Дипломна робота «Продуктивні типи словотвору на матеріалі творів сучасних англійських та американських письменників», 2008 рік

З предмету Іноземні мови · додано 23.02.2012 17:11 · від Olga · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Словотвір як об’єкт мовознавчих студій. 5 1.1. Види словотвору.5 1.2. Афіксація як продуктивний спосіб словотвору.12 1.3. Комбінуючи здатність основ і афіксів.28 1.4. Походження афіксів.32 Розділ ІІ. Словоскладання і другорядні види словотвору в мові художніх творів.35 2.1. Складні слова.35 2.2. Компоненти складних слів та стосунки між ними. 44 2.3. Класифікація та творення складних слів.51 2.4. Скорення у художніх творах.64 2.5. Конверсія і її використання у мові художньої літератури.73 Висновки. 87 Використані джерела. 92 Додатки

Висновок

Під загальною назвою словотвір (wordbuilding) об’єднуються різні способи збагачення словникового складу мови, основні (афіксація і словоскладання) і другорядні (скорочення, бленд, звукозміна, чергування, зворотній словотвір, звукова імітація, подвоєння) та окремий вид словотвору – конверсія.

Найважливішим з них є морфологічний спосіб, при якому нові слова утворюються шляхом поєднання морфем. Найбільш поширеним морфологічним способом є афіксальний словотвір і словоскладання.

Афіксація - це спосіб, при якому нові слова утворюються за допомогою приєднання до основи словотворчих афіксів – суфіксів та префіксів.

До продуктивних способів належить і словоскладання, при якому нові слова утворюються за рахунок поєднання двох чи більше основ в одне ціле.

Одним із продуктивних способів словотвору на даному етапі розвитку мови є скорочення, хоча і відноситься до другорядних типів. Це спосіб, при якому нові слова утворюються шляхом втрати одного або кілька звуків вихідного слова.

Менш розвинутий, ніж морфологічний, але досить продуктивний в сучасній англійській мові спосіб морфолого-синтаксичний, тобто словотвір без зміни основної форми вихідного слова або конверсія, при якому нове слово належить до іншої частини мови, ніж вихідне.

Одним із завдань даної роботи було визначити продуктивні моделі утворення нових слів на матеріалі художніх текстів. За визначенням Т.І. Арбєкової, "продуктивна модель, за допомогою якої в певний період часу утворюється відносно багато новоутворень".

Сучасна англійська мова користується багатьма способами утворення нових слів. Але не всі вище згадані способи використовуються в однаковій мірі. Такі способи, як афіксація та словоскладання, дають основну кількість новоутворень (2/3 нових слів), інші наприклад, конверсія, лексико-семантичний спосіб, чергування утворюють нові слова в меншій кількості.

Під час дослідження продуктивних способів словотвору у художніх творах М. Спарка, С. Моема, І. Мердок, було виявлено, що афіксація належить до одного з найактивніших способів збагачення англійського вокабуляру.

В процесі роботи з художніми текстами було з’ясовано, що продуктивними в сучасній англійській мові є суфікси: -ing (acting, banking, colouring), -y (happy), -ee(employee, absentee), -ist (artist, fatalist, pianist), -er (worker, driver, Londoner, poker), -ette (kitchenette). -ed (coloured, quick-witted) та інші.

Префікси anti- (antithesis), super- (superwar) mis- (misjudged), re- (rewrite), un (unimaginable), in- (independent) та інші. За допомогою цих афіксів утворилася велика кількість слів, простих і складних, таких, як superwar "війна із застосуванням атомної зброї", weightlessness "невагомість", kitchenette маленька кухня", a smarty "розумниця".

Ще одним продуктивним способом словотвору виявився спосіб словоскладання. Розглянувши процес словоскладання на матеріалі художніх творів, ми відзначили дві його головні форми. По-перше, композити утворюються за продуктивними дистрибутивними зразками, що є дійовими для даного періоду розвитку мови. По-друге, складні слова зберігають окремі моделі творення. Досліджуючи продуктивність словоскладання у творах художньої літератури ми виявили, що складні іменники і прикметники є одними з найчисленніших формул, на даному етапі розвитку мови, що забезпечують творення складних слів.

Найпоширенішою структурною формулою творення іменників є формула N + N (nightclub, iceberg, house-party), складні слова такого типу найчастіше зустрічаються у творах М. Спарка, С. Моема, І. Мердок. Також у проаналізованих творах численними є складні прикметники, утворені за зразком N + A (accommodation-free, carefree, heartsick), а також A + Ned (hot-tempered), А + А (light-blue) – цей зразок часто зустрічається у творі М. Спарка. Такі словосполучення, як red-gold moustache, ice-cold heart підсилюють описові характеристики. Модель N + Ved (heart-broken) використовують найчастіше М. Спарка, С. Моем,. До складу складних слів може входити дієприкметник (powerful-looking). Такі складні слова найчастіше зустрічаються в І. Мердок (dear-looking, driving-set).

Продуктивність складних слів у художніх творах зазначених авторів не є великою. Але все ж зустрічаються випадки цієї моделі у творах М. Спарка, С. Моема (to deep-root, to bad-taste, to spring-clean).

Складні прислівники і сполучники складають незначну частину із загальної кількості композитів, виявлених у художніх творах (within, inside, indoors).

Також ми виявили велику кількість складних прикметників типу бахувріхі (blue-eyed, crack-brained, cold-hearted, quick-witted) у всіх проаналізованих творах, що говорить про їх продуктивність. Це пояснюється розвитком літературного стилю та зростанням описових характеристик у мові.

Під час дослідження ми зустрілися з таким явищем, як лексикалізація синтаксичних груп – це тимчасові комбінації слів, які із синтаксично залежних частин перетворилися у різновид складних слів. Такі складні слова-фрази у великій кількості використовує у своїх творах С. Моем та М. Спарка (how-do-you-do, coat-of-arms, maid-off-all-work, sister-in-law, brother-in-law, paper-and-salt, veal-and-ham).

Спарк вирізняється з-поміж інших авторів використанням складних слів-фраз, утворених шляхом повтору однієї складової частини (hand-in-hand, man-to-man, half-and-half).

Часто такі фрази є авторськими неологізмами і не зустрічаються в інших творах, але на деякому етапі розвитку лексики вони є досить продуктивними.

Отже, складне слово – специфічна лексична одиниця, до складу якої входить не менше двох основ, які, в залежності від своїх морфологічних ознак, вступають до особливих стосунків.

Опрацювавши вище зазначені твори, можна сказати, що словоскладання займає важливе місце у процесі словотвору, оскільки це надзвичайно активний процес, за допомогою якого утворюється велика кількість нових слів, що забезпечує безперервний розвиток лексики.

Справедливо є теза й стосовно скорочення, яке теж належить до продуктивних типів словотвору, хоча, не є таким численним як словоскладання і афіксація. Як виявилось, усні скорочення або усічення чи пропущення чистини морфемного складу слова, більш продуктивні у художній літературі (phone, doc, sis, ad, bus та ін.), ніж абревіатури або складноскорочувані слова (UNESKO, ABC, USA). Ці слова не є продуктивними у художніх творах, так як це здебільшого назви організацій або науково-технічні терміни. Такі скорочення утворюються поєднанням початкових букв (UNO – United Nations Organization) чи складів слів і основ (mod cons – modern conveniences; Interpol – international police, V-day – Victory day).

Щодо форми скороченої частини розрізняють три типи скорочень: кінцеве (апокопу), серединне (синкопу) і початкове (аферезу).

Проаналізувавши твори сучасних авторів (Спарка, Мердок, Бовена, Тревора), було з’ясовано, що у художніх творах переважає апокопа, усічення кінцевої часини слова (editor-ed; advertisment-ad; permanent-perm).

Досить численними у творах є початкові скорочення (history – story, telephone – phone, autobus – bus).

І, як з'ясувалось, мало продуктивними є середні скорочення (influenza – flee, madam – m'am), оскільки у творах зустрічаються лише поодинокі випадки таких скорочень. Але слід також відмітити, що у сучасній англійській мові все більше слів утворюється за допомогою скорочення, тому на даний час – це один з продуктивних видів словотвору, що в майбутньому може приєднатись до основних словотворчих типів.

Під час дослідження словотвору у художніх текстах, було помічено, що своєрідним типом словотвору є конверсія – активний процес, який відбувається на трьох рівнях: морфологічному, синтаксичному та семантичному. Так як при конверсії слова виникають без приєднання чи віднімання будь-яких морфем, але в іншій частині мови і отримують лексико-граматичне значення.

Нами було з’ясовано, що найбільше за допомогою конверсії утворюється дієслів – найчастіше від іменників. У творах А. Мердок, Тревора та інших авторів було виявлено велику кількість дієслів, конвертованих від іменників (to can, to star, to motor, to phone), що свідчить про неабияку продуктивність конверсії. Дієслова легко утворюються також від складних іменників та цілих фразеологічних зворотів чи вільних словосполучень, що теж було з’ясовано під час аналізу творів. При чому вони перетворюються у складні слова і отримують досить чітку цілісну оформленість (The newspaper was bluepencilled).

Спостереження показало, що найбільше дієслів, що утворюються від прикметників, у художніх творах виявилось теж досить багато (to yellow, to blind, to clean, to free).

Слід також відзначити, що значну частину складають іменники конвертовані від дієслів і рідше, від інших частин мови. Такі іменники спостерігаються у всіх досліджених творах (a look, a lift, a smile та багато інших).

Конверсія на сьогодні практично не має обмежень стосовно різних частин мови, супровідних видів словотвору та походження слів. Тому цей тип словотвору може скоро претендувати на місце одного з основних способів утворення нових слів.

А вивчення всіх факторів, що впливають і обумовлюють процес творення нових слів в їх сукупності дозволить не тільки відповісти на питання, як утворюються нові слова, але й прогнозувати процес утворення слів у майбутньому.

В результаті нашого дослідження було з'ясовано, що на даний період афіксація і словоскладання є найбільш продуктивними видами словотвору сучасної англійської мови, що було доведено їх частотністю і активністю у художніх творах А. Мердок, С. Моема та М. Спарка та інших авторів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?