Дипломна робота «Вплив податків на підприємницьку діяльність», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 17.01.2012 20:03 · від Серега · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи оподаткування підприємницької діяльності 1.1. Теоретичні засади податків як соціально-економічної категорії 1.2. Організація системи оподаткування підприємств України 1.3. Визначення податкового навантаження та рівня оподаткування економіки Розділ 2. Аналіз впливу податків на підприємницьку діяльність в Україні 2.1. Аналіз впливу податкових чинників на формування цін 2.2. Оцінка прибуткового оподаткування в Україні 2.3. Оцінка ефективності надання пільг Розділ 3. Удосконалення впливу податків на підприємницьку діяльність 3.1. Впровадження диференційованого податку з реалізації, як альтернатива діючої системи оподаткування 3.2. Оптимізація оподаткування суб'єктів малого бізнесу 3.3. Вдосконалення управління податковими платежами підприємства Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

На основі проведених досліджень та зробленого аналізу в дипломній роботі можна зробити наступні висновки:

1. У поглядах на податок відбувається трансформація у бік розуміння податку в ринкових умовах як усвідомленої необхідності. Для суб'єктів господарювання податок може бути поганий або дуже поганий, оскільки він, навіть і мінімальний, скорочує їх реальні доходи. Але його сплата є обов'язковою для задоволення суспільних потреб і не залежить від бажання та волі конкретного платника.

Податок  універсальна вихідна категорія, яка виражає основні суттєві риси і властивості фінансів у будь-якій економічній системі ринкового типу. Не випадково в умовах функціонування ринкової економіки податкова форма в системі фінансових відносин стає провідною. Аналіз податків як вихідної категорії, в якій проглядаються основні суттєві риси і властивості фінансів, дає правильний орієнтир для розгляду різних фінансових понять і категорій у чіткій відповідності з процесом економічного розвитку.

2. Податкова система в Україні побудована на основі єдиних принципів для всіх підприємців і підприємств незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності і організаційно-правової форми підприємства.

Одним з основних принципів вітчизняного оподаткування являється стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності. Це значить, що оподаткування повинно сприяти нормальній економічній діяльності, стимулювати ті види діяльності, які признані пріоритетними для розвитку суспільства в даний період. Поряд з цим в основу податкової системи України закладені і такі основні принципи:

- компетенція, тобто першочергове право встановлювати податки належить державі в особі певних органів влади або її суб'єктів;

- соціальна справедливість, тобто соціальний захист і допомога малозабезпеченим верствам населення;

- рівномірність податкового вилучення, доступність і простота обчислення податків, завчасність встановлення правил обчислення податків та їх сплати;

- інші.

3. В умовах ідеальної держави дійсні втрати добробуту виникають лише внаслідок ефекту заміщення оподатковуваних товарів і видів діяльності тими, що не оподатковуються або оподатковуються за нижчими ставками, при цьому погіршення добробуту (хоча й не очевидне) існує реально, оскільки індивід відмовляється від споживання бажаних благ. Крім змін у структурі споживання товарів і послуг, податки спричиняють ефект заміщення майбутнього споживання (заощаджень) поточним. У фінансовій науці погіршення добробуту платника податків, зумовлене ефектом заміщення, дістало назву «надлишковий податковий тягар».

Отже, в умовах ідеальної держави податковий тягар зводиться до надлишкового податкового тягаря, породженого ефектом заміщення, який і є об'єктом дослідження у теорії економіки добробуту.

4. Формування цін виробництва в Україні тісно пов'язане з податковою

складовою. Податки як економічна категорія об'єднують велике коло платежів, що за своїм змістом і призначенням відрізняються один від одного, інколи навіть дуже суттєво. Класифікація податків залежно від їхнього призначення і функцій, механізму дії і джерел сплати, інших параметрів визначає місце кожного податку у системі оподаткування. Всі податки прийнято класифікувати за характером дії або формою оподаткування, за економічним змістом, залежно від органу, який стягує чи розпоряджається податками, за способом стягнення, за порядком використання.

Зі зростанням трудомісткості виробленої продукції частка податків на фонд оплати праці у загальній сумі податкових витрат на одиницю продукції зростає з одночасним зменшенням частки податку на додану вартість.

Трудомісткість продукції значно впливає на структуру податків і зборів у ціні продукції. Зі зростанням трудомісткості продукції за інших однакових обставин зростає частка прибуткового і соціальних податків у загальних витратах підприємства-виробника на сплату податків.

5. Торкаючись оподаткування юридичних осіб, варто зазначити, що при податковому плануванні не слід орієнтуватися лише на розміри податкових ставок.

Навпаки  розміри податкових ставок мають другорядне значення. Інакше важко було б зрозуміти, чому в умовах повної свободи руху капіталів компанії продовжують діяти в країнах з рівнем корпоративного податку в 40-50% й не перебираються в "податкові гавані", де ставки цього податку 2-5% або він і зовсім не встановлений.

Чинна система оподаткування прибутку підприємств України не повною мірою відповідає потребам нинішнього стану економіки та суспільних взаємовідносин і має потребу у кардинальних змінах окремих елементів податкових механізмів.

6. В умовах формування ринкових механізмів модернізації економіки

основними у державному регулюванні таких процесів виступають не адміністративні, а економічні методи, які базуються переважно на податковій системі в цілому і оподаткуванні ванні прибутку зокрема. При цьому роль податкових пільг зростає, вони є одним з основних інструментів проведення податкової політики.

Структура не тільки податкової системи, а й податкових пільг України є недосконалою. Відповідно до результатів дослідження спеціалістів Світового банку, структура податкової системи України зовсім не стимулює ведення бізнесу. У загальному рейтингу 155 країн Україна перебуває на 124-му місці.

7. За допомогою класичного методу найменших квадратів побудовано

багатофакторну модель, в якій змінна У  темпи приросту надходження податку по регіонах України, а незалежна змінна X  річні темпи приросту пільг податку на прибуток.

Проведені розрахунки дозволяють нам зробити висновок, що саме введення пільг у 2002 році корелює із зростанням податкових надходжень у 2005-2006 pp. розрахунок коефіцієнта еластичності надходжень від отриманих пільг з лагом у чотири роки становить 1,9. Таким чином, ми бачимо, що коефіцієнт еластичності більший від 1 і що 1% додаткових пільг щодо податку на прибуток приводить до збільшення надходжень даного податку на 1,9%, тому гіпотезу можна вважати валідною.

Головний висновок даного аналізу полягає в тому, що граничний термін фіскальної ефективності дії податкових пільг має становити не менше як 3, але й не більше 5 років. У випадку меншого або більшого терміну застосування пільги вона виявляється фіскально неефективною. При меншому терміні застосування пільги система стимулів, створювана пільгами, виявляється ще незадіяною повною мірою, а при більшому  виникають можливості для зловживань та корупції.

На основі зроблених висновків можна надати наступні пропозиції:

- для удосконалення впливу податків на підприємницьку діяльність

пропонується перехід до податку з реалізації. Більш прозорого податку не існує. Об'єкт оподаткування  вся виручка від продажу товарів і послуг. У цьому випадку прагнення керівників підприємств до завищення собівартості продукції для зменшення податків замінюється на прагнення до зменшення собівартості для збільшення різниці між виручкою і затратами. Інтереси виробників нарешті збігатимуться з інтересами держави. При цьому зникає головна причина відходу «в тінь», почнуться позитивні зрушення у психології підприємців, отже  і поворот до оздоровлення економіки в цілому;

- у практиці фінансової діяльності підприємств доцільно використовувати податковий менеджмент. В його основі  максимально можливе повне і правильне використання всіх встановлених законом пільг, урахування позиції податкових органів і напрямів податкової, інвестиційної і бюджетної політики держави;

- для удосконалення впливу податків на підприємницьку діяльність

пропонується оптимізація оподаткування суб'єктів малого бізнесу.

Проблема оптимізації системи оподаткування як на рівні держави, так і на рівні окремого підприємства чи громадянина  фізичної особи актуальні впродовж всього періоду формування і розвитку економічної науки.

Сплата 10 %-го єдиного податку в порівнянні із податком на прибуток для підприємства є більш вигідною в тому випадку, коли величина загальної виручки від реалізації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення