяльність з оцінки майна (надання консультацій з оцінки майна суб’єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки);

- навчальна діяльність оцінювачів (участь у навчальному процесі з професійної підготовки оцінювачів);

ж) діяльність в галузі інформатизації:

- наукові дослідження та проектно-конструкторські роботи у сфері інформатизації;

- участь у формуванні програм інформатизації міста Києва (як складової частини національної програми інформатизації) та реалізації їх завдань;

- обробка інформації з метою оцінки стану і різних галузях діяльності, ретроспективного аналізу та прогнозування;

- проектування, розробка та впровадження інформаційних технологій, баз даних та баз знань;

- науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи із створення програмного забезпечення;

- проектування та розробка геоінформаційних систем;

- збір, аналітична обробка та збереження інформації, створення інформаційних ресурсів, їх технологічне та системне обслуговування;

- наукове обгрунтування необхідності розробки сучасних інформаційних технологій для регіонального управління;

- проектування та створення локальних обчислювальних мереж;

- створення дизайну та розробка WEB-сайтів та WEB-порталів;

- дистрибуція пакетів прикладних програм;

- діяльність у сфері захисту інформації.

На цінову та товарну політику установи впливає достатня кількість факторів:

 Діяльність конкурентів

 Коливання валютних курсів

 Попит та зацікавленість

 Вартість інформації в інформагенствах

 Вартість використання інформації.

Щодо рекламної активності, то на мою думку вона не достатня (мала кількість рекламних звернень). Варто відзначити, що для ефективного просування товару потрібно застосовувати різні типи реклами. Зокрема, обов’язковим є використання іміджевої реклами та анонсової. У ході реалізації рекламної стратегії обов’язковим є поєднання означених вище типів реклами

Але поряд з тим підприємство займається PR діяльністю, влаштовуючи різноманітні зустрічі з відомими людьми, виступаючи у різних заходів, проводить виставки карикатур, презентації книг спільно з авторами, приймає участь у виставках, організовує круглі столи.

В III розділі запропоновано провести комплексне дослідження ринку періодичних видань, яке пройде в декілька етапів:

1 етап: дослідження і діагностика ринку науково-дослідних робіт.

2 етап: проведення соціологічного опитування цільової аудиторії з метою вивчення кола інтересів та переліку вподобань представників досліджуваного сегменту.

3 етап: проведення сфокусованого інтерв’ю з цільовою аудиторією.

4 етап: розробка пропозицій щодо уточнення цільової групи читачів та маркетингової стратегії просування журналу на ринок періодичних видань.

Рекомендовано використовувати як один з методів дослідження ринку споживачів – онлайн панелі, що мають свої плюси (високий відсоток відгуків; якісні дані; мінімум часу; мінімум витрат) та мінуси (через низький рівень проникнення Інтернету в Україні), але в перспективі збільшення користування мережею Інтернет, все ж таки більше плюсів.

Також основуючись на зростаючій тенденції користування всесвітньою мережею, було запропоновано приділити більше уваги розвитку сайту, додати відео репортажі, та ролики, створити форум для читачів журналу для обміну інформацією і думками, що в свою чергу дасть можливість слідкувати за бажаннями та потребами зацікавленої аудиторії.

Можна проводити онлайн-чати з гостями та онлайн трансляції, щоб збільшити присутність журналу в Інтернеті

Виходячи з таких тенденцій було представлено поетапно створення на підприємстві нового відділу, який би займався безпосередньо розвитком Інтернет ресурсу та просуванням його. І як наслідок запропоновано нову організаційну структуру новоствореного відділу маркетингу досліджуваної установи.

Для написання даної дипломної роботи були використані внутрішні документи підприємства, наукові роботи та підручники з галузі маркетингу, інноваційних технологій, менеджменту. Також за період практики була зібрана інформація від працівників підприємства та людей, які безпосередньо зайняті діяльністю.

Тому йому потрібно й далі розвиватись в цьому напрямку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?