Курсова робота «Облік зобов’язань за виплатами працівникам»

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.03.2012 17:22 · від Евгения · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Облік зобов'язань за виплатами працівникам 7 1.1. Визначення та умови визнання в обліку зобов’язань за виплатами працівникам. Завдання обліку. Міжнародний досвід 7 1.2. Класифікація виплат працівникам та визнання зобов’язань за цими виплатами протягом звітного періоду та на дату балансу 11 1.3. Порядок документального забезпечення обліку зобов’язань за виплатами працівникам та організація облікового процесу 17 1.4. Синтетичний та аналітичний облік операцій за виплатами працівникам та розкриття інформації у фінансовій звітності і примітках до неї 23 1.5. Пропозиції щодо вдосконалення обліку зобов’язань за виплатами працівникам 28 2. Практична частина 35 Висновки 92 Список використаних джерел 95 Додатки

Висновок

В процесі написання роботи виконано такі завдання:

1. Вивчено особливості визначення та умови визнання в обліку зобов’язань за виплатами працівникам.

При розгляданні законодавчої бази з цього питання було визначено що зобов’язання за виплатами працівникам, як й інші зобов’язання визнаються за двох умов: оцінка їх може бути достовірно визначена, існує ймовірність зменшення економічних вигод внаслідок їх погашення. Було з’ясовано, що виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає суб’єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками.

2. Описано завдання обліку зобов’язань за виплатами працівникам.

Було виявлено, що завданнями обліку зобов’язань за виплатами працівникам, як дуже важливої статті витрат підприємства є:

формування повної і достовірної інформації про стан розрахунків з працівниками, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності - керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, і іншим користувачам бухгалтерської звітності;

забезпечення інформацією, необхідної внутрішньому й зовнішньому користувачам бухгалтерської звітності для контролю за дотриманням законодавства України;

правильне визначення витрат робочого часу і облік праці;

контроль за своєчасністю виплати заробітної плати та інших виплат;

контроль за станом заборгованості за виплатами найманим працівникам;

точне і своєчасне документальне оформлення даних про обсяг виконаних робіт, одержаної продукції і нарахованої оплати праці відповідно до кількості та якості затраченої праці;

правильне нарахування оплати праці кожному працівникові згідно з чинними положеннями;

повний і своєчасний розрахунок з працівниками з оплати праці;

своєчасне складання та подання бухгалтерської і статистичної звітності з оплати праці;

дотримання порядку розподілу оплати праці по об’єктах бухгалтерського обліку;

відображення всіх витрат по заробітній платі на рахунках бухгалтерського обліку.

3. Досліджено міжнародний досвід з встановленої проблеми. Завдяки чому виявлено, що міжнародне законодавство і національне законодавство дуже схожі і можна зробити прогноз на майбутнє покращення національного законодавства. Також було досліджено конкретні фактори у міжнародному досвіді з досліджуваної проблеми, які могли б позитивно вплинути на економічні показники України.

4. Встановлено методику формування вартості зобов’язань за виплатами працівникам при визнанні та зміни їх вартості протягом періоду, на дату балансу та при його вибутті.

Нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнається поточним зобов'язанням. Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звітному періоді. Виплати за невідпрацьований час, що не підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням у тому періоді, у якому час відсутності працівника на роботі підлягає оплаті. Премії та інші заохочувальні виплати визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звітному періоді, якщо робота, виконана працівниками у цьому періоді, дає їм право на отримання таких виплат у майбутньому.

5. Описано порядок документального забезпечення обліку зобов’язань за виплатами працівникам та організацію облікового процесу.

Отже, трудові відносини супроводжуються такими документами:

заява працівника про прийом на роботу, підписана керівником підприємства,

трудовий договір, підписаний обома сторонами,

наказ (розпорядження) про прийом на роботу,

особова картка,

табель обліку робочого часу,

розрахункова відомість,

відомість на виплату грошей.

У додатках до роботи наведені зразки більшості з цих документів.

6. Виявлено особливості синтетичного і аналітичного обліку операцій за виплатами працівникам та розкриття інформації у фінансовій звітності і примітках до неї.

Синтетичний облік основної та додаткової оплати праці і її використання ведеться на рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам».Документальне оформлення синтетичного обліку розрахунків з оплати праці ведуть в регістрі синтетичного обліку Головна книга, в якій відображається економічно однорідні господарські операції в грошовому вимірюванні, з вказівкою дати, номера і суми бухгалтерського запису, як правило, без об'єкту пояснення. В кінці місяця по кожному синтетичному рахунку Головної книги виводять залишок, який записують в окрему графу. За даними Головної книги складають баланс.

7. Висунуто пропозиції щодо вдосконалення обліку зобов’язань за виплатами працівникам. Знову ж таки, враховуючи міжнародний досвід, можна побачити які міри з покращення показників праці треба приймати. Наприклад, перехід до безтарифної моделі оплати праці, покращення системи преміювання і так званих «соціальних пакетів»

Коментар модератора

в роботі є первинна документація, оборотка, виписки по рахунках і звітність

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення