Курсова робота «Управління зобов'язаннями банку на прикладі Укрсоцбанк», 2010 рік

З предмету Банківська справа · додано 05.03.2012 13:09 · від Оксана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 1. Економічна сутність зобов’язань банку: 1.1. Законодавча та нормативно-правова база, яка регулює зобов’язання банку.6 1.2. Класифікація зобов’язань банку та їх роль у формуванні ресурсної бази.9 1.3. Методи управління пасивами-зобов’язаннями банку.12 2. Управління зобов’язаннями на прикладі акб «укрсоцбанк»: 2.1. Основні етапи процесу управління залученими коштами «Укрсоцбанку». 16 2.1. Аналіз структури та динаміки зобов’язань банку.18 2.2. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів.25 3. Вдосконалення процесу управління зобов’язаннями комерційного банку: 3.1. Сучасний стан розвитку банківської системи України.28 3.2. Шляхи оптимізації управління зобов’язаннями банку.31 Висновки.38 Перелік використаних джерел.43 Додатки.47

Висновок

В сучасних економічних умовах особливу важливість займає процес формування банківських ресурсів, оптимізація їх структури і у зв'язку з цим якість управління всіма власними і залученими коштами, які формують ресурсну базу комерційного банку.

У загальному обсязі ресурсів, якими володіє комерційний банк, переважають зобов’язання банку.

Збільшення зобов’язань банку оцінюється позитивно, адже це свідчить про зростання суми кредитних ресурсів.

Здатність банку задовольняти потреби у ліквідності залежить від його вміння залучати додаткові пасиви. Для оцінки пасивних джерел ліквідності першочергове значення має гранична вартість ліквідності (тобто додаткові витрати на кожну гривню залучених коштів). Треба враховувати такі фактори, як частота, з якою банк має рефінансувати платні пасиви, строк котрих спливає, та здатність банку залучати кошти на грошовому ринку.

Метою управління зобов'язаннями банку є залучення достатнього об'єму засобів з якнайменшими витратами для фінансування тих активних операцій, які має намір здійснити банк. Отже, в процесі формування фундацій менеджер повинен ураховувати два основні параметри управління - вартість привернутого засобу і їх об'єм.

В умовах кризи зобов’язання банків у першому півріччі зменшилися на 6,8% - до 752,1 млрд. грн.

Позитивні тенденції, які почали формуватися на грошово-кредитному ринку у квітні – травні 2009 року, упродовж червня закріпилися. Йдеться зокрема про прискорення темпів збільшення депозитів населення в банках та зростання обсягів кредитів, наданих підприємствам реального сектору економіки.

В червні – жовтні 2009 року утримується висхідна динаміка депозитів фізичних осіб, що свідчить про поступове відновлення довіри населення до банків. Показник приросту вкладів населення в червні (2,7%) значно перевищував показники травня та квітня ( 0,7% і 0,6% відповідно). Збільшення обсягу депозитів населення в червні зафіксовано як у національній валюті – на 2,0% - до 101,4 млрд. грн., так і в іноземній – на 3,4% - до 97, 6% млрд. грн. Утім кумулятивний показник приросту депозитів фізичних осіб з початку року поки що є від’ємним (зменшився на 7, 7% - до 199 млрд. грн.).

Збільшення депозитів фізичних осіб позитивно вплинуло на динаміку загального обсягу депозитів, який у червні зріс на 1,3% - до 317 млрд. грн. (з початку року він зменшився на 11,4%).

У червні 2009 року продовжилася низхідна тенденція в динаміці депозитів юридичних осіб, обсяг яких у цьому місяці зменшився на 1, 0% ( з початку року – на 17%) – до 11,7 млрд. грн. Це відбулося за рахунок зменшення депозитів в іноземній валюті на 9,6% - до 41,4 млрд. грн., тоді як депозити в національній валюті збільшилися на 4,3% - до 76,5 млрд. грн. [20,c. 35].

В умовах прискорення темпів зростання депозитів у червні на 1,0% збільшився обсяг грошової маси – до 472,7 млрд. грн. (із початку року він зменшився на 8,3%). У річному вимірі (у розрахунку до відповідного місяця минулого року) темпи приросту грошової маси знизилися до 4,9% порівняно з 30,2% на початок року.

В умовах достатнього рівня ліквідності середньозважені ставки на міжбанківському кредитному ринку в червні знизилися з 5,3 до 4,0%, у тому числі за кредитами овернайт – з 3,2 до 2,6%.

Отже, сучасний стан банківської системи характеризується такими рисами:

• кількість банків залишається відносно великою (порівняно з іншими банківськими системами сусідніх країн);

• філіальні мережі банків мали тенденції до інтенсивного розвитку, досягли своєї максимальної концентрації і в умовах фінансової кризи зазнають подальших процесів оптимізації (зокрема шляхом закриття) та підвищення ефективності;

• спостерігається високий рівень присутності іноземного капіталу в банківській системі України;

• банки з іноземним капіталом виявилися стійкішими до фінансової кризи;

• банки перебувають під впливом кризи ліквідності, що впливає на скорочення кредитування;

• банківські установи фактично припинили довгострокове кредитування, а в перспективі – лише короткострокове;

банки зосередилися на поліпшенні якості активів, реструктуризації проблемної позичкової заборгованості.

Зобов’язання «Укрсоцбанку» на 1 січня 2009 р. становили 23216354 тис. грн. Порівняно з зобов’язаннями на 1 січня 2008 р., які дорівнювали 14350789 тис. грн., вони зросли на 8865565 тис. грн. Зростання депозитної бази відбувалося в основному за рахунок приросту коштів юридичних осіб. Так, кошти юридичних осіб зросли на 1891245 тис. грн. і становили 3999779 тис. грн на 1 січня 2009 р. проти 2108534 тис. грн. на 1 січня 2008 р. Кошти фізичних осіб зросли на 627518 тис. грн. і становили 2520593 тис. грн. на 1 січня 2009 р. проти 1893075 тис. грн. на 1 січня 2008 р., тобто зросли на 23,1 %.

У загальній структурі міжбанківських зобов’язань «Укрсоцбанку» у 2008 р. найбільшу частку становили короткострокові міжбанківські кредити — 54 837 тис. грн., що становило 69,84 % від загальної суми міжбанківських зобов’язань. У 2009 р. це співвідношення дещо змінилося: короткострокові міжбанківські кредити в абсолютному розмірі зросли до 67 355 тис. грн., або на 12948 тис. грн., але їх питома вага зменшилася до 65,52 %, або на 4,32 %.

Не зважаючи на розширення ресурсної бази «Укрсоцбанку» в 2009 р. порівняно з 2008 р. на 8865565 тис. грн., ресурси не були ефективно використані. Так, використання всіх зобов’язань знизилось у 2009 р. на 0,00696 %. Такі значення значно нижчі, ніж загальноприйняті критерії. Це означає, що банку необхідно звернути увагу на доцільність додаткового залучення ресурсів за умови недостатньо повного та ефективного їх розміщення.

Ефективність оптимізації забезпечуватиметься тільки за умови врахування всіх наявних обмежень на ресурси та можливостей їх залучення.

Ефективність оптимізації забезпечуватиметься тільки за умови врахування всіх наявних обмежень на ресурси та можливостей їх залучення.

Управління зобов’язаннями пов’язане з багатьма ризиками:

1. Залучені кошти не завжди бувають доступні в разі потреби. Якщо банк втратив репутацію надійної установи, то його ліквідність може опинитися під загрозою.

2. Надмірна залежність банку від даних і тих же джерел фінансування збільшує ризик ліквідності. Банківська установа, котра значною мірою покладається на залучення міжбанківських коштів іноземних банків, може зазнати проблем із фінансуванням, якщо на іноземних ринках вважатимуть, що банківська система України нестабільна, або якщо економіка цих іноземних країн сама зазнає труднощів. Такому банку буде важко знайти нові недорогі джерела фінансування, оскільки несподівана потреба в коштах сприйматиметься на внутрішньому ринку як сигнал небезпеки,до того ж може трапитися, що внутрішній ринок виявиться неспроможним задовольнити потреби на кошти.

3. Надмірна залежність банку від управління пасивами може призвести до того, що в ньому виникне тенденція до послаблення критеріїв управління активами (наприклад, зменшення вкладень у короткострокові цінні папери). Це може призвести до великої концентрації короткострокових зобов’язань, які будуть основним джерелом фінансування активів банку, в основному більш довгострокових. У період, коли наявних коштів бракує,це може призвести до погіршення прибутковості та неліквідного стану. Кошти, залучені за рахунок пасивних операцій, треба хеджувати (захищати, страхувати) або вкладати в основному в ті активи, які мають відповідні строки погашення або змінні відсоткові ставки.

4. Якщо економіці країни бракує грошових коштів, можуть бути запроваджені обмеження процентної ставки, тож більшість банків не мати можливості купувати ресурси. Тому банки з обмеженими джерелами фінансування не повинні надмірно покладатися на залучення ресурсів через ринок міжбанківських позик.

5. Якщо банк намагається залучити кошти з мінімальними витратами, не приділяючи належної уваги розподілу строків погашення, у такому випадку значно підвищується ризик коливань процентної ставки.

У процесі управління зобов’язаннями й аналітичного обґрунтування величини та джерел ресурсного потенціалу банку необхідно враховувати ряд аспектів, напрацьованих світовою практикою:

 витрати банку з обслуговування поточних рахунків клієнтів, як правило, найменші. Збільшення їх частки скорочує процентні витрати, що в цілому сприяє зростанню дохідності банківських операцій. Якщо цього не спостерігається, це свідчить про занадто високі витрати банку

 зміна залишків на поточних рахунках непередбачувана. У зв’язку з цим велика їх частка у зобов’язаннях банку послаблює його ліквідність. Оптимальний рівень залишків на поточних рахунках до 30%

 незважаючи на зростання процентних витрат, збільшення частки строкових депозитів у загальній сумі залучених ресурсів є позитивним фактором, тому що вони є найстабільнішою частиною ресурсного потенціалу банку, зміцнюють його ліквідність. Рекомендований рівень строкових ресурсів у загальній ресурсній базі – не менш як 50%

 витрати на вклади населення значно нижчі, ніж на міжбанківські запозичення. Тому управління ресурсним потенціалом банку має бути спрямоване на максимальне залучення коштів від населення

 оцінка ефективного використання розміщених коштів слід узгоджувати з нарощуванням ресурсного потенціалу

 особливої уваги потребує аналіз ритмічності зобов’язань банку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?