Дипломна робота «Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в організації сфери торгівлі», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 26.12.2011 00:43 · від Ольга · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. Методологічні засади інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в організації сфери Торгівлі 10 1.1. Історія дослідження проблеми інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень 10 1.2. Підходи, принципи і методи дослідження інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень 16 1.3. Категоріальний апарат дослідження інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень 20 Розділ 2. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в організації сфери торгівлі як Предмет теоретичного аналізу 26 2.1. Роль інформаційного забезпечення на різних етапах прийняття управлінських рішень 26 2.2. Складові і методи інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень 34 2.3. Особливості і критерії ефективності інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у сфері торгівлі 42 Розділ 3. Вдосконалення системи інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень на прикладі тов «прєстіж клімат» 50 3.1. Аналіз структури наявної системи інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень 50 3.2. Заходи щодо оптимізації інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень 56 Висновки 63 Список використаних джерел 67 Додаток 72

Висновок

Отже, мета, яка поставала перед нами у процесі дослідження, полягала у формуванні знань про закономірності функціонування інформації в процесі управління, розумінні впливу змістовних та якісних характеристик інформації на процедуру прийняття управлінських рішень. Для цього було виконано низку завдань, результати яких представлено нижче.

Під інформаційним забезпеченням у нашій роботі розуміється певна сукупність даних, а також процесів їх руху: організація їх ведення, обробка, збереження та накопичення, пошук, поширення в межах компетенції зацікавленим особам у зручному для них вигляді.

Наразі в більшій мірі вивченими є лише окремі аспекти інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, зокрема вироблено критерії, за якими вираховується ефективність, перелік факторів, які характеризують інформаційне забезпечення тощо.

Щодо інструментарію, який був необхідний для виконання завдань, то треба сказати, що він включає підходи, принципи та методи. Так у дослідженні домінує системний підхід. Було використано такі принципи як принцип всебічності, принцип комплексності, принцип історизму та принцип об’єктивності. Методи, які необхідні у теоретичній частині: емпіричний аналіз та синтез, історичний метод, гіпотетико-дедуктивний метод, дедукцію Що стосується емпіричних методів, то було обрано SWOT-аналіз.

Проаналізувавши часткові поняття, ми сформували власну дефініцію комплексного центрального концепту нашої роботи, інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень – це певна сукупність даних, а також процесів їх руху: організація їх ведення, обробка, збереження та накопичення, пошук, поширення в межах компетенції зацікавленим особам у зручному для них вигляді.

Інформаційне забезпечення є зв’язуючою основою процесу управління, оскільки містить необхідні для оцінки ситуацій та прийняття управлінських рішень відомості, завдяки яким керівник отримує змогу діяти свідомо та аргументовано.

Процес управління потребує постійного засвоєння та оброблення інформації, необхідного для підтримання стабільності та розвитку організації. Достовірна інформація про стан системи та її взаємозв’язки із зовнішнім середовищем забезпечує її раціональне функціонування, збереження цілісності, якісної специфіки.

Основними елементами системи інформаційного забезпечення є наступні:

– підсистема збору інформації про стан зовнішнього середовища (забезпечує збирання відомостей про стан зовнішнього середовища шляхом моніторингу основних його факторів);

– підсистема збору інформації про внутрішнє середовища (формує масив інформаційних даних з внутрішніх джерел – управлінського обліку, інформації різних підрозділів торговельної мережі та інше);

– підсистема інформаційних потоків (забезпечує оптимальну циркуляцію та фізичне переміщення повідомлень).

– інформаційні технології (забезпечує взаємодію сукупності засобів та методів збору, накопичення, переміщення, обробки інформації та інше).

Система інформаційного забезпечення в управлінні є органічною складовою (елементом) загальної системи інформаційного забезпечення менеджменту суб’єктів підприємництва.

Надходження об’єктивної інформації менеджерам і фахівцям різних рівнів може виконуватися за допомогою трьох основних методів:

– з виводом вихідної інформації на екран ПЕОМ користувача;

– з виводом вихідної інформації на паперовий носій у вигляді документограми;

з виводом вихідної інформації на магнітний носій (дискету) чи інший носій.

Надання користувачеві вихідної (результатної) інформації на екран його ПЕОМ має переваги перед іншими методами тому, що:

– передача значної інформації здійснюється при автоматичному режимі від однієї ПЕОМ-передавача до іншої ПЕОМ-приймача;

– така передача здійснюється оперативно чи в ритмі виробництва, тобто зараз же, як тільки сформувалася вихідна інформація на ПЕОМ-передавача;

– одержана таким методом вихідна інформація користувачем придатна для негайного використання без додаткових витрат і часу.

Ось чому цей метод і є основним із забезпечення користувача об’єктивно необхідною вихідною інформацією.

Структура інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в сфері торгівлі обов’язково включає в себе наступні складові:

– інформаційний фонд;

– методи інформаційного забезпечення;

– методи опрацювання зібраної інформації.

Специфічними рисами інформаційного забезпечення ПУР у сфері торгівлі є:

– стислі строки підготовки і прийняття управлінських рішень;

– високий ступінь автоматизації робіт;

– вибір варіанту рішення безпосередньо залежить від вимог ринку.

Критерії ефективності інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в сфері торгівлі можна розділити на дві підгрупи:

– критерії оцінки якості інформації (релевантність, повнота, доступність, актуальність);

– критерії оцінки ефективності інформаційного обміну (системність, узгодженість, стислість, достовірність).

У процесі емпіричного дослідження, ми за допомогою SWOT– аналізу проаналізували стан функціонування системи інформаційного забезпечення ПУР (на прикладі ТОВ «Прєстіж Клімат») та надали деякі рекомендації щодо її оптимізації.

Основна гіпотеза, яка полягала, в тому що інформаційне забезпечення відіграє провідну роль в прийнятті управлінських рішень, і займає домінуюче місце починаючи з першого етапу (виникнення проблеми) та закінчуючи останнім (реалізація та оцінка результатів) етапом процесу вироблення рішення, доведена.

Допоміжна гіпотеза, яка полягала у тому, що різні представники різних галузей науки досліджують окремі аспекти системи інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень також доведена. Її підтвердження, знайшло відображення у першому завданні нашого дослідження.

Друга допоміжна гіпотеза, сутність якої полягала у тому, що специфіка прийняття управлінських рішень в організаціях сфери торгівлі полягає в безпосередній залежності вибору варіанту рішення від вимог ринку і доведена у шостому завданні дослідження.

Гіпотеза, яка свідчила про те, що в ТОВ «Прєстіж Клімат» відсутня досконала система інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, доведена. Емпіричне дослідження дало змогу зрозуміти, що система інформаційного забезпечення, хоч і існує, однак потребує оптимізації на що в подальшому дослідженні і було надано рекомендації.

Теоретичне значення дослідження: виявлено, яким чином відбувається інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень та виокремлено його специфіку для сфери торгівлі.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості застосування рекомендацій з оптимізації системи інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень для забезпечення ефективної праці та можливості підтримувати конкурентоспроможність в ТОВ «Прєстіж Клімат» та інших аналогічних компаніях.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?