Дипломна робота «Планування діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ «Шаянські мінеральні води»)», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 13.02.2012 14:39 · від Olga · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.2 Розділ 1. Планування діяльності підприємства як функція менеджменту.5 1.1. Сутність планування та його принципи. 5 1.2. Система планів підприємства.19 Висновки до першого розділу.26 Розділ 2. Стан планування діяльності ТОВ «Шаянські мінеральні води» та його результати.28 2.1. Загальна характеристика діяльності товариства «Шаянські мінеральні води».28 2.2. Методика планування показників діяльності ТОВ «Шаянські мінеральні води» на 2010 рік.39 Висновки до другого розділу. 48 Розділ 3. Вдосконалення планування діяльності ТОВ «Шаянські мінеральні води».51 3.1. Впровадження стратегічного планування як основи забезпечення життєдіяльності підприємства.52 3.2. Шляхи покращення планування потенціалу товариства «Шаянські мінеральні води». 65 Висновки до третього розділу.76 Висновки.78 Перелік посилань.83

Висновок

Однією з найважливіших функцій виробничого менеджменту підприємства є планування його діяльності.

Планування — вид, сфера діяльності органів управління під-приємства по передбаченню майбутнього стану його економіки на основі врахування дії законів розвитку природи і суспільства, а також: тенденцій розвитку підприємства, галузі і національної економіки. Процес планування полягає у визначенні мети, яку підприємство прагне досягнути за певний період, а також засобів, шляхів та умов її досягнення.

Результатом планувальної діяльності є план, який являє собою складну соціально-економічну модель стану підприємства та його під-розділів в майбутньому, характеризує пропорції та темпи розвитку.

Об'єктом планування є виробничо-комерційна діяльність під-приємства, його науково-технічний розвиток, соціальна сфера, охорона довкілля.

А. Файоль визначав чотири основні принципи планування, назвавши їх загальними характеристиками хорошої програми дій. Це — єдність, неперервність, гнучкість, точність. Дещо пізніше А. Ансофф обґрунтував ще один принцип планування — участі.

Планування — складний методично-організаційний процес, який обумовлює наявність системи планів. Кожний вид плану — складна модель діяльності підприємства або його структурних підрозділів, яка містить основні показники їх діяльності в майбутньому.

У вітчизняній планово-економічній літературі і господарській практиці виділяють внутрішньовиробниче, поточне, тактичне, техніко-економічне, і оперативно-виробниче планування, зміст яких зводиться до одного — передбачення системи показників діяльності підприємства на конкретний період часу з врахуванням комплексу запланованих заходів науково-технічного, виробничого, соціального, природоохоронного характеру.

Планування діяльності підприємства доцільно починати з аналізу його використання у попередні роки.

ТОВ «Шаянські мінеральні води» спеціалізується на розливі мінеральної води ї його діяльність постійно зростає. Обсяг реалізації продукції у 2009 році складає 5522,2 тис. грн., що на 252,9 тис. грн. більше показника 2008 року та на 406, 1 тис. грн. більше показника 2007 року.

Чистий прибуток значно збільшився.

У 2009 році він складає 51 тис. грн., що по відношенню до показника 2008 року складає 148,7 процента. Темп приросту чистого прибутку ТОВ «Шаянські мінеральні води» зменшився у 2009 році. Так темп приросту чистого прибутку у 2008 році у порівнянні з 2007 роком складав 72,4 процента.

Середньорічна вартість основних засобів у 2009 році збільшилася на 198,6 тис. грн., що обумовило їх приріст на 8,9 процента. Але зростання обсягів реалізованої продукції відбулося лише на 4,8 процента. Таким чином, показник фондовіддачі за аналізуємий період часу зменшився на 7,5 коп., тем зростання складає 96,2 процента. Зниження рівня фондовіддачі говорить про неефективне використання основних засобів у 2009 році у порівнянні з попереднім роком.

При аналізі використання матеріалів доцільно виділити матеріальні затрати, пов’язані з розливом мінеральної води.

Так, загальна сума матеріальних затрат в ТОВ «Шаянські мінеральні води» у 2009 році складає 3454, 6 тис. грн., що на 41,8 процента більше, ніж у 2008 році. При цьому матеріальні затрати на розлив мінеральної води у 2009 році складають 4318,7 тис. грн., що на 40,6 процента більше, ніж у 2008 році. Відповідно матеріаловіддача по підприємству в цілому складає у 2009 році 1,33 грн. при тому, що цей показник у 2008 році складав 1,8 грн., тобто зменшення матеріаловіддачі відбулося на 0,47 грн.

Матеріаловіддача розливу мінеральної води у 2009 році складає 1,3 грн., що на 0,45 грн. менше, ніж у попередній період. Слід відмітити, що норми витрат не змінилися, а погіршення показника відбувається за рахунок зростання цін.

Позитивним є те, що відбувається підвищення продуктивності праці за рахунок покращення її організації та дисципліні праці, а також за рахунок покращення рівня використання виробничої потужності.

В Товаристві «Шаянські мінеральні води» планування підприємницької діяльності здійснюється в поточному та оперативному порядках.

Поточні плани складаються на рік та на квартал, оперативне планування здійснюється на добу.

Плануванню потенціалу товариства передує дослідження ринку збуту та укладання договорів поставки продукції підприємством. Згідно даних договорів про постачання продукції, план реалізації на 2010 рік з розливу та реалізації мінеральної води складатиме 4600 тис. грн. У 2010 році заплановано впровадження заходів науково-технічного розвитку (встановлення додаткового фільтру) зумовить потребу в додаткових коштах на оплату праці працівника, якій буде обслуговувати нове обладнання в сумі 17,5 тис. грн.

На підприємстві не планується збільшення основних засобів та виробничої потужності.

Виходячи з планових обсягів реалізації продукції, планових витрат, визначається прибуток від реалізації мінеральної води.

Так, прибуток до оподаткування у 2010 році заплановано у розмірі 175,2 тис. грн..

В цьому випадку планова рентабельність виробництва та реалізації мінеральної води складатиме 3,96 процента при тому, що у 2009 році рентабельність складала 3,3 процента. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що підприємство планує працювати стабільно ї ефективно.

В ТОВ «Шаянські мінеральні води» спостерігається відсутність стратегічного управління, а відповідно ї стратегічного планування. Аналіз діяльності ТОВ «Шаянські мінеральні води» у ринковій економіці дав змогу виокремити фактори, що найбільш суттєво впливають на зміст вибору стратегії: потреби клієнтів (це пов’язано з унікальністю складу води «Шаянська»; наявність можливості та період впровадження необхідних нововведень різних типів; наявність необхідних ресурсів (головним чином це пов’язано з дебетом води «Шаянська», якій складає 150 куб м. на добу); можливість використання власних і залучених капіталовкладень; рівень діючої технології та можливості її модифікації; тип і масштаб використання сучасних інформаційних технологій; кадровий потенціал та ін. Таким чином, ми пропонуємо впровадити стратегічне управління.

Алгоритм здійснюється на основі “семи детермінант” портфелю стратегій, стверджуючій, що існує по крайній мірі сім факторів, які мають найбільший вплив на формування портфелю стратегій, прогнозування яких здійснюється у процесі формування портфелю.

Згідно критеріїв, які наведено в першому розділі, було проведено опитування п’яті керівників та спеціалістів підприємства, за оцінками яких було виведено середні показники.

Слід підкреслити, що фінансові показники оцінені високо внаслідок низької питомої ваги залучених пасивів у складі балансу підприємства.

Вказані підходи дозволили оцінити фінансовий стан підприємства оцінкою дев’ять балів. Практично відсутня стратегічна спрямованість діяльності підприємства на зовнішній ринок.

Достатнє низько оцінено інноваційний потенціал підприємства та суспільний спокій.

Таким чином, середня оцінка стратегічного потенціалу ТОВ «Шаянські мінеральні води» складає 7,3, що свідчить про високу конкурентоспроможність підприємства у перспективі.

Планування поточної чи стратегічної діяльності повинно базуватися на визначенні потенціалу підприємства та дослідженні можливостей його використання. Як показують результати дослідження, в ТОВ «Шаянські мінеральні води» розмір використання потенціалу та його план обмежено лише рівнем використання виробничої потужності. Ми пропонуємо виділяти п’ять складових, які доцільно враховувати при плануванні потенціалу ТОВ «Шаянські мінеральні води»: цілі (ціллю ТОВ «Шаянські мінеральні води» визначена спрямованість на забезпечення попиту населення у високоякісних напоях); структура ( ієрархічна, але для здійснення стратегічного планування ми пропонуємо впровадити на ТОВ «Шаянські мінеральні води матричну організаційну структуру); технологія ( класична для розливу мінеральної води); завдання (забезпечити відповідні фінансові показники ТОВ «Шаянські мінеральні води». Головним фінансовим показником в ТОВ «Шаянські мінеральні води» запропоновано використовувати показник рентабельності активів та показник рентабельності власного капіталу); персонал, який виконує завдання з допомогою технології (склад та структура персоналу ТОВ «Шаянські мінеральні води» відповідає рівню технології).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?