Курсова робота «Облік операцій на рахунках в банку в системі управління фінансами підприємствами», 2011 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 29.02.2012 18:29 · від Ігор · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.4 Розділ 1. Економічна сутність грошових коштів та безготівкових розрахунків, їх значення в сучасних умовах.7 Розділ 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури. 12 Розділ 3. Коротка організаційно-економічна характеристика ВАТ «Кіровоградгаз».16 Розділ 4. Порядок відкриття та ведення безготівкових розрахунків на рахунках в банку.23 Розділ 5. Облік операцій на рахунках в банках 5.1. Документування операцій на рахунках в банку.37 5.2. Синтетичний облік на рахунках в банку.41 Розділ 6. Шляхи удосконалення обліку операцій на рахунках у банках на підприємстві.46 Висновки та пропозиції.50 Список використаних джерел.54 Додатки.57

Висновок

В умовах ринкової економіки потрібно виходити з принципу,що вміле використання грошових коштів може приносити підприємству додатковий прибуток, а отже необхідно постійно думати про раціональне вкладання тимчасово вільних грошових коштів для отримання додаткового прибутку, так як грошові кошти є фінансовими ресурсами організації, найбільш ліквідними активами, здатними забезпечити виконання зобов’язань будь-якого рівня та виду, від наявності яких залежить своєчасність погашення кредиторської заборгованості підприємства.

Майже весь платіжний оборот, як по товарних, так і по всіх інших операціях, охоплюється безготівковими розрахунками. Установи банку здійснюють безготівкові розрахунки у нормах, встановлених Національним банком України, а також прийнятих у міжнародній банківській практиці.

Необхідно наголосити на тому, що система безготівкових розрахунків сприяє зміцненню договірної дисципліни, прискоренню оборотності оборотних засобів, ефективному використанню коштів і посиленню контролю за фінансовою діяльністю підприємства. Підприємство для здійснення розрахунків готівкою має касу, яку можна було б застрахувати страховою організацією.

Розрахунки готівкою підприємства з громадянами та юридичними особами мають проводитися з оформленням податкових накладних, прибуткових і видаткових касових ордерів, касового чи зварного чека, квитанції, договору купівлі-продажу, актів закупівлі, виконання робіт (надання послуг) або інших документів, що засвідчують факт купівлі товару, виконання роботи, надання послуги.

Готівкова виручка одержана від реалізації товарів (робіт, послуг) може використовуватися підприємством в необхідних розмірах для забезпечення своєї статутної та господарської діяльності, крім здійснення виплат, пов'язаних з оплатою праці та виплатою дивідендів (доходу).

На підприємстві ВАТ «Кіровоградгаз» для перевірки збереження грошових коштів в касі не рідше одного разу на квартал потрібно проводити раптову ревізію каси з покупюрним перерахуванням усіх грошей і перевіркою інших цінностей, що знаходяться в касі. Залишок готівки в касі звірити з даними обліку по касовій книзі.

Потрібно відмітити, що в умовах автоматизованого ведення касової книги слід проводити перевірку правильності роботи програмних засобів оброблення касових документів.

На підприємстві ВАТ «Кіровоградгаз» проводиться робота по вдосконаленню обліку касових і розрахункових операцій шляхом автоматизації розрахунків з використанням ЕОМ. Дане вдосконалення дозволяє суттєво полегшити роботу бухгалтера та прискорити внутрішній документооборот на підприємстві, а також зробити можливим швидке оперативне надання інформації, потрібної для швидкої реакції керівництвом підприємства на ціни, які відбуваються в умовах ринкової економіки. Функціонування АРМ бухгалтера по обліку фінансово-розрахункових операцій повинно забезпечити в діалоговому режимі облік за фінансовими операціями, які відображають щоденний стан підприємства, виконання необхідних розрахунків по аналізу фінансового стану з ціллю визначення резервів прискорення оборотності грошових засобів. Користувач повинен мати можливість в режимі активного діалогу проаналізувати стан розрахунків, засобів і інші.

З появою нового класу ЕОМ, а також з переходом до ринкових відносин, з'являється необхідність оперативного управління на місцях виникнення інформації, яка потребує впровадження розподіленої системи обробки даних обліку з використанням АРМ бухгалтера по рівнях управління комплексів задач.

Автоматизована система на підприємстві дає можливість оперативного ведення підприємством ВАТ «Кіровоградгазгаз» своїх рахунків у банку та обміну технологічною інформацією через застосування програмно-технічного комплексу "клієнт-банк".

ВАТ “Кіровоградгаз”, як клієнтська частина системи "клієнт-банк", забезпечує автоматичне ведення поточного стану рахунку клієнта в банку, враховуючи проведені початкові та зворотні платежі.

Юридичною підставою для роботи клієнта за допомогою системи "клієнт - банк" і оброблення банком його електронних розрахункових документів є окремий договір між підприємством і банком. У договорі обов'язково мають обумовлюватися права, обов'язки та відповідальність сторін, порядок вирішення спорів у разі їх виникнення тощо. Під час використання системи "клієнт - банк" ВАТ «Кіровоградгаз» має дотримуватися всіх вимог, що встановлює банк, з питань безпеки оброблення електронних розрахункових документів.

Платник може формувати електронні розрахункові документи за допомогою клієнтської частини системи "клієнт-банк" на підставі належним чином оформлених платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, а також з використанням платіжних карток.

В розвинутих країнах компанії стараються перейти на так званий безпаперовий офіс, адже в умовах ринкових відносин інформація - це гроші, а своєчасна інформація - великі гроші.

Форма обліку, реалізована на базі сучасної комп’ютерної техніки та засобів комунікації (комп’ютерно-комунікаційна форма обліку), знаходить своє конкретне втілення в програмах для комп’ютеризації облікових робіт, оскільки порядок введення, спосіб і послідовність обробки даних, формування зведених облікових алгоритмів.

При безкомп’ютерних способах обробки облікової інформації найбільш доцільна побудова бухгалтерії за принципом централізації. При організації бухгалтерського обліку в умовах його комп’ютеризації основна тенденція полягає в накопиченні та централізованій обробці облікових даних і децентралізованому введенні первинної інформації та використанні підсумкових облікових показників.

При побудові структури бухгалтерії одним з найважливіших факторів є можливість здійснення контролю за точністю облікових даних і надійність інформаційних зв’язків як всередині бухгалтерії, так і між бухгалтерією та підрозділами підприємства. Зважаючи на це, перспективною є побудова структури бухгалтерії при застосуванні комп’ютерів, що складається з двох основних відділів: відділу інформаційної системи та відділу контролю.

В організації комп’ютерного обліку великі перспективи має використання Internet-технологій. Перевагою таких технологій є можливість модернізувати програмне і апаратне забезпечення без суттєвих змін в структурі обчислювальної системи. А також використовувати широкий діапазон технічних засобів з різною обчислювальною потужністю. Дієвим засобом підвищення кваліфікації облікових працівників є створення спеціально впорядкованих бухгалтерських бібліотек на чолі з бібліотекарем-бухгалтером. Такі спеціалізовані бібліотеки доцільно створювати на Internet-серверах.

Отже, з вище зазначеного можна виділити пропозиції підприємству ВАТ «Кіровоградгаз» для покрашення свого фінансового стану: підприємству потрібно збільшити кількість високо кваліфікованих працівників, з точки зору бухгалтерського обліку; підприємство повинно збільшити кількість своїх найліквідніших коштів, тому що йому потрібно покривати свої термінові зобов’язання; потрібно підприємству покращувати своє майно більш швидкішими темпами, щоб знизити собівартість продукції, і отримувати кращий прибуток; підприємству ВАТ «Кіровоградгаз» потрібно знизити дебіторську заборгованість, щоб економічніше займатися своєю діяльністю.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?