Дипломна робота «Управління системою нормування праці на підприємстві», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 25.02.2012 00:38 · від valena · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Узагальнення теоретико-методологічних основ дослідження ефективності нормування праці на підприємстві та управління нею 1.1. Теоретична сутність, принципи і значення нормування праці, елементи системи управління нею 1.2. Аналітична характеристика основних методів нормування праці, показників оцінки стану нормування праці й ефективності оновлення норм 1.3. Основні шляхи сучасного удосконалення управління нормування праці на підприємстві РОЗДІЛ 2. Економічний аналіз нормування праці на КП «Кривбасводоканал» 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства та зовнішніх умов його розвитку 2.2. Комплексний аналіз стану організації нормування праці на підприємстві та її загальної ефективності 2.3. Аналітична оцінка умов перегляду норм праці та ефективності їх оновлення РОЗДІЛ 3. Обґрунтування напрямків удосконалення управління системою нормування праці на КП «Кривбасводоканал» 3.1. Стратегія удосконалення управління нормуванням праці на підприємстві 3.2. Обґрунтування організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності нормування праці 3.3. Оцінка впливу розроблених пропозицій на основні техніко-економічні показники підприємства Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Нормування праці є складовою частиною управління виробництвом і полягає у визначенні необхідних витрат праці на виконання робіт (виготовлення продукції) як окремими працівниками, так і колективами працівників та встановлення на цій основі норм праці. Сучасне нормування праці в Україні поєднало в собі у процесі еволюції всі досягнення європейської, американської і російської наукової думки та багатовікової практики підприємств різних видів діяльності, шляхом природного добору відкинуло ті елементи нормування праці, які мають обмежене використання у практиці господарювання суб'єктів підприємницької діяльності та забезпечило поступ у розвитку науково-обґрунтованих норм та гуманізації праці. Тому вирішення проблем з нормування праці забезпечить інноваційний розвиток економіки України.

Мета даної роботи полягає в діагностиці ефективності діючої системи нормування праці на КП «Кривбасводоканал» та обґрунтуванні напрямків її удосконалення для стратегічних умов розвитку підприємства.

Загальний динамічний аналіз економічного розвитку КП «Кривбасводоканал», яке здійснює транспортування та реалізацію питної води підприємствам, бюджетним організаціям та населенню, а також збір, транспортування та очистку стоків, вказав, що підприємство в цілому працює стабільно. Спостерігається зростання вартості наданих послуг. Щороку знижується витратомісткість виробництва. Проводяться на підприємстві техніко-економічні та організаційні заходи, направлені на модернізацію обладнання та зменшення собівартості продукції. Протягом аналізованого періоду вартість майна КП «Кривбасводоканал» поступово зростає. Така тенденція позитивно впливає на фінансовий стан підприємства та зростання його прибутковості. Результати оцінки структури власних та позичених коштів є позитивними на користь кредиторам.

Об’єкт дослідження дипломної роботи – нормування праці – було діагностовано на основі аналізу встановлених норм та нормативів згідно з регламентованими на підприємстві законодавчими, нормативними актами та внутрішніми інструкціями. Основними висновками відносно зміни узагальнюючих показників оцінки стану нормування праці є:

- у середньому норми, встановлені для сукупності робітників підприємства, протягом усього періоду зросли на 2,2 %. Діапазон виконання норм виробітку за роками становить 98,7-100,9%. Помітна тенденція щорічного зростання рівня середнього виконання норм виробітку з інтервалом 0,5-1 %;

- поділ робітників за ступенем виконання норм виробітку є неоднорідним. Так, за 5 років частка осіб, які не виконують норми на 100 %, зменшилась майже на 24%, знизилась частка осіб, які виконують норми на 100% - на 9 %. Нарощуючи ми темпами зросла частка осіб, які значно перевиконують норми виробітку. Відсоток зростання части цих осіб за 2005-2009 р. становив 75 %. Отже, останній факт свідчить про поглиблення проблеми, у тому числі відносно обґрунтованості встановлених норм праці;

- негативною тенденцією для підприємства є зменшення частки працівників, праця яких нормується, за 5 років - на 1,1 %, але переважно за рахунок робітників, для яких встановлена норма обслуговування або норма чисельності. Крім того спостерігається помітне зниження частки робітників-відрядників – 5,9 %;

- проблемами залишається зниження частки технічно обґрунтованих норм на 2,2 %; зниження точності діючих норм на 12,2 %; невідповідність розрядів робітників розрядам виконуваних робіт, про що свідчить зниження коефіцієнта їх співвідношення на 2,6 %, відносно великий інтервал для перегляду норм (1 раз на рік);

- позитивним у нормуванні праці на підприємстві є регулярність у перегляді норм та зростання їх напруженості на 1,1 %.

- зміна індексу зростання продуктивності праці за рахунок підвищення фактичного відсотку виконання норм виробітку порівняно з планом за 2005-2009 р. є загальним свідоцтвом наростання проблем нормування праці на підприємстві.

Таким чином, на основі проведеного аналізу КП «Кривбасводоканал» були виявлені наступні резерви підвищення ефективності організації нормування праці:

- необґрунтованість встановлених норм праці. Даний резерв було виявлено на основі аналізу коефіцієнта виконання норм праці, що за аналізований період зріс на 2,2 %, оцінки його відношення до рівня середньомісячної заробітної плати працівників, визначення долі технічно-обґрунтованих норм до їх загальної кількості;

- зниження частки технічно-обґрунтованих норм на 2,2 %. Це є негативною тенденцію і потребує негайного втручання, інакше підприємство матиме перевитрати фонду оплати праці;

- зниження точності діючих норм на 12,2 %. Такі самі наслідки, як і у попередньо розглянутому резерві чекають на підприємство, якщо не прийняти негайних заходів;

- не відповідність розрядів робітників розрядам виконуваних робіт;

- відсутність регулярності у перегляді норм та відносно великий інтервал для перегляду. Враховуючи зниження точності норм, помітне коливання їх напруженості, хоча за теорією норми повинні бути рівно напруженими, частота їх перегляду на підприємстві вказує на прогалини у цьому напрямку дослідження проблем нормування праці;

- зниження індексу зростання продуктивності праці за рахунок підвищення фактичного відсотку виконання норм виробітку.

На основі виявлених резервів була запропонована комплексна програма організаційно-технічних заходів щодо удосконалення нормування праці на підприємстві, а саме:

- розширення аналізу ефективності процесу нормування праці;

- здійснення комп’ютеризації проектування технологічної та організаційної документації й процесу розробки норм праці;

- перегляд чисельності персоналу підприємства відповідно до встановленого нормативу чисельності;

- мінімізації аварійних ситуацій, через що виникають простої працівників з вини роботодавця;

- усунення внутрішньо-змінних та цілоденних втрат робочого часу.

В результаті запропонованих заходів, спрямованих на удосконалення нормування праці на КП «Кривбасводоканал», був отриманий загальний економічний ефект у розмірі 1276,98 тис. грн.

Перерахунок техніко-економічних показників КП «Кривбасводоканал» свідчить про зниження витратомісткості наданих послуг. Відсоток зниження витрат на 1 грн. наданих послуг складе 0,7 %. Зростання рівня заробітної плати позитивно вплине на зміну продуктивності праці працівників. Продуктивність праці одного працівника зросла на 0,7 %. Зросте середньорічна вартість основних засобів підприємства на 0,06 %, валовий та чистий прибутки підприємства в середньому зростуть на 5,9 %, рентабельність послуг – на 5,1 %.. Таким чином, можна вважати поставлену мету дипломного дослідження досягнутою.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення