Дипломна робота «Фінансові результати діяльності банку як об’єкти обліку, аналізу та аудиту», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.01.2012 18:12 · від Кириленко Ирина Витальевна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Сутність та класифікація доходів і витрат в банках 8 1.1. Доходи і витрати - основні елементи фінансових результатів 8 1.2. Класифікація доходів та витрат в банках 13 1.3. Законодавчо-нормативне забезпечення обліку, аналізу та аудиту операцій з доходами і витратами банку 19 1.4. Принципи відображення в обліку доходів та витрат банків 23 Висновки до розділу 1.36 РОЗДІЛ 2. Методичні засади обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів в ВАТ «Platinum Bank» 37 2.1. Методика обліку фінансових результатів операцій банку 37 2.2. Методика аналізу фінансових результатів в банку. 78 2.3. Методика аудиту фінансових результатів за операціями банку.91 Висновки до розділу 2.106 Розділ 3. Шляхи удосконалення обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів.108 3.1. Стандартизація облікової інформації у звіті про фінансові результати. 108 3.2. Вплив аналізу фінансових результатів на управління банком.114 3.3. Напрями удосконалення методики аудиту фінансових результатів в банку. 117 Висновки до розділу 3.120 Висновки 121 Список використаної ліератури 125 Додатки

Висновок

Зростання ролі банків України як невід’ємної складової економічного простору свідчить про спрямованість вітчизняної економіки на подальший розвиток ринкових відносин. Майбутнє започаткованих в Україні реформ значною мірою залежить від ефективної діяльності банківської системи в цілому та узгодженості окремих її ланок. Погіршення основних показ-ників фінансової діяльності вітчизняних комерційних банків, яке спостерігається останнім часом, є серйозною перешкодою на шляху реформування економіки України. Необхідність удосконалення методики обліку доходів і витрат, формування ефективної системи їх аналізу і планування, обґрунтування способів організації управлінського обліку комерційного банку обумовили вибір теми магістерської дипломної роботи і свідчать про її актуальність.

У першому розділі «Економічна сутність і класифікаційні групи фінансових результатів банківських установ» наведено визначення категорій доходів, витрат та прибутку (збитку) з погляду різних авторів та згідно нормативних документів; наведені умови їх визнання та класифікація; розглянуто законодавче та нормативно-інструктивне забезпечення здійснення операцій з доходами, витратами та їх обліку, аналізу і аудиту; відображено основні принципи відображення в обліку доходів та витрат банків.

У другому розділі дипломної роботи «Методичні засади обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів банку розглянуто основні методичні підходи, що використовує банк щодо обліку, аналізу та аудиту доходів, витрат та прибутку. Вказана існуюча в банку класифікація доходів та витрат, враховуючи основні напрямки роботи банку; встановлені основні принципи їх нарахування, умови визнання доходів банку простроченими, сумнівними до отримання, безнадійними; визначено порядок формування та використання резервів під заборгованість за нарахованими доходами банку та умови списання безнадійної заборгованості за рахунок цього резерву відповідно до облікової політики ВАТ «Platinum Bank». Приведені приклади бухгалтерських проведень з обліку фінансових результатів (доходів, витрат, прибутку) в системі обліку банку.

Наведена типова методика проведення аналізу доходів, витрат, прибутку банку, встановлено основні показники та коефіцієнти, за допомогою яких здійснюється аналіз; визначена інформаційна база з аналізу фінансових результатів. Проведений аналіз динаміки та структури доходів, витрат та прибутку банку, а також коефіцієнтний аналіз елементів фінансових результатів, за допомогою якого встановлено фактори, які вплинули на зміну відповідно доходів, витрат чи прибутку. Розраховані та проаналізовані основні показники прибутковості ВАТ «Platinum Bank».

Стосовно аудиту фінансових результатів банку визначено етапи проведення аудиту доходів, витрат та прибутку в банку, з’ясовано мету та інформаційне забезпечення аудиту в цьому напрямку; акцентовано увагу на найбільш важливих питаннях, які необхідно з’ясувати в процесі аудиторської перевірки. Запропоновано оціночну таблицю, в якій систематизовано найбільш типові порушення, що виникають в обліку і спричинюють недостовірність формування фінансового результату та пов’язаного з ним оподаткування прибутку.

В третьому розділі дипломної роботи «Напрями вдосконалення обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів» відображені результати дослідження в цій галузі та внесено нові пропозиції.

Теоретичні і практичні результати, які становлять наукову новизну дослідження в області обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів діяльності банку, визначаються у таких положеннях:

- запропоновано схему організаційно-інформаційної моделі аналізу і прогнозування фінансових результатів діяльності банку, яка відображає основні етапи аналізу, включаючи поточний, ретроспективний аналіз та прогнозування на перспективу; можливі чинники, які впливають на показники доходів та витрат; напрямки використання аналітичної інформації в управлінні діяльністю банку;

- наведені рекомендації щодо організації проведення ретроспективного, поточного та перспективного аналізу в банках, а саме обґрунтована доцільність побудови аналітичних схем та вибір методів прогнозування показників фінансових результатів. Впровадження результатів перспектив-ного аналізу і прогнозування в управлінні фінансовими результатами спрямоване на підвищення рівня стратегічного управління комерційним банком;

- запропоновано проводити аналіз за менш тривалими періодами, ніж за рік, або квартал, а саме за місячними інтервалами, що сприятиме більш ефективному аналізу виявлених тенденцій змін фінансових результатів, відображенню впливу певного виду операцій, що приносять дохід або спричинюють витрати, на фінансовий результат певного часового інтервалу. Такий аналіз дасть змогу спостерігати за тим, які операції є більш вигідними, а які є несприятливими та збитковими для банку та від проведення яких банку варто відмовитись з метою поліпшення кінцевого результату діяльності;

- внесено пропозиції стосовно побудови аналітичних рахунків 6 та 7 класів доходів та витрат з метою конкретизації облікових даних щодо контрагента, задіяного в операції, та відзначення певного виду доходів або витрат;

- доведено необхідність вдосконалення існуючої програми з обробки облікової інформації, а саме: зменшення механічних дій облікових працівників з метою здійснення проведення та його наступного контролю, ведення таких баз даних, які б допомогали при виборі рахунку доходів чи витрат для конкретного випадку (тобто занесення в електронну базу даних щодо рахунків, які різняться за типом операції, видом доходів чи напрямком витрат, за контрагентами тощо), що полегшить пошук необхідного рахунку для прив’язки його до певної угоди;

- запропоновано доповнити «Звіт про фінансові результати» новим розділом «Розподіл прибутку за напрямами використання», оскільки це дасть змогу прослідковувати використання прибутку звітного року, ефективність окремих напрямків використання та забезпечить інформативність щодо розподілу фінансового результату. Також окреслені рекомендовані статті цього розділу;

- як напрямки удосконалення методики аудиту фінансових результатів запропоновано впровадження аудиту бюджетування (розрахунку прогнозних значень доходів та витрат банку) та аудит впровадження нових операцій або продуктів та встановлення тарифів на них, обґрунтована їх необхідність.

Практичне значення одержаних результатів полягає у підвищенні ефективності управління фінансовими результатами діяльності комерційних банків на основі впровадження розроблених методичних рекомендацій з організації і удосконалення обліку, аналізу і прогнозування їх доходу, витрат і прибутку. Використання пропозицій з напрямків удосконалення обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів в банківській практиці буде сприяти підвищенню ефективності управління доходами і витратами.

Коментар модератора

аналізується 2007-2008 рр. додатки є.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення