Дипломна робота «Шляхи покращення фінансових ресурсів на підприємстві на прикладі ТОВ “Захід-ресурси”», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 26.02.2012 14:08 · від Olga · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 4-6 Розділ І. Економічна сутність фінансових результатів та порядок їх формування на підприємстві 1.1. Суть фінансоих результатів. Джерела формування. 7-14 1.2. Специфіка планування та напрями використання прибутку підприємства. 14-22 1.3. Механізм розподілу фінансового результату (прибутку) на підприємстві.23-26 1.4. Оподаткування прибутку підприємств.26-30 Розділ ІІ. Аналіз загального обсягу та динаміки, джерела Формування прибутку тов “захід-ресурси” 2.1. Загальна характеристика ТОВ “Захід-ресурси”.31-35 2.2. Структурно-динамічний аналіз доходів та витрат підприємства. 35-53 2.3. Дослідження впливу факторів на прибуток.53-66 2.4. Динамічний та факторний аналіз рентабельності.67-69 Розділ ІІІ. Шляхи покрашення фінансових результатів Тов “захід-ресурси” 3.1. Механізм управління операційними витратами. Операційний леверидж. 71-75 3.2. Механізм управління фінансовими витратами. Фінансовий ліверидж.75-79 3.3. Ефективне використання оборотного капіталу – запорука збільшення прибутку.79-94 3.4. Організація охорони праці на ТОВ “Захід-ресурси”.94-98 Висновки. 99-106 Список використаної літератури.106-109 Додатки.110

Висновок

Пошук можливостей покращення фінансових результатів підприємства є однією з найактуальніших проблем в умовах становлення ринкової економіки в Україні. На сьогодні кількість підприємств, що отримують прибуток знаходиться на критичній межі.

Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Він характеризує кінцевий результат діяльності підприємства. Його одержання є обов’язковою умовою розширеного відтворення на підприємстві, забезпечення його самофінансування і зміцнення конкурентноздатності на ринку.

Для забезпечення своєї прибутковості підприємство повинно сподіватися на успіх на ринку, але воно не може сподіватися на нього без визначення своєї конкурентноздатності, яка оцінюється ступенем відповідності її розвитку громадській потребі.

Використання показників прибутковості обчислених за чистим прибутком і прибутком від основної діяльності дозволяють відповідно виявити вплив на рентабельність податкових та інших обов’язкових платежів і оцінити окремо ефективність виробничої і невиробничої діяльності.

Успішне функціонування підприємства можливе лише при умові здійснення безперервного руху грошових коштів – їх надходження (приплив) і витрачання (віддтік) і забезпечення вільного залишку коштів на рахунку в банку.

Аналіз руху грошових потоків дає можливість вивчити динаміку, суму перевищення надходження над витратами, а це дає можливість робити висновки про самофінансування підприємства.

Проаналізувавши рух грошових коштів ТОВ “Захід-ресурси” ми побачили, що зросли надходження від операційної діяльностіза рахунок продажу продукції та коштів за оренду. Це є позитивним явищем для підприємства, так як вказує на покращення ефективності його функціонування, зокрема зростання виручки від реалізації продукції, а отже підвищує вагу аналізованого підприємства на ринку. Позитивним моментом, також є і те, що витрати від даної діяльності зменшились Це говорить про відсутність на підприємстві кредиторської заборгованості Надходжень від інвестиційної діяльності немає, а надання підприємством позик зменшилось. Дану ситуацію можна розглядати з двох позицій: з одного боку, це є позитивним явищем, адже кошти не відволікаються з обороту, а з другої – підприємство втрачає додаткове джерело доходу, у вигляді відсотків. Надходження від фінансової діяльності на підприємстві зменшились, що говорить про те, що підприємство небрало кредити, що підвищує фінансову незалежність і, відповідно, фінансову стійкість ТОВ “Захід-ресурси”.

Проаналізувавши фінансові результати можна зробити наступні висновки:

Виручка від реалізованої продукції зросла. Зростання виручки від реалізованої продукції вказує на закріплення позицій підприємства на ринку, зростання його частки на ринку. Чистий дохід порівнянно з попередніми роками зріс.

Витрати на збут зросли, що може бути обумовлено зростанням обсягів реалізації, тому його не можна оцінювати як негативне, проте потрібно слідкувати, щоб зростання обсягів реалізації випереджувало зростання адміністративних і витрат на збут.

Від звичайної діяльності підприємство отримало збиток на протязі усього аналізованого періоду. Дана ситуація виникла тому, що підприємство несе великі витрати після чого не залишаєтсься прибутку. Основна частка витрат іде за оренду приміщень, заробітну плату працівникам, податок на заробітну плату та страхові витрати на працівників та на виробничі об’єкти. В результаті суттєвого зростання виручки від реалізації продукції підприємству в 2006 році вдалося не лише перекрити збитки попередніх років, а й одержати прибуток від операційної діяльності.

Крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), підприємство може мати також дохід від операційної діяльності.

До інших операційних доходів належать:

• суми штрафів;

• пені;

• неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників;

• доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності;

• надходження боргів, що були раніше списані, як безнадійні

З-поміж витрат найбільшу питому вагу має собівартість Це обумовлено зростанням виручки від реалізації продукції, а тому є природним.

У ході аналізу операційних витрат можна відмітити наступну:

- матеріальні витрати зросли, проте, це не є негативним явищем, так як воно відбувається на фоні зростання обсягів реалізації. Основну частину балансового прибутку підприємства становить прибуток від реалізації товарної продукції (робіт, послуг).

Прибуток від реалізації товарної продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виторгом від реалізації товарної продукції (робіт, послуг) у цінах продажу мінус податок на додану вартість й акцизний збір та повною собівартістю реалізованої продукції (робіт, послуг).

Подорожчання собівартості товарної продукції та збільшення в загальному обсязі реалізованої продукції низькорентабельних виробів призвело до зменшення прибутку на 2267,14 тис.грн.

Таким чином, підприємство має прямувати до нарощування обсягів реалізації та зменшення собівартості продукції. Також варто скоротити частку малорентабельних виробів в обсязі реалізованої продукції.

Оскільки на відхилення з прибутку від реалізації негативно вплинуло подорожчання собівартості, то саме цьому факту слід приділити особливу увагу. Зокрема, керівництво підприємства повинно аналізувати обгрунтовність прогнозованої величини фінансових результатів.

Дослідивши вплив факторів на прибуток ТОВ “Захід-ресурси” можна впевнено сказати, що у 2008 р. підприємство отримало значно більше прибутку. Розрахунок показав, що на зріст прибутку позитивно вплинуло два фактори: кількість реалізованої продукції та ціна реалізації. В результаті. було продано більше палива на 94400,7 тис.грн. ніж у 2007р. додатково одержали прибутку на 2683,35тис.грн.

Такий фактор, як собівартість 1т. негативно вплинуло на прибутковість ТОВ “Захід-ресурси”. В результаті того, що середня собівартість 1т. палива. зросла підприємство недоодержало 6694,34 тис.грн.

Аналізуючи прибуток, необхідно особливу увагу приділити його динаміці. Оскільки динаміка характеризує розвиток явища в часі, аналіз динаміки уможливлює прогнозування майбутнього рівня прибутку і на цій основі – визначення перспективних напрямків розвитку підприємства.

Одним із головних завдань аналізу динаміки є встановлення закономірностей зміни рівня явища, що вивчається. У рядах динаміки можна виділити протягом року найголовніші періодичні складові:

− тренд;

− сезонна компонента;

− випадкова компонента.

Врахувавши всі ці фактори, нами було з прогнозовано фінансовий результат на 2009 р. (другий квартал), а саме збиток не менше ніж 3983,12 тис.гргн., але не більше 3987,78 тис.грн.

Розрахунок рентабельності показав, що становище сприятливе для подальшого розвитку, адже основні показники зросли. Це пояснює зріст рентабельності у 2008р. порівняно з 2007р. на 26,61%, а також коефіцієнта оборотності обігових активів

Аналіз діяльності неможливо провести без визначення так званої точки беззбитковості (порогу рентабельності, точки окупності витрат).

Точку беззбитковості називають межею рентабельності. Чим вищою є межа рентабельності, тим складніше її перевищувати. Зниження межі рентабельності можна досягти за рахунок збільшення валової маржі або скорочення постійних витрат

Оптимізація структури активів та пасивів підприємства з метою збільшення прибутку називається лівериджом. Стосовно до економіки ліверидж – це важіль, при незначному посиленні якого можна суттєво змінити результати виробничо-фінансової діяльності підприємства. Розрізняють три види лівериджу:

− виробничий;

− фінансовий;

− виробничо – фінансовий.

Рівень виробничого лівериджу обчислюється відношенням темпів приросту валового прибутку до темпів приросту обсягу реалізації в натуральних одиницях:

Економічний зміст цього відношення полягає в тому, що воно показує ступінь чутливості валового прибутку до зміни обсягу виробництва.

Чим вищий рівень умовно-постійних витрат щодо умовно-змінних, тим вищий рівень виробничого лівериджу.

Взаємозв’язок між обсягом виробництва, постійними витратами і змінними витратами та прибутком виражає виробничий ліверидж. Вченими-економістами теоретично доведено, що на відхилення валового прибутку можна впливати шляхом зміни структури собівартості продукції та її обсягу.

При проведенні аналізу підприємства важливо знати запас фінансової міцності (зону безпечності) – це сума, на яку підприємство може собі дозволити знизити виручку, не виходячи з зони прибутків.

Крім витрат виробничого характеру для визначення чистого прибутку із виручки віднімаються також витрати фінансового характеру, пов’язані з обслуговуванням боргу. Величина цих витрат залежить від розміру позикових коштів. Вплив фінансових витрат на прибуток відображає фінансовий ліверидж. Це пов’язано із дією плеча фінансового важеля (співвідношення позикового та власного капіталу).

Таким чином, фінансовий ліверидж – це взаємозв’язок між прибутком і співвідношенням позикового та власного капіталу.

Фінансовий ліверидж, як і виробничий, також пов’язаний з ризиком, але не з виробничим, а з фінансовим. якщо підприємство фінансуватиметься за рахунок власних коштів, рівень фінансового лівериджу дорівнює одиниці, тобто ефект фінансового лівериджу відсутній. У даному випадку говорять, що відсутній фінансовий ліверидж, а зміна чистого прибутку повністю визначається зміною валового прибутку.

Рівень фінансового лівериджу зростає із збільшенням частки позикового капіталу, при цьому підвищується розмах варіації рентабельності власного капіталу, чистого прибутку. Це говорить про підвищення ступеня фінансового ризику інвестування за умов високого плеча важеля.

Слід зважити також і на зворотній напрямок дії фінансового важеля. При незначному зменшені валового прибутку, рентабельність власного капіталу істотно знизиться. З високим фінансовим важелем – несуттєво знизиться.

Отже, зміна структури капіталу у бік збільшення частки позикового капіталу викликає зростання фінансового ризику, хоча при цьому і досягається більш високий прибуток.

Узагальнюючим показником є виробничо-фінансовий ліверидж, який являє собою добуток виробничого та фінансового лівериджу. Можна зробити висновок, що за умов існуючої структури витрат ТОВ “Захід-ресурси” і структури джерел капіталу збільшення обсягу виробництва на 1% забезпечить приріст валового прибутку на 0,08% і падіння чистого прибутку на 0,07%.

Провівши аналіз оборотності оборотність оборотних коштів ми побачили, що вони прискорилась на 6,75 дня. Також спостерігається позитивна тенденція зростання одноденної виручки від реалізації.

На зміну оборотності оборотних коштів впливають два фактора:

1. Зміна середнього залишку оборотних засобів.

2. Зміна обсягу виручки від реалізації продукції

При розрахунках було виявлено, що прискорення оборотності оборотних коштів на 7 днів вивільнило з обігу грошові кошти в сумі 3327,18тис.грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали