Дипломна робота «Удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю ВАТ «Сніжнянськхіммаш»», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 19.12.2011 18:21 · від Юрий · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні дослідження управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 1.1. Концептуальні засади ЗЕД підприємства 1.2. Організація служби управління ЗЕД на підприємстві 1.3. Особливості управління ЗЕД підприємства 1.4. Сучасні методи управління ЗЕД на підприємстві в умовах глобалізації Висновки з розділу Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Сніжнянськхіммаш» 2.1. Загальна характеристика ВАТ «Сніжнянськхіммаш» 2.2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ «Сніжнянськхіммаш» 2.3. Аналіз фінансової діяльності ВАТ «Сніжнянськхіммаш» 2.4. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Сніжнянськхіммаш» 2.5. Аналіз управління зовнішньоекономічної діяльності на ВАТ «Сніжнянськхіммаш» Висновки з розділу Розділ 3. Удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю на ВАТ «Сніжнянськхіммаш» 3.1. Напрямки удосконалення управління ЗЕД ВАТ «Сніжнянськхіммаш» 3.2. Удосконалення управління ЗЕД ВАТ «Сніжнянськхіммаш» шляхом впровадження CRM - системи Microsoft Dynamics CRM 4.0 3.3. Оцінка ефективності використання інформаційного забезпечення на ВАТ «Сніжнянськхіммаш» Висновки з розділу Висновки Список використаних джерел Додатки Додаток А «Організаційна структура управління ВАТ «Сніжнянськхіммаш» Додаток Б «Баланс – ф.№1 ВАТ «Сніжнянськхіммаш» на 31.12.2008 Додаток В «Баланс – ф.№1 ВАТ «Сніжнянськхіммаш» на 31.12.2009 Додаток Д «Звіт про фінансові результати – ф.№2» на 31.12.2008 Додаток Ж «Звіт про фінансові результати – ф.№2» на 31.12.2009

Висновок

Організація ЗЕД - дуже складна і клопітка робота. Вона вимагає уважного опрацювання таких питань як коньюктура ринку, потенціальні покупці і продавці, встановлення ділових контактів з ними, проведених переговорів, підписання угод і т.д.

Сьогодні вихід на зовнішні ринки – це свого роду гарантія для стабільного функціонування підприємства, але забезпечення достатнього рівня ефективності управління досягається лише за відповідності ступеня відкритості системи управління ЗЕД підприємства характерові змін зовнішнього середовища. Існує істотна кореляція між ефективністю ЗЕД, з одного боку, і складністю управління ЗЕД, інтенсивністю і масштабами змін, що відбуваються у стратегії і структурах управління ЗЕД підприємств машинобудування – з іншою. Як критерій виступає інтенсивність процесу пристосування системи управління ЗЕД до умов, що змінилися, що відбувається з деяким природним запізненням стосовно загальних масштабів ринкової трансформації економіки.

Формування ліберального економічного середовища, зміна зовнішніх умов господарювання під час здійснення ЗЕД та інші чинники ставлять перед підприємствами проблеми постійної адаптації систем управління до динамічно мінливих умов господарювання.

Для забезпечення достатнього рівня внутрішньої і зовнішньої ефективності вітчизняні підприємства мають здійснювати достатньо тривалий процес формування і безперервної адаптації систем управління зовнішньоекономічної діяльності в ході перебудови всієї економічної системи країни.

Одним з таких підприємств є ВАТ «Сніжнянськхіммаш» який випускає продукцію для хімічної, нафто-газопереробної, металургійної промисловості.

В 2008 році виробництво найважливіших видів промислової продукції у діючих цінах становить – 66442,9 тис. грн., що в3,4 рази перевищує виконання річного завдання. В 2009 році виробництво найважливіших видів промислової продукції у діючих цінах становить - 99221,5 тис. грн., що в 3,3 рази перевищує виконання річного завдання.

Обсяг реалізованої промислової продукції у 2008 році у діючих цінах, без ПДВ – 66750 тис. грн. Обсяг реалізованої промислової продукції у 2009 році порівняно з 2008 роком збільшився на 35925 тис. грн. і склав 102675 тис. грн.

Загальна чисельність працюючих у 2009 році зменшилась на 88 чоловік порівняно з 2008 роком і склала 605 чоловіка, чисельність виробничо-промислового персоналу у 2009 році зменшилась по відношенню до 2008 року на 48 чоловік і склала 573 чоловік.

У 2009 році в порівнянні з 2008 роком собівартість продукції збільшилась на 30536 грн. (42,5%), це сталося за рахунок збільшення матеріальних витрат на 43,9%, витрат на оплату праці на 46,3%, відрахувань на соціальні заходи на 44,7%, адміністративних витрат на 33% та інших операційних витрат на 16,1%.

В даному випадку збільшення собівартості продукції призвело до збільшення усіх виробничих витрат, за винятком витрат на збут, які зменшились на 4%.

Коефіцієнт зносу у 2009 році склав 0,41, що на 0,12 менше ніж у 2008 році, це пояснюється старінням активної частини основних фондів. Коефіцієнт придатності основних засобів у 2009 році становив 0,58, що на 0,11 більше, ніж у 2008 році. Збільшення коефіцієнту придатності у 2009 році пояснюється значним переоснащенням підприємства. У 2009 році спостерігається збільшення показника фондовіддачі на 0,26 порівняно з 2008 роком.

Дані зміни свідчать про те, що віддача від використання основних фондів у 2008 та 2009 роках збільшилась, отже й збільшився чистий доход на кінець аналізуємого періоду. Спостерігається зменшення показника фондоємності у 2009 році порівняно з 2008 роком. Так як на кінець 2008 року збільшується віддача основних засобів та зменшується потреба в основних засобах для виробництва одиниці продукції, то це свідчить про ефективність використання основних фондів на кінець аналізує мого періоду.

Із розрахунків видно, що частину поточних зобов’язань підприємство може погасити негайно. Нормативне значення коефіцієнта знаходиться у межах 0,2 - 0,25. Із розрахунків видно, що в період 2008 - 2009 років даний показник є меншим за нормативне значення, та становить 0,008 – 0,17. Неплатоспроможність підприємства може бути визнана інфляційними процесами, підвищенням ставок податків, невиконанням виробничої програми, підвищенням витрат за всіма видами господарської діяльності тощо.

Також видно, що є достатність оборотних засобів у підприємства, які можуть бути використані їм для погашення своїх короткострокових зобов’язань. Нормативне значення коефіцієнта від 1 до 2. Як видно із розрахунків на протязі 2008 року даний показник є меншим за нормативне значення. Це означає, що у підприємства не достатньо оборотних засобів для покриття своїх зобов’язань. Спостерігається підвищення даного показника у 2009 році (1,92), що на 0,96 більше ніж у 2008 році. Підприємство має змогу погасити свої короткострокові зобов’язання.

У період 2008-2009 років простежується позитивна динаміка збільшення значень показників рентабельності.

У 2008 році підприємство отримувало 0,003 коп. прибутку з кожної гривні, вкладеної в активи, у 2009 році – 0,05 коп. Це пояснюється тим, що підприємство модернізує старе і закупляє нове обладнання.

Також відбулося збільшення прибутку підприємства й по іншим показникам рентабельності: 0,006 коп. прибутку з кожної гривні, вкладеної у власний капітал у 2008 році, у 2009 році – 0,059 коп.; 0,006 коп. прибутку з кожної гривні, вкладеної в оборотні активи у 2008 році, у 2009 році – 0,096 коп.; у 2008 році – 0,003 коп. прибутку з кожної гривні реалізованої продукції, у 2009 році – 0,042 коп.

Згідно з проведеним фінансовим аналізом можна зробити висновок, що:

1) фінансовий стан підприємства є нестійким i має тенденцію до погіршення;

2) розрахункові показники ліквідності підприємства не відповідають нормативним;

3) підприємство є фінансово незалежним, велика частка його майна формується за рахунок власних джерел i воно має можливість самостійно погасити свої боргові зобов'язання.

У 2009 році експорт продукції зменшився на 3523,4 тис. грн. У 2008 році він склав 8363,7 тис. грн., а у 2009 році – 4237 тис. грн., що на 49,34% менше. Узагалі експорт продукції по країнам значно зменшився: до Росії на 48,4% і до Казахстану – на 57,4% та Білорусі на 76,7% що обумовлено нестабільним політичним та економічним положенням в Україні. Збільшився лише експорт до Литви на 1026,25% Нестабільність в політиці та економіці в нашій країні дуже негативно відображається на діяльності багатьох підприємств, у тому числі і на ВАТ «Сніжнянськхіммаш».

Управління ЗЕД на підприємстві ВАТ «Сніжнянськхіммаш» є дуже не організованим. Функцій управління ЗЕД підприємства бере на себе відділ МДТЗ.

Із проведеного аналізу управління ЗЕД на підприємстві ВАТ «Сніжнянськхіммаш», можна зробити висновки, що планування, маркетингова, рекламна та збутова політика підприємства є не досить ефективною на даний час розвитку експортної діяльності ВАТ «Сніжнянськхіммаш» тому потребує удосконалення.

Тому пропоную удосконалити управління ЗЕД на ВАТ «Сніжнянськхіммаш» за допомогою впровадження CRM - системи.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 — гнучке і доступне рішення для управління ЗЕД, об'єднуючи інструменти для співробітників відділів продажів, маркетингу і обслуговування клієнтів. Система дозволяє скоротити цикл продажу, зробити його більш передбаченим і збільшити кількість успішно закритих операцій.

Впровадження CRM - системи на платформі Microsoft Dynamics CRM 4.0 дозволяє застосувати різноманітний інструментарій оперативного і аналітичного маркетингу.

Будь-яку систему автоматизації продажів необхідно інтегрувати у всі відділи організації. Впровадження CRM допомагає перейти на вищий рівень розвитку бізнесу і обігнати конкурентів. Це відбувається завдяки можливості Microsoft Dynamics CRM змоделювати бизнес-процесс будь-якого рівня складності.

Впровадження Microsoft Dynamics CRM 4.0 у всі відділи організації необхідно для минимализации ризиків, пов'язаних з можливим неприйняттям системи співробітниками організації і дублюванням даних при введенні.

Впровадження Microsoft Dynamics CRM 4.0 в управління ЗЕД ВАТ «Сніжнянськхіммаш» дозволить складати стратегічні плани, проводити маркетингові дослідження ринків, та ефективно реалізовувати відносини з клієнтами та постачальниками.

Розрахунок ефективності впровадження Microsoft Dynamics CRM 4.0 показав актуальність цього напрямку удосконалення управління ЗЕД на ВАТ «Сніжнянськхіммаш», що дозволило побачити збільшення обсягу експорту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали