Дипломна робота «Облік і контроль процесу постачання в агропромислових підприємствах», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 28.01.2012 21:34 · від Тетяна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ І. Теоретичні основи бухгалтерського обліку процесу постачання.7 1.1. Бухгалтерський облік як інформаційна система підприємства.7 1.2. Постачання як складова кругообігу господарських засобів.24 1.3. Форми безготівкових розрахунків в Україні.28 Висновки до розділу І.50 Розділ ІІ. Організація обліку процесу постачання.51 2.1. Документування господарських операцій, пов’язаних з постачанням виробничих та матеріальних запасів.51 2.2. Витрати на придбання запасів: порядок формування та віднесення на об’єкти обліку. Оцінка запасів.69 2.3. Використання облікової інформації в системі управління процесом постачання.87 2.4. Облік запасів в умовах комп’ютеризації.94 Висновки до розділу ІІ.97 Розділ ІІІ. Контроль процесу постачання а агропромислових виробництвах.99 3.1. Завдання та інформаційне забезпечення контролю сировини і матеріалів та аналіз ефективності їх використання.99 3.2. Контроль операцій із запасами.101 3.3. Контроль сировини і матеріалів.125 Висновки до розділу ІІІ.131 Висновки і пропозиції.132 Список використаних джерел.136 Додатки.142

Висновок

В роботі на тему “Облік і контроль процесу постачання в агропромислових підприємствах” проведено дослідження економічного змісту поняття “постачання” як об’єкта бухгалтерського обліку, визначено роль бухгалтерського обліку та аналізу постачання виробничих запасів на підприємство. Проаналізовано діючий порядок обліку процесу постачання виробничих запасів, визначено завдання та інформаційне забезпечення обліку і контролю виробничих запасів. Проведено аналіз забезпечення виробничими запасами та ефективності їх використання підприємством.

На основі теоретичних і практичних досліджень магістерської роботи щодо вдосконалення методики обліку та контролю постачання виробничих запасів на підприємстві відповідно до вимог нових умов господарювання нами сформульовані такі висновки та пропозиції:

1. В процесі вивчення спеціалізованої економічної літератури нами економічно обґрунтовано визначення поняття “постачання”, так, постачання – це сукупність різних дій що тривають від моменту замовлення певних запасів до моменту їх отримання та облікування. Одним із засобів вирішення задач обліку постачання виробничих запасів є їх економічно обґрунтована класифікація. В магістерській роботі наведена класифікація виробничих запасів за економічною та іншими ознаками, які є важливою передумовою організації бухгалтерського обліку виробничих запасів.

2. Найбільш оптимальним методом обліку виробничих запасів є їх облік за договірними купівельними цінами, а облік усіх транспортно-заготівельних витрат, що входять згідно П(С)БО 9 “Запаси” до первісної (балансової) вартості виробничих запасів, здійснюється на окремому аналітичному рахунку “Транспортно-заготівельні витрати”. В даному випадку не виникає потреби в додатковому калькулюванні купівельних цін на придбані матеріали, а облікова інформація про витрати на купівлю, доставку та підготовку виробничих запасів до використання сприятиме контролю та аналізу витрат. Крім того, слід зазначити, що в кінці місяця такі витрати мають включатись за спеціальним розрахунком до фактичної собівартості матеріалів і сировини використаних на виробництво продукції або до фактичної собівартості реалізованих цінностей.

3. В умовах ринкової економіки немає стабільних цін на виробничі запаси, оскільки підприємство отримує сировину і матеріали за різними договірними цінами. Тому постає питання оцінки витрачених матеріальних ресурсів та їх залишку на кінець звітного періоду. Підприємство зустрічається з певними труднощами при вирішенні питання, за якою вартістю списати запаси і віднести на собівартість виготовленої продукції, якщо однакові виробничі запаси обліковуються за різною початковою вартістю. Враховуючи, що матеріальні ресурси з однойменною назвою можуть надходити на підприємство за різною вартістю, необхідно дотримуватись одного методу, визначеного П(С)БО 9 “Запаси”, для визначення вартості матеріалів, які списують. На нашу думку, найбільш ефективним є використання методу середньозваженої ціни.

4. Неправильне та неякісне зберігання виробничих запасів призводить до їх псування. В наслідок чого підприємство зазнає великих втрат, що негативно відбивається на його економічній діяльності. Для забезпечення використання у виробництві якісних виробничих запасів для виготовлення конкурентної продукції на складах підприємства завжди мають бути виробничі запаси відповідної якості. Однак в картках складського обліку матеріалів не зазначається про їх якість. Тому для посилення ефективного використання запасів і матеріалів пропонуємо в картці складського обліку матеріалів ввести додатковий реквізит — якість запасу. Це дозволить використовувати якісні виробничі запаси у виробництві.

5. Для удосконалення керівництва на підприємстві необхідно використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби побудови різних інформаційних систем. І насамперед необхідно провести докорінну реконструкцію його технічної та інформаційної бази на основі впровадження автоматизованої системи обліку до складу якої входили б автоматизовані робочі місця бухгалтера (АРМБ). Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві дозволить підвищити якість та оперативність роботи з обліку виробничих запасів та їх раціонального використання і зниження матеріаломісткості.

6. Для вдосконалення контролю виробничих запасів на підприємстві необхідно врахувати галузеві особливості контролю виробничих запасів, а саме: масовість виробництва; безперервність виробничого процесу; широка номенклатура продукції, що виробляється з одного виду сировини і т.д.

При умові усунення негативних впливів факторів забезпечення виробництва виробничих запасів та їх ефективного використання розкритих у роботі можна досягти економії матеріалів, збільшити обсяги виробництва готової продукції

7. Форми і методи контролю, що діяли в умовах командно-адміністративної системи, виявилися неспроможними задовольнити нові інформаційні потреби управління суб’єктів господарювання, власників підприємств та інших споживачів інформації. Сучасність вимагає дослідження всієї сукупності чинників, які безпосередньо впливають на ефективність управління. Дослідження таких чинників здійснюється за допомогою аудиторського обстеження. Оскільки, правильність та об’єктивність фінансової звітності підприємства залежить і від правильної організації обліку виробничих запасів, то здійснення контролю виробничих запасів має значення у забезпеченні ефективної діяльності підприємства в цілому.

8. Контроль виробничих запасів проводиться за такими основними напрямками: надходження, зберігання та витрачання. За допомогою контролю визначаються слабкі та сильні сторони обліку, аналізу та системи внутрішнього контролю виробничих запасів на підприємстві. Окрема увага аудитором приділяється перевірці правильності оцінки виробничих запасів при їх вибутті. На нашу думку результати такої перевірки контролеру доцільно оформляти у вигляді наведеного нами в роботі робочого документу.

Дані твердження дають можливість зробити висновок, що облік, і контроль тісно пов’язані між собою та комплексно впливають на раціональне використання виробничих запасів.

Реалізація перерахованих пропозицій щодо вдосконалення обліку і контролю виробничих запасів на досліджуваному підприємстві сприятиме не тільки підвищенню ефективності процесу прийняття управлінських рішень, але й в загальному покращить результати його діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?