Дипломна робота «Удосконалення галузевої структури в СВК Удай», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 17.02.2012 22:18 · від Vladganga · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи спеціалізації сільськогосподарського виробництва. 8 1.1. Суть і фактори розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва. 8 1.2. Форми спеціалізації та методика визначення виробничого напряму підприємства 17 1.3. Концентрація виробництва та її вплив на економіку підприємств 23 РОЗДІЛ 2. Дослідження рівня спеціалізації та концентрації виробництва у СВК «Удай» 27 2.1. Загальна характеристика господарства 27 2.2. Дослідження галузевої структури та спеціалізації виробництва у СВК «Удай» 32 2.3. Концентрація виробництва в господарстві. 42 РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення галузевої структури підприємства, поглиблення спеціалізації та посилення концентрації виробництва. 46 3.1. Методичні підходи до визначення ефективності галузевої структури підприємства. 46 3.2. Оцінка результативності реалізації антикризової програми підприємства. 53 3.3. Обґрунтування економіко-математичної моделі управління галузевою структурою. 57 Висновки та пропозиції 70 Список використаної літератури 77

Висновок

Функціонуючи в ринковій економіці, як суб’єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набуваючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучі реальну економічну відповідальність за ефективність господарювання і за своєчасне виконання фінансових зобов’язань, підприємства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним серед яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства.

Проведений аналіз спеціалізації, концентрації та диверсифікації виробництва в СВК «Удай» дозволяє зробити наступні висновки та пропозиції.

Досліджуване підприємство має сприятливі природно-кліматичні умови для здійснення господарської діяльності, а також вигідне місце розташування, але, в наслідок недбалого ставлення, в останні роки погіршилася якість ґрунтів в зв’язку з реорганізацією підприємства та загальною економічною кризою в Україні зменшилися розміри господарства.

Відповідно до природно-кліматичних умов господарювання, СВК “Удай” займається вирощуванням зернових культур, м’ясним і молочним виробництвом і є сільськогосподарським підприємством з середнім рівнем спеціалізації.

За масштабами виробництва СВК «Удай» може бути віднесена до середніх господарств. Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства в співставних цінах 2006 р. за 2008 р. склав 3 105,9 тис. грн. Товарної продукції було вироблено на 2 850,4 тис. грн., від її реалізації господарство одержало 2 770,7 тис. грн.

У 2006-2008 рр. масштаби виробництва мали тенденцію до зростання.

Площа сільськогосподарських угідь за 2006-2008 рр. скоротилася з 2180 до 2060 га. у зв’язку з вилученням з обороту частини орендованих земель.

Чисельність працівників у господарстві коливалася від 159 чоловік у 2006 р. до 135 чоловік у 2008 р. і мала тенденцію до скорочення в останні три роки досліджуваного періоду.

В СВК “Удай” за 2008 рік валюта балансу зменшилася на 385,7 тис. грн. і на дату складання балансу становила 4431,7 тис. грн. Це сталося в наслідок зменшення вартості оборотних засобів на 9 %, при цьому вартість необоротних засобів зменшилася на 7 %. Засоби активу в більшій мірі створені за рахунок власних джерел, але спостерігається тенденція до збільшення використання залучених коштів, що в даній ситуації має позитивне значення для діяльності господарства. Також позитивним є одержання прибутку в звітному році, погашення керівником заборгованості по внескам до статутного капіталу, зростання цільового фінансування, погашення частини боргу по довгостроковим зобов’язанням, по розрахункам з оплати праці. Але при цьому зросли зобов’язання по розрахункам з бюджетом, з учасниками, з органами страхування, а також кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, що має негативний вплив на фінансовий стан господарства.

Оборотні засоби господарства зменшився на 508,2 тис. грн., але при цьому на фінансовий стан негативно впливає дебіторська заборгованість та відсутність нормування запасів. Слід відмітити, що оборотні засоби в більшій мірі утворені за рахунок власних джерел, але спостерігається тенденція до більшого використання залучених коштів формування оборотних засобів.

Аналіз показників структури капіталу в динаміці по роках показав, що господарство збільшило залучення позичкового капіталу, в тому числі і довгострокові кредити і при цьому зменшилася частина власного капіталу. Але слід відмітити, що в даному випадку така структура капіталу не має негативного впливу на фінансовий стан господарства, бо використання позичкового капіталу є звичайним явищем в умовах ринкової економіки.

За 2008 рік зменшилась сума дебіторської, але збільшилась сума кредиторської заборгованостей на 51 і 13,5 тис. грн. відповідно, до того ж господарство має прострочену заборгованість і заборгованість, по яким минув строк позовної давності, що має негативний вплив на фінансовий стан господарства, бо свідчить про його неплатоспроможність.

Але, незважаючи на це, показник платоспроможності за 2008 рік зріс на 0,178 і становить 0,238, а також зросли показники ліквідності балансу, що свідчить про деяке покращення фінансового стану господарства, хоча ці показники потребують подальшого зростання.

Аналіз показників рентабельності показує, що в 2008 році ці показники значно зросли, що є наслідком одержання господарством прибутків. Але при цьому позитивним моментом є вже те, що господарство (активи, власний капітал) є рентабельним.

Динаміка показників ділової активності свідчить про деяке погіршення фінансового стану господарства, але при цьому спостерігається намагання господарства покращити своє фінансове становище.

Основними галузями в господарстві є виробництво зернових. В структурі товарної продукції у 2008 р. на долю зернових припадало 100%. Але треба зазначити, що прибутковість рослинництва, а особливо ячменю ярого обумовлена лише дуже низькою повною собівартістю реалізованої продукції. Серед галузей тваринництва прибутковим є лише ВРХ: у 2008 р. прибуток від реалізації продукції галузі склав 1700.0 тис. грн.

Концентрація сільськогосподарського виробництва в СВК «Удай» має тенденцію до зростання. Про це свідчить як збільшення обсягу виробленої валової продукції за аналізований період, так і збільшення обсягів виробничих ресурсів, які залучаються у виробництво.

Подальше удосконалення галузевої структури виробництва і поглиблення його спеціалізації в СВК «Удай» пов’язане зі скороченням виробництва низько прибуткових і збиткових видів продукції. Саме до таких видів продукції слід віднести зернобобові, виробництво молока та яловичини. Але приймаючи рішення про подальше зменшення галузі тваринництва, слід мати на увазі, що розвиток тваринництва сприяє зменшенню сезонності виробництва; саме тваринництво забезпечує регулярні грошові надходження протягом всього року і тим самим дозволяє в більшій мірі балансувати грошові потоки і підтримувати платоспроможність; значною мірою впливає на відтворення родючості ґрунтів (через органічні добрива і вимоги до структури посіві); є місцем зосередження основної кількості робочих місць на підприємстві.

Серед окремих галузей рослинництва найбільш ефективною є виробництво пшениці озимої та ячменю ярого. Але подальше збільшення його виробництва може досягатися лише за рахунок інтенсивних факторів і в першу чергу шляхом підвищення урожайності.

Здійснюючи горизонтальну диверсифікацію виробництва, з метою зниження операційних і фінансових ризиків слід мати на увазі, що залучення до виробництва галузей, в яких рівень варіації результативних показників вищий від рівня варіації показників основних галузей господарства може призвести не тільки до зниження операційних і фінансових ризиків, а навпаки – до їх зростання. У такому разі зменшенню варіації основних економічних показників, а відповідно і зниженню рівня ризиків буде сприяти не диверсифікація виробництва, а поглиблення його спеціалізації.

Зменшенню фінансових і операційних ризиків у господарстві буде сприяти розвиток вертикальної диверсифікації виробництва у напрямку поглиблення переробки сільськогосподарської продукції.

Концепція управління галузевою структурою, на відміну від її оптимізації (яка є одноразовою акцією), передбачає постійний контроль над галузевою структурою протягом усього року. Необхідність у корегуванні галузевої структури може виникати як у зв’язку зі змінами кон’юнктури окремих сегментів ринку сільськогосподарської продукції, так і з певними виробничими факторами (неспівпадіння фактичної площі посівів озимих та багаторічних трав з оптимальною, їх загибель під час зимівлі і т. ін.).

Апробація розробленої математичної моделі для управління галузевою структурою в СВК «Удай» здійснювалася за даними за 2006-2008 рр. В цілому площу зернових та зернобобових доцільно було збільшити до 1230 га (фактична площа зернових у 2006 р. – 1055 га). Це дало б змогу збільшити прибуток на 4,5 %, товарну продукцію – на 8,6 %, а валову – на 16,2 %. Оскільки фактична посівна площа озимої пшениці під урожай 2008 р. була менше від оптимальної, це вимагало внесення змін в структуру посівних площ. Зокрема з оптимальним рішенням доцільно було б збільшити питому вагу в структурі посівних площ ячменя до 20%, вівса – до 4,0%, гречки – до 3,3%. При цьому фінансові наслідки таких змін були б не дуже істотними. Розрахунковий прибуток склав би 938,7 тис. грн., а вартість товарної продукції – 1516,8 тис. грн., що відповідно на 29,6 та 59,6 % вище від фактичних показників за 2006 р.

Розроблена економіко-математична модель управління галузевою структурою прийнята для використання в СВК «Удай». Зазначена модель дозволяє спростити процес розрахунку оптимальної галузевої структури при бізнес-плануванні та здійсненні оперативного управління і може розглядатися як один з основних елементів автоматизованого робочого місця менеджера-економіста.

Отже, СВК “Удай” є фінансово нестабільним, тому для його стабілізації господарству можна запропонувати:

- покращити якість ґрунтів, шляхом проведення меліоративних заходів, застосування раціональних систем обробітку та лікувальних систем сівозмін, що також значно підвищить урожайність культур;

- підвищити продуктивність праці, шляхом раціональної її організації і знизити трудомісткість виробничих процесів, шляхом введення нових ресурсозберігаючих технологій, що значно підвищить рівень та економічну ефективність інтенсифікації;

- замінити старі, зношені основні засоби новими і більш продуктивнішими і ефективнішими, використовувати нові технології виробництва;

- підвищити урожайність культур, шляхом посіву елітних сортів, внесенням мінеральних і органічних добрив, ретельному догляду за посівами, та продуктивність тварин, замінивши їх на племінні, забезпечивши якісну кормову базу та збалансовані по поживності раціони;

- списати з балансу заборгованість, по якій минув строк позовної давності, провести взаємозвірки з всіма контрагентами, погасити по можливості кредиторську заборгованість і забезпечити повернення дебіторської заборгованості;

- проводити нормування оборотних засобів, виключити з господарського обороту нерухомі активи;

- забезпечити раціональне використання оборотних засобів з метою підвищення їх оборотності;

- знаходити найбільш вигідніші канали реалізації продукції, підвищувати прибутковість і рентабельність діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?