Курсова робота «Фінансова і податкова звітність», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.03.2007 11:10 · від Mira · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Організаційно-економічна характеристика підприємства 2. Основні положення підготовки фінансової звітності 2.1. Значення звітності 2.2. Види і форми звітності 2.3. Загальновизнані принципи фінансової звітності 2.4. Якісні характеристики фінансової звітності 2.5. Порядок подання фінансової звітності 3. Фінансова і податкова звітність підприємства 3.1. Порядок складання форми 1 „Баланс” 3.2. Порядок складання форми 2 „Звіт про фінансові результати” 3.3. Податковий облік валових доходів і валових витрат 3.4. Порядок складання Декларації про прибуток підприємства 3.5. Порядок складання Декларації з податку на додану вартість 4. Удосконалення фінансової та податкової звітності підприємства при діючій та автоматизованій формі обліку Висновки та пропозиції Список використаної літератури: Додатки

Висновок

З даної курсової роботи можна зробити висновок, що ЗАТ ДСП „Пожтехніка” є прибутковим підприємством. Його прибуток за 2005 рік склав 43,3 тис.грн (Додаток Х).

Але з кожним роком обсяг виробництва падає, внаслідок чого зменшується і прибуток (Додаток С). Основними причинами спаду обсягів виробництва продукції в 2005 році порівняно з 2004 роком є жорстока риночна конкуренція, та падіння попиту на вогнегасники.

В продовж 2005 року значно зросли ціни на паливно-енергетичні ресурси, сировину і комплектуючі. Питома вага їх у собівартості вогнегасників займає до 80%, що значно збільшує собівартість вогнегасників.

Собівартість реалізованої продукції за 2005 році зросла на 4,6% в порівняні з минулим роком.

Держава вимагає від виробника сертифікації не тільки на вироблену продукцію, а також на матеріали, з яких вона виготовлена, сертифікацію робочих місць і всього виробництва. Все це лягає важким тягарем на собівартість виробленої продукції і робить її не конкурентноспроможною в умовах ринку. Разом з тим існує безліч приватних і малих підприємств і т.д., які закуповують складові частини вогнегасників і самотужки їх збирають, а також закуповують вогнегасники в колишніх країнах СНД, які значно дешевше. Таким чином підприємство не може реалізувати свою продукцію навіть за собівартістю і вимушено продавати продукцію за середніми цінами, що склались на ринку України.

Проаналізувавши фінансово-господарський стан ЗАТ ДСП «Пожтехніка» за 2004 рік, необхідно зазначити, що підприємство має серйозні недоліки в постановці облікової політики. В продовж двадцяти років облікова політика на підприємстві не змінювалась. Наприклад, форма ведення обліку на ЗАТ ДСП „Пожтехніка” – меморіально-ордерна. Хоча майже всі підприємства міста перейшли на автоматизовану форму обліку. Також в обліковій політиці зазначено, що підприємство використовує лише 9 клас Плану рахунків „Витрати діяльності”. Але так як ЗАТ ДСП „Пожтехніка” – велике підприємство (великий обсяг виконаних робіт, виробництва вогнегасників), то було б доцільно використовувати ще й 8 клас Плану рахунків „Витрати за елементами”.

Фінансова та податкова звітність на ЗАТ ДСП „Пожтехніка” завжди складається та здається своєчасно. Також необхідно відзначити, що дані, які надаються в звітності містять повну, правдиву та достовірну інформацію щодо діяльності підприємства, на основі якої приймаються управлінські рішення.

Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на виважених рішеннях прийнятих на основі даних, що відображають реальний стан речей на підприємстві. Дані, що є основою прийняття рішень, представляються у формі фінансових звітів відповідних звітних періодів. Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем.

Зважаючи на те, що законодавство в Україні постійно змінюється керівництво ЗАТ ДСП „Пожтехніка” в кінці кожного року запрошує аудиторську фірму „АЛМИ-Аудит”, яка проводить перевірку фінансових звітів.

За результатами аналізу фінансової звітності підприємства, треба відзначити негативні тенденції функціонування підприємства, що ведуть до зменшення результативності діяльності ЗАТ ДСП „Пожтехніка”.

Для фінансової стабілізації підприємства необхідно вжити дії щодо:

глибоко проаналізувати можливість ефективного використання наявного майна та вдало розпоряджатися ним;

залучати нові технології та нові матеріали;

зменшувати питому вагу ручної праці;

зменшувати втрати робочого часу;

здійснення систематичного контролю за станом сплати покупцями відпущених товарів;

при виникненні дебіторської заборгованості потрібно вживати заходів щодо припинення подальшого відпуску товарів боржникам;

розробляти фінансову стратегію, тобто впроваджувати фінансове планування та розробку фінансового плану або бізнес-плану (це досягається шляхом розробки прогнозних балансів доходів та видатків);

застосовувати метод системного дослідження взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку і визначення на його основі критичного обсягу реалізації товарів.

Все вищевикладене повинно сприяти підвищенню результативності діяльності ЗАТ ДСП „Пожтехніка”.

Для усунення недоліків в діяльності підприємства, удосконалення фінансової та податкової звітності необхідно:

бухгалтеру розробити та подати на затвердження керівнику наказ про облікову політику підприємства,

автоматизувати форму обліку. В період переходу до повноцінної ринкової економіки автоматизація бухгалтерського обліку, точність та оперативність інформації є вирішальними факторами успішного розвитку економіки України. Тому ми вважаємо, що ЗАТ ДСП „Пожтехніка” повинна перейти до автоматизованої форми обліку.

Перехід потрібно організувати плавно, поетапно, краще за все до початку звітного періоду (кварталу, року). Звірений баланс, залишки, звітність за попередній період необхідні як вхідна інформація для введення в комп’ютер. Потрібно також правильно оцінити склад та обсяг необхідного документообігу, визначити які документи будуть вестись в електронному вигляді, а які – в паперовому.

Використання автоматизованого обліку дасть змогу повністю звільнитися від такого роду помилок, оскільки як правило при автоматизованому обліку ведеться тільки один обліковий регістр, всі інші формуються автоматично і ризик помилки при переносі даних між регістрами обліку дорівнює нулю.

В Україні використовується значна кількість програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку, найбільш популярними з яких є: „Парус”, „БЕСТ”, „1С-Бухгалтерія” та інші.

Пропоную підприємству використовувати „1С-Бухгалтерія”. Ця програма найбільш розповсюджена та проста у використані.

„1С:Бухгалтерія” – це програма для ведення бухгалтерського обліку, що може застосовуватись на підприємствах різних форм власності та видів діяльності.

 якщо на підприємстві буде автоматизована форма обліку, то було б доцільно ввести посаду програміста. Тому що можуть виникнути певні труднощі, проблеми з комп’ютером або інформаційною системою.

так як бухгалтера не знайомі з програмою, то їх потрібно направити на курси „1С:Бухгалтерія”. Це їм допоможе в подальшій роботі. Такі курси проводять: учбовий центр „Art.com”, учбовий центр „IQ”, учбовий центр „Логос” та інші заклади.

також бухгалтера ЗАТ ДСП „Пожтехніка” повинні відвідувати різні семінари з ведення бухгалтерського обліку. Дуже часто такі семінари з бухгалтерського обліку організовують податкова інспекція, товариство „Знання”.

мати підписку на спеціальну літературу по бухгалтерському та податковому обліку, це їм допоможе уникнути всіляких помилок, вони будуть ознайомлені з усіма доповненнями та змінами в законодавстві України (журнали “Бухгалтерський облік” чи “Бухгалтер”, газети “Бухгалтерія” або “Податки та бухгалтерський облік” та інші).

необхідно в колектив бухгалтерії брати молодь. Так як вона більш прогресивна та активна. Вона прагне жити кращим життям, тому у молоді багато різних пропозицій щодо удосконалення організації праці, виробництва тощо.

працюючих бухгалтерів направити на курси підвищення кваліфікації. Це повинно підвищити продуктивність праці бухгалтерів. Завдяки цьому вони зможуть уникнути багатьох помилок.

Ці всі пропозиції повинні усунути недоліки в діяльності та удосконалити фінансову та податкову звітність ЗАТ ДСП „Пожтехніка”.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення