Курсова робота «Укладення та виконання договору управління майном», 2010 рік

З предмету Право · додано 14.01.2012 20:54 · від Mariia · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 РОЗДІЛ 1. Порядок укладення і зміни, предмет, форма та строк договору управління майном.7 Висновки до розділу 1.14 РОЗДІЛ 2. Суб’єкти виконання договору управління майном та його зміст.16 Висновки до розділу 2.21 РОЗДІЛ 3. Особливості виконання договору управління майном. 22 Висновки до розділу 3.26 Висновки.28 Список використаних джерел та літератури.31

Висновок

Для розв’язання проблем управління власністю під впливом процесу реформування економічних відносин і стану законодавства в Україні було запроваджено інститут довірчого управління майном. Введення інституту довірчого управління майном відіграє важливу роль в сучасних умовах ринкової економіки, адже сприяє ефективному професійному управлінню чужою власністю, відродженню вітчизняної промисловості, фондового ринку, оскільки може застосовуватися як у приватних, так і в публічних інтересах для управління майном. Саме тому дослідження питання укладення і виконання договору управління майном виявилося досить актуальним.

У результаті проведеного дослідження нам вдалося сформулювати чіткий поетапний порядок укладення договору управління майном, визначити його суб’єктний склад, встановити особливості виконання даного договору. Отже:

1. За договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). Договір управління укладається в письмовій формі (а при управлінні нерухомим майном необхідним є його нотаріальне посвідчення і державна реєстрація), належить до реальних договорів (якщо інше не передбачено законом або не випливає із суті самих відносин).

2. Теоретично-практичні дослідження показали доцільним виділити наступні стадії укладення такого договору:

а) стадія оферти і акцепту;

б) встановлення умов договору:

- визначення істотних умов: предмета договору, а також форми та розміру оплати;

- узгодження інших умов: строку дії договору, відповідальності сторін, порядку вирішення спорів та ін.

в) встановлення прав та обов’язків сторін;

г)зазначення адрес, реквізитів та підписи сторін.

д) передання майна (крім випадків, коли договір управління майном є консенсуальним). Саме з моменту передання майна договір управління майном вважається укладеним.

3. Суб’єктами виконання договору управління майном є установник управління та управитель. І навіть коли в даному договорі з’являється третій учасник – вигодонабувач, договір не перетворюється на трьохсторонній, а лише набуває властивостей договору на користь третьої особи; договір між установником управління і управителем не породжує для вигодонабувача ніяких обов’язків, а лише права.

4. За результатами дослідження можна зробити висновок, що для виконання договору управління майном його сторони повинні вчинити дії, передбачені частково у законодавстві і конкретизовані у договорі, тобто, реалізувати свої права та виконати відповідні обов’язки. Найчастіше таким діями є:

а) для установника управління: у встановлений строк передати управителеві майно, що є предметом управління, повідомити його про особливий правовий режим такого майна (обов’язок установника управління сповістити про те, що майно обтяжене заставою) та інші обов’язки, передбачені договором;

б) з боку управителя: відокремити надане йому за договором майно від свого особистого, від майна інших осіб, яке знаходиться у нього; вести самостійний облік майна, переданого йому в управління, в якому повинні відображатися всі операції, пов’язані з цим майном; примножувати вартість майна; вчиняти фактичні та юридичні дії з управління майном; повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є управителем, а не власником майна; використовувати майно відповідно до його призначення, зазначеного умовами договору; представляти інтереси установника стосовно його майна з третіми особами; вести облік довірчих операцій в порядку, встановленому законодавством; надавати установнику та вигодонабувачу звіт про результати управління; виплачувати доходи та передавати інші вигоди від довіреного майна в порядку, строки і розмірах, визначених законодавством і договором; повідомляти установника про будь-які події, що не залежать від управителя, які можуть негативно вплинути на результати управління або вартість майна.

Отже, процес укладення та виконання договору управління майном лише в деякій мірі регламентовано законодавством, більшість же умов такого договору щодо порядку його укладення, обов’язкових пунктів, особливостей виконання сторони встановлюють на власний розсуд. Все це, на нашу думку, свідчить про необхідність подальшого законодавчого врегулювання відносин, що виникають на основі договору управління майном, а також детального дослідження природи такого договору науковцями у галузі юриспруденції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали