Дипломна робота «Методичне забезпечення аналізу передумов реструктуризації підприємства», 2011 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 24.02.2012 13:53 · від Stiff · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 7 1. Теоретико-методичні засади аналізу передумов реструктуризації підприємства 9. 1.1. Сутність реструктуризації підприємств України та напрями їх реалізації 9. 1.2. Передумови проведення реструктуризації підприємств 19 1.3. Методи проведення аналізу передумов реструктуризації підприємства 26. Висновки за розділом 1 29 2. Діюча система аналізу та обліку передумов реструктуризації підприємства 31.2.1. Загальна техніко-економічна характеристика та динаміка основних техніко-економічних показників діяльності підприємства ДП «Харківський радіозавод «Протон» 31.2.2. Організація обліку при аналізі передумов реструктуризації підприємств 44.2.3. Аналіз передумов реструктуризації ДП «Харківський радіозавод «Протон» 51. Висновки за розділом 2 58 3. Формування методичного забезпечення аналізу передумов реструктуризації підприємства 60.3.1. Розробка комплексної методики аналізу передумов реструктуризації промислових підприємств 60.3.2. Організаційно-економічні заходи реструктуризації ДП «Харківський радіозавод «Протон» 76.3.3. Економічна ефективність запропонованих заходів 83 Висновки за розділом 3 89 Висновки 92 Список використаних джерел 95 Додатки 102

Висновок

У магістерській дипломній роботі було розглянуто процес аналізу передумов реструктуризації підприємства та було розроблено методичне забезпечення цього процесу. Дана проблема є дуже актуальною, тому що в умовах переходу до ринкових відносин у промисловості та в інших галузях виробничої сфери одним із головних напрямів програми діяльності підприємств і управління виробничою діяльністю є реструктуризація.

Було проаналізовано та систематизовано погляди деяких науковців щодо суті поняття «реструктуризація», її основних напрямів та засобів реалізації, обґрунтовано доцільність застосування сучасних способів реструктуризаційних перетворень, досліджено методи оцінки ефективності реструктуризації на вітчизняних підприємствах. Після аналізу наукових джерел було запропоновано власне тлумачення поняття «реструктуризація», а саме: реструктуризація підприємства – це сукупність комплексних змін підприємства, які забезпечують його стратегічну стійкість в умовах зовнішнього середовища, що змінюється, які здійснюють на основі передбачення їх необхідності при досягненні цілей розвитку підприємства, а також для запобігання чи подолання кризових явищ.

Серед найважливіших складових аналізу передумов проведення реструктуризації увагу акцентовано на таких:

аналіз обсягів продажу – аналіз факторів ринку, що впливають на збут. Цей аналіз повинен визначити принаймні: стадію життєвого циклу галузі, прибутковість активів галузі, прибутковість продажів у галузі, експортний потенціал галузі, загальну місткість ринку, мотивацію споживачів, еластичність попиту на продукцію галузі, рівень платоспроможного попиту на продукцію галузі, умови збуту на ринку, галузеві ризики, ситуацію на суміжних товарних ринках;

вивчення кон’юнктури (аналіз, прогноз кон’юнктури, оцінка ефективності використання кон’юнктури):

вивчення загальногосподарської кон’юнктури;

вивчення кон’юнктури товарного ринку;

характеристика особливостей комерційної діяльності:

аналіз діяльності фірм-конкурентів;

вивчення споживачів товару;

оцінка специфічних особливостей комерційної діяльності фірми.

Пропонується обрати методичним засобом, що сприятиме підвищенню ефективності реструктуризації підприємства, яка проводиться у рамках стратегічних перетворень, комплексну управлінську технологію, що являє собою процедуру (алгоритм) реструктуризації підприємства:

комплексна діагностика: фінансового стану, стану активів, завантаження ресурсів, структури витрат.

розробка концепції реструктуризації: аналіз стратегії розвитку, організаційної культури, організаційної структури, бізнес-процесів, положення на ринку.

розробка програми реструктуризації: стратегії, бізнес-план, план дій по напрямках, опис нових і реінжиніринг наявних функцій і бізнес-процесів.

реалізація програми реструктуризації: деталізація планів, інформування персоналу, навчання персоналу, реформування організаційної структури, впровадження нових функцій і бізнес-процесів, фінансова та виробнича реструктуризація, контроль термінів.

Оптимальною за складом витрат, ефекту та ризику є стратегічна комплексна та оперативна часткова реструктуризація з комплексною діагностикою. Таку діагностику показників діяльності ДП ХРЗ «Протон» проведено за допомогою факторного аналізу за такими напрямами-фінанси, персонал, технологія.

На підставі проведеного факторного аналізу та аналізу фінансово-господарського стану ДП ХРЗ «Протон», пропонується проведення наступних заходів:

комплектування підприємства відповідними кадрами виробничих та інженерних професій, залучивши до цього систему освітніх закладів харківського регіону (ХНУРЕ, ХПІ, виробничо-технічні училища) та внутрішні ресурси (впровадження підготовки спеціалістів на робочих місцях, доплати за навчання та ін.);

вжити заходів по погашенню дебіторської заборгованості. З метою контролю різних аспектів взаємовідносин з контрагентами за комерційними договорами (зокрема, за договорами постачання продукції на умовах комерційного кредитування замовників) і недопущення погіршення результатів діяльності підприємства із-за невірного вибору кожному покупцеві (замовникові) доцільно привласнювати категорію ризику;

корпоратизація підприємства (з державною часткою власності більше 50 %) для погашення боргів та забезпечення нормальної його роботи;

одержати, в встановленому Законом порядку дозвіл ФДМУ, на надання, в якості орендодавця, в короткострокову аренду (до 3 років) виробничі площі тимчасово не задіяні у виробництві, переглянути існуючі угоди по компенсації користувачами електричних мереж та охорони підприємства витрат на їх утримання;

за рахунок внутрішніх (поточна діяльність, продажа майна, послуги невиробничого характеру) та зовнішніх джерел (співробітництво з партнерами, державні інноваційні програми, кредити) провести оновлення номенклатури виготовляємих виробів (насамперед засобів захищеного телефонного зв’язку), технології та обладнання, необхідних для її виробництва.

Для оцінки ефективності цих заходів було використано регресійний аналіз. Слід зазначити, що для ще більш поглибленого економічного аналізу, необхідно збільшити кількість суттєвих факторів, які вводять у модель досліджуваного показника і побудувати багатофакторні рівняння регресії, використовуючи сучасні методи і засоби обчислювальної техніки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення