Дипломна робота «Контроль в системі управління підприємством», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 13.02.2012 14:23 · від Olga · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні підходи до визначення сутності та видів контролю в системі управління підприємством 1.1. Суть контролю та його зв'язок з контролінгом 1.2. Контроль як системна функція менеджменту Розділ 2. Стан діяльності та результати її контролю в тов «шаянські мінеральні води» 2.1. Загальна характеристика підприємства 2.2. Процедура контролю якості продукції як основної функції управління ТОВ «Шаянські мінеральні води» Розділ 3. Шляхи покращення контролю як функції менеджменту тов «шаянські мінеральні води» 3.1. Вдосконалення організації контролю в товаристві 3.2. Вдосконалення контролю поведінки працівників ТОВ «Шаянськи мінеральні води» Висновки Перелік посилань

Висновок

Важливою функцією управління виступає контроль, якій представляє собою процес забезпечення досягнення організації своєї мети. Процес контролю складається із встановлення стандартів, вимірювання фактично досягнутих результатів і коригування у тому випадку, коли досягнуті результати суттєво відрізняються від встановлених стандартів.

Контроль є складовою контролінгу. Зміст контролінгу, як науки, пов'язаний з управлінням і регулюванням господарської та фінансової діяльності, для чого використовується система отримання та обробки інформації про техніко-економічні показники роботи підприємства.

Доцільно звернути увагу на стратегічний контролінг, якій можна розглядати як спеціальну само регульовану систему методів та інструментів, спрямованих на функціональну підтримку менеджменту підприємства (зокрема фінансового менеджменту) і включає в себе інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль та внутрішній консалтинг.

Контроль, як складова системи контролінгу, визначають як механізм перевірки дотримання та виконання нормативно встановлених завдань, планів та рішень. Зазначимо, що контроль завжди має функціональне призначення і виникає на певній стадії управлінського процесу.

Контроль є заключним етапом управлінської діяльності, що дозволяє співставити досягнуті результати з запланованими.

Поняття "контроль в управлінні" слід розглядати у трьох основних аспектах:як систематичну та конструктивну діяльність керівників та органів управління, одну з управлінських функцій, тобто контроль ;

як діяльність; як заключну стадію процесу управління, серцевиною якої є механізм зворотнього зв'язку; як складову процесу розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень, яка безперервно приймає участь у цьому процесі від його початку до завершення.

Особливу увагу при організації контролю надають створенню системи контролю за якістю продукції.

Система контролю якості — сукупність органів контролю, засобів і методів контролювання рівня якості продукції на всіх етапах її створення.

Елементами системи контролю якості є: розроблення стандартів якості, що відповідають специфіці продукції і вимогам того сегменту ринку, якому призначена продукція; викладення стандартів якості у письмовій формі, в тому числі на комплектуючі та напівфабрикати, які купують поза межами фірми; розроблення методик вимірювання стандартів якості;вимірювання рівня якості за встановленими методиками (суцільний, вибірковий контроль, періодичність контролю, відповідальні особи тощо).

ТОВ «Шаянські мінеральні води» було створено у 1999 році. Головним видом діяльності є розлив мінеральної води. Основними критеріями продукції як були тоді, так і залишається, якість і надійність. На підприємстві використовується сучасне обладнання імпортного виробництва для обробки та розливу мінеральної води. обробки. Виручка від реалізації за останній рік зросла на 4,79 відсотка і у 2009 році становить 5522,2 тис грн., що на 252,9 тис. грн. більше, ніж у 2008 році – 5269,3 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції у 2009 році становить 4601,8 тис. грн., що на 210,7 тис. грн. більше, ніж у 2008 році – 4391,1. При цьому собівартість реалізованої продукції суттєво зменшилася. У 2009 році собівартість реалізованої продукції становить 93,68 відсотка порівняно з 2008 роком. Якщо у 2008 році вона становила 3664,2 тис. грн., то у 2009 році – 3432,8. Це свідчить про підвищення рівня ефективності виробництва у 2009 році.

Покращилися фінансові результати діяльності ТОВ «Шаянські мінеральні води». Прибуток від звичайної діяльності у 2009 році складає 68,0 тис. грн., що на 22,3 тис. грн. більше показника минулого року, або темп приросту складає 48,8 процента. Чистий прибуток зріс на 16,7 тис. грн. і у 2009 році становить 51 тис. грн. Таким чином, показник фондовіддачі за аналізує мий період часу зменшився на 7,5 коп., тем зростання складає 96,2 процента. Зниження рівня фондовіддачі говорить про неефективне використання основних засобів у 2009 році у порівнянні з попереднім роком.

Відповідно матеріаловіддача по підприємству в цілому складає у 2009 році 1,33 грн. при тому, що цей показник у 2008 році складав 1,8 грн., тобто зменшення матеріаловіддачі відбулося на 0,47 грн.

Контрольні функції на ТОВ «Шаянські мінеральні води» виконують керівники та спеціалісти.

Головною складовою контролю на підприємстві з виробництва продуктів харчування та напоїв є контроль якості продукції. Контроль якості продукції здійснює контролер з якості, якій має технологічну освіту та стаж роботи 10 років.

Контроль за якістю в товаристві здійснюється на основі технологічної інструкції, яка поширюється на промисловий розлив у ПЕТ - пляшки мінеральної лікувально - столової води "Шаянська", призначеної для реалізації населенню.

При здійсненні управління в ТОВ «Шаянські мінеральні води» особливого значення набуває принцип управління за відхиленням. Функція контролю в ТОВ «Шаянські мінеральні води» включає облік і аналіз інформації про фактичні результати діяльності всіх підрозділів організації, порівняння їх із плановими показниками, виявлення відхилень і аналіз їхніх причин, розробку заходів щодо досягнення поставленої мети.

Як було відмічено у розділі 2., функції контролю покладені на керівників та спеціалістів ТОВ «Шаянські мінеральні води». Але, на наш погляд, потрібно при організації контролю забезпечити зворотній зв'язок, тому що роль та значення контролю визначається тим, що він є способом організації зворотних зв'язків, завдяки яким орган управління одержує інформацію про хід виконання його рішень. Якщо справи йдуть добре, тоді контроль дає змогу підтримувати хід справ; якщо результати гірші від очікуваних, тоді контроль допомагає внести необхідні корективи.

У процедурі контролю ТОВ «Шаянські мінеральні води» ми пропонуємо виділяти три основні підетапи: розробка нормативів і критеріїв; порівнювання з ними реальних результатів і вжиття необхідних коригуючих заходів. Як вже було відмічено у розділі 2, головним предметом контролю ТОВ «Шаянські мінеральні води» є технологічна інструкція, яка розроблена на основі Державного стандарту 878-93. Головним недоліком системи контролю, на наш погляд, є недооцінка інших видів контролю, крім контролю якості продукції.

Ми пропонуємо зупинитися керівництву ТОВ «Шаянські мінеральні води» на наступних видах: фінансовий, виробничий, маркетинговий і контроль за якістю.

Контроль за якістю включає новизну, технічний рівень, відсутність дефектів при виконанні робіт, що є одним із важливих засобів конкурентної боротьби, завоювання та утримання позицій на ринку. У зв’язку з тим, що процес розливу мінеральної води на ТОВ «Шаянські мінеральні води» не є складним, на підприємстві здійснюється лише контроль за якістю та кількістю готової продукції.

Важливим об'єктом контролювання є працівники товариства «Шаянські мінеральні води». Тому при розробленні системи контролю необхідно враховувати їхню реакцію на всі процедури, пов'язані з контролем. Добре налагоджена система контролю повинна, з одного боку, спиратися на правдиву інформацію, яка надходить від виконавців, а з іншого — включати зворотний зв'язок — інформувати працівників про результати оцінки їхньої роботи. Перше дає змогу менеджерові визначити реальні результати виконання роботи працівниками (їх поведінку), друге — пояснити їм свої рішення щодо винагороди.

Суттєвим шляхом вдосконалення контрольного механізму, як відмічалося, є оцінки персоналу підприємства.

Нами проведено обстеження працівників відділу, але за бажанням керівництва відділу, прізвища закодовані. Згідно опитування, визначена оцінка трьох працівників. Запропонована нами методика оцінки діяльності працівників може бути використана для вдосконалення такої функції менеджменту, як мотивація, що в свою чергу підвищує якість управління підприємством.

Коментар модератора

90 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення