Курсова робота «Особисте страхування в Україні», 2010 рік

З предмету Страхування · додано 27.02.2012 18:01 · від ИРИНА · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Стор. Вступ.5 Розділ 1. Теоретичні засади особистого страхування в україні.7 1.1. Економічний зміст та класифікація особистого страхування. 7 1.2. Нормативно-правове регулювання особистого страхування в Україні.11 Розділ 2. Аналіз сучасного стану ринку особистого страхування в україні. 15 2.1. Порівняльний аналіз основних тенденцій розвитку особистого страхування у світі та в Україні.15 2.2. Оцінка сучасного стану особистого страхування в Україні.20 Розділ 3. Перспективи розвитку ринку особистого страхування в україні.26 3.1. Основні напрямки розвитку особистого страхування. 26 3.2. Зарубіжний досвід формування ринку особистого страхування.30 Висновки.36 Список використаної літератури.40

Висновок

Страхування водночас є засобом залучення грошових ресурсів і способом відшкодування збитків. А у ринковій економіці страхування виступає, з одного боку, як фактор стабілізації економіки, як засіб захисту господарської діяльності та добробуту членів суспільства, з іншого боку, як вид діяльності, що приносить дохід. Метою страхування — захист майнових інтересів фізичних і юридичних осіб. Страхування поділяється на добровільне й обов'язкове. Особисте страхування може бути, як обов’язковим так і добровільним. Особисте страхування є формою захисту від ризиків, що загрожують життю, здоров’ю та працездатності людини, а також однією із галузей страхування, що законодавчо закріплюються в Україні. Необхідність особистого страхування зумовлюється як ризиковим характером відтворення робочої сили, так і підвищенням ступеню ризику життя у зв'язку з урбанізацією, погіршенням довкілля, а також зростанням питомої ваги людей похилого віку в загальній чисельності населення.

Позитивними тенденціями розвитку особистого страхування в Україні є: збільшення обсягів страхових резервів на один договір; вирівнювання темпів зростання страхових премій та страхових резервів; збільшення рівня страхових виплат як свідчення зростання повноти виконання своїх зобов’язань перед страхувальником; пожвавлення конкуренції між страховими компаніями, які здійснюють особисте страхування. Розвиваються особисті види страхування внаслідок зростання платоспроможності населення, відновлення довіри до фінансових інституцій та усвідомлення більшою частиною населення необхідності захисту свого життя і здоров'я від наслідків непередбачуваних обставин, а також забезпечення додаткового доходу після виходу на пенсію. Досягнення високої якості страхових послуг повинно проводитися не лише в сфері особистого страхування, а й у всіх сферах без винятку. Цього можна досягти по-перше, шляхом постійного вдосконалення класичних страхових продуктів із метою залучити клієнта і запропонувати договір страхування, котрий підходить саме йому. По-друге, постійно поліпшуючи сервісну складову страхової послуги. Низька популярність страхування у населення пояснюється недовірою до цієї фінансової послуги, а також дуже низьким рівнем знань про неї. Щоб залучити пересічного українця до лав страхувальників, страховим компаніям потрібно діяти в двох напрямах — надавати послуги високої якості та активно популяризувати їх серед населення. Суттєве зниження рівня інфляції, вплине на довіру страхувальникв до реальності відшкодування збитків. Ще однією з найважливіших передумов успішного розвитку страхової справи є забезпечення її висококваліфікованими кадрами. Ефективним напрямком роботи щодо вирішення проблем в сфері особистого страхування є запровадження реальних заходів, які б знизили можливості для корупції та бюрократичних перепон, розробка ефективних механізмів захисту інтересів страхувальників.

Доведено, що вітчизняний ринок має достатній резерв для удосконалення сектору особистого страхування, який поки ще суттєво відстає від розвитку аналогічних структур у розвинутих країнах світу. Збільшення кількості страхових компаній не пропорційне якісному удосконаленню їхньої діяльності. У вітчизняному страхуванні й досі залишаються низькими: обсяги активів страховиків у фінансовому секторі країни – на рівні 5,0–6,0%; частка страхування у ВВП – на рівні 3,0%; сума страхових премій на одного громадянина приблизно – 250 грн.

Одночасно із позитивними особливостями особистого страхування є і негативні, зумовлені ризикогенним характером страхування, який поширюється на всіх його учасників і проявляється через ймовірність реалізації у них ризиків: економічних (втрата будь-яким страховим суб’єктом грошових ресурсів внаслідок нестабільності економічної (політичної) ситуації, інфляційних процесів, банкрутства страхової компанії); шахрайства (фінансові махінації страховиків або імітація страхових випадків страхувальниками); психологічних – коливання психоемоційного стану людини від стресового, обумовленого загрозою (ризиком, страховим випадком та ін.), до соціопсихоекономічного комфорту, який досягається відчуттям захищеності (безпеки та ін.).

Пропонується у правовому полі внести зміни та доповнення до Закону України «Про страхування» з приводу: розширення трактування об'єкта особистого страхування; упорядкування видів добровільного страхування; недопущення шахрайства; створення Єдиного реєстру несумлінних клієнтів; встановлення юридичної відповідальності за факти тіньових практик у діяльності страхових компаній. Для удосконалення організаційного механізму функціонування добровільного страхування, зокрема особистого, пропонується:

уповноваженому центральному органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю: визначити базовий перелік всеукраїнських та місцевих ЗМІ, які б висвітлювали рейтинги та показники діяльності провідних страхових компаній; зобов’язати страховиків систематично та своєчасно оновлювати звітну інформацію на власних Інтернет-сайтах; здійснювати санацію страхового ринку з метою виведення з нього несумлінних страховиків; залучити до процесу інформування з питань страхування освітні заклади;

страховим компаніям: активізувати діяльність з інформування потенційної клієнтури через ЗМІ та інтерактивне спілкування (страховий агент-клієнт); підвищувати кваліфікацію власного персоналу; проводити маркетингові дослідження та соціологічні опитування з метою соціодігностики потреб населення у страховому захисті та визначенні попиту на нього;

керівництву та профспілковим комітетам промислових підприємств: покращити рівень співпраці зі страховими організаціями, зокрема проводити спільні спеціалізовані семінари, конференції, збори, на яких обговорювати питання сучасного соціального захисту, зокрема добровільного особистого страхування, як одного з важливих чинників формування стану соціопсихоекономічного комфорту людини.

Економічними напрямами удосконалення особистого страхування розглядаються превентивні заходи з запобігання реалізації його ризикогенного характеру: ліквідація заборгованості за угодами життєвого страхування, укладеними у минулому з установами страхування; активізація заходів з метою недопущення подібних явищ у сучасних умовах; впровадження антиінфляційної політики і обов’язкової індексації страхування; створення дослідницько-прогнозних центрів (які б розробляли можливі сценарії попередження реалізації ризиків форс-мажорних обставин) та спеціалізованих відділів по боротьбі з шахрайством.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?