Курсова робота «Принципи побудови балансу у різних облікових моделях», 2011 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 05.01.2012 17:02 · від Ксенія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретична частина 4 1.1. Бухгалтерський баланс. Історичний розвиток 4 1.2. Балансові теорії 9 1.3. Принцип побудови балансу в різних облікових моделях 13 1.4. Тестові завдання 18 Розділ іі. Практична частина 20 Задача 5 20 Висновки 25 Список використаної літератури 27

Висновок

Одним із найважливіших понять в бухгалтерському обліку є «баланс». Ця теза не викликає жодних сумнівів, оскільки ще на початку минулого століття І. Ф. Шер називав баланс «альфою та омегою» бухгалтерського обліку. Адже саме з вступного балансу починається відображення в обліку створення підприємства, а ліквідаційним балансом – завершується його діяльність.

За результатами виконання курсової роботи було досліджено історію розвитку балансу в бухгалтерському обліку, визначено суть та відмінності балансових теорій та принципи побудови балансу в міжнародній практиці.

Дослідження еволюції балансу дало змогу розкрити сутність і багатогранність цієї категорії, дослідити різноманітні прояви бухгалтерського балансу, виокремити основні етапи його розвитку, впродовж яких баланс пройшов складний шлях еволюції від загальноекономічної категорії до одного із центральних понять бухгалтерського обліку та форми фінансової звітності.

На початку свого існування баланс використовувався як засіб контролю, а теоретичним базисам та закономірностям не приділялось жодної уваги. Його застосовували як неструктурований документ, і правильність його ведення полягала в співпадінні сум по сторінках та рядках. З розвитком суспільства та економічної теорії розвивалась і бухгалтерія – не лише як техніка рахівництва, але і як наука.

На сучасному етапі баланс широко використовується як в юридичному так і економічному аспекті. Це не лише метод бухгалтерського обліку, а й одна з найважливіших форм фінансової звітності підприємства. Одним з негативних аспектів сучасного етапу є те, що баланс все більше сприймається як форма звітності, а про те, що це основний метод бухгалтерського обліку дедалі забувається.

Під балансовими теоріями розуміють теорії, які трактують форму та зміст бухгалтерських балансів як складових частин бухгалтерської звітності незалежно від вимог законодавства. Мету та концепції бухгалтерських балансів визначають виходячи з їх економічної природи й економічного змісту. Основними балансовими теоріями є статична, динамічна та органічна теорія.

Метою статичного балансу є захист кредиторів. Вона полягає в періодичній оцінці майна і перевірці достатності або недостатності грошових коштів від умовного продажу активів для погашення заборгованості перед кредиторами. На відміну від статичної, мета динамічної балансової теорії – захист інтересів власників підприємства, в основу якої лягло періодичне визначення ефективності (рентабельності) капіталу підприємства. Центральна ідея органічної теорії полягала в тому, що при підвищенні цін на майно, що перебуває в розпорядженні організації, необхідно частину прибутку використовувати для підтримки його потенціалу на колишньому рівні. Її засновник розглядав кожну організацію як клітину "в організмі ринкового господарства".

Облікові системи різних країн мають свої відмінності та особливості. Відповідно, принципи побудови балансу у них будуть також відрізнятись. В теоретичній частині були розглянуті принципи побудови балансу в західноєвропейській, англійській, американській, англо-американській, франко-німецькій системі та інші. Основні відмінності між ними полягали в форматі балансу, порядком розміщення активів, зобов'язань, складі активів і пасивів балансу, підсумковими показниками та формою балансового зв’язку.

Розв'язок практичного завдання полягав у складанні початкового бухгалтерського балансу, визначенні, яким чином здійснені підприємством господарські операції впливатимуть на статті балансу та до якого типу належать операції.

Згідно теорії бухгалтерського обліку усі господарські операції поділяються на чотири типи. Перший тип операцій спричиняють зміни лише в статтях активу балансу на одну і ту ж суму, не змінюючи підсумку балансу. Другий тип – лише в статтях пасиву. Вплив операцій третього типу збільшують статті активу і пасиву, а четвертого – зменшують статті активу і пасиву балансу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення