Курсова робота «Управління фінансовими ресурсами підприємства», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 09.12.2011 17:01 · від Rocker · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансовими ресурсами підприємства 6 1.1. Економічна сутність фінансових ресурсів 6 1.2. Джерела формування фінансових ресурсів на підприємстві 12 1.3. Управління фінансовими ресурсами підприємства 18 Розділ 2. Аналіз управління фінасовими ресурсами тов «ювента» 23 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 23 2.2. Склад та структура фінансових ресурсів підприємства 28 2.3. Оцінка системи управління фінансовими ресурсами підприємства 37 Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами тов «ювента» 43 3.1. Розробка фінансової стратегії підприємства 43 3.2. Пропозиції щодо підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства 48 Висновки 53 Список використаної літератури 57 Додатки 60

Висновок

Фінансовими ресурсами підприємства можна вважати грошові фонди цільового призначення, сформовані у процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту, створеного на підприємстві, якими воно володіє і розпоряджається на правах власності або повного господарського відання і використовує на статутні потреби. Як правило, власні фінансові ресурси є основним джерелом формування власного капіталу підприємств.

Фінансовий капітал є частиною фінансових ресурсів, що використовується підприємством в обороті та дає доходи від цього обороту, тобто це виробнича частина фінансових ресурсів, яка змінює свою форму та забезпечує своє збільшення. Рух коштів, його швидкість і масштаби визначають ефективність фінансової системи. З руху коштів розпочинається і рухом коштів закінчується кругообіг засобів господарюючого суб‘єкта, оборотом всього капіталу підприємства. Таким чином, фінансовий капітал менший або дорівнює фінансовим ресурсам. У фінансовій звітності різниці між фінансовими ресурсами та фінансовим капіталом не існує. Там відображається перетворена форма фінансових ресурсів, а саме фінансовий капітал.

Оцінка фінансового забезпечення діяльності підприємства була здійснена на основі фінансової звітності ТОВ «ЮВЕНТА». З проведеного аналізу можна зробити наступні висновки. Протягом аналізуємого періоду обсяг основних засобів постійно зменшувався: в 2008 році обсяг основних засобів зменшилася на 8,89 %, а в 2009 – на 6,2 %. Це може свідчити про зменшення обсягів виробничої діяльності або про перевагу вибуття основних засобів над їх оновленням. З розрахунків також видно, що обсяг оборотного капіталу підприємства в 2008 році зріс на 17,7 %, а в 2009 зменшився на 1,77 %. Це є свідченням про збільшення виробництва і реалізації продукції підприємством. Це підтверджує збільшення обсягу реалізації продукції ТОВ «ЮВЕНТА» в 2008 році на 13,49 %, а в 2009 на 54,75 %. Поряд з цим зростає собівартість виробленої продукції відповідно на 7,56 % та 63,24 %. Але, як видно з таблиці, в 2007 – 2008 роках підприємство діяло збитково. За рахунок зростання обсягів реалізації, в 2008 році збиток підприємства зменшився на 27,02 %, а за результатами діяльності 2009 року підприємство вийшло на позитивний фінансовий результат діяльності – 7,6 тис. грн. прибутку.

Розрахунки свідчать, що в 2007 році капітал підприємства зменшився на 9,69 %, а в 2009 на 1,04 %. Зменшення капіталу в 2008 році відбулося за рахунок зменшення як власних, так і позикових коштів, а в 2009 – за рахунок зменшення позикового капіталу, що свідчить про підвищення фінансової стійкості підприємства. Капітал підприємства розміщений в оборотні та необоротні активи. В 2007 році в необоротні активи було розміщено 87,84 % капіталу, а саме 71,62 % в основні засоби і 8,58 % в довгострокові фінансові інвестиції. Оборотний капітал підприємства в 2007 році становив 417,6 тис. грн., або 12,16 % всього капіталу підприємства. З них 3,21 % у виробничих запасах і 7,5 % у дебіторській заборгованості. Протягом 2008 року вартість коштів в необоротних активах зменшилася на 406,6 тис. грн., в оборотних збільшилася на 73,9 тис. грн. 84,15 % капіталу на кінець 2008 року вкладено в необоротні активи, а саме 72 % в основних засобах, 28 в інших необоротних активах. Розглянемо структуру оборотного капіталу. 2,34 % капіталу розміщено у виробничих запасах, інший капітал у дебіторській заборгованості. В 2009 році капітал підприємства зменшився на 32,2 тис. грн. 84,27 % капіталу було розміщено в необоротних активах, решта – в оборотних. В основних засобах зосереджено 68,48 % капіталу, в довгострокових фінансових інвестиціях 3,78 %, у відстрочених податкових активах 5,01 %. 15,73 % капіталу в 2009 році було розміщено в оборотних активах: 2,82 % в запасах, 1,61 % в грошових коштах, решта в дебіторській заборгованості.

Щодо стану основних засобів, то можна сказати, що їх зношування на початок аналізуємого періоду становить 78,5 %. Коефіцієнт оновлення в 2007 році становить 0,8 %, коефіцієнт вибуття 1,4 %. Через перевищення коефіцієнта вибуття над коефіцієнтом поновлення, зношування основних засобів збільшується і на кінець аналізує мого періоду становить 80,1 %.

З проведеного аналізу коефіцієнтів ліквідності ТОВ «ЮВЕНТА» можна сказати, що ліквідність підприємства є низькою. З одного боку це є негативним, так як зменшується кредитоспроможність підприємства, а з іншого можна сказати, що підприємство всі свої кошти направляє на виробництво для покращення свого економічного потенціалу.

Аналіз ділової активності свідчить, що на підприємстві відбуваються протягом аналізуємого періоду позитивні тенденції. Збільшується коефіцієнт оборотності активів за рахунок збільшення оборотності запасів та дебіторської заборгованості. Все це призвело до зменшення тривалості оборотних коштів і до збільшення прибутку підприємства.

Третій розділ курсової роботи присвячений виявленню шляхів удосконалення процесів фінансового забезпечення підприємства. З цього розділу можна зробити такі висновки. Було виявлено, що основною проблемою підприємства що дуже негативно впливає на фінансовий стан його діяльності є збиткова діяльність в 2007 – 2008 рр. В даному періоді підприємство отримувало великі збитки за підсумками діяльності і через це капітал підприємства зменшував своє значення. Тобто, за рахунок збиткової діяльності підприємство значно понижувало свій економічний потенціал. Як видно з аналізу фінансових результатів, підприємство збільшувало обсяг реалізації послуг, знижувало свої збитки і в 2009 р. вийшло на беззбитковий рівень діяльності. Тобто, для покращення фінансового забезпечення діяльності підприємству необхідно забезпечити прибутковий рівень виробництва. Із звіту про фінансові результати за 2008 – 2009 рр. видно, що основною проблемою в отриманні прибутку є висока собівартість реалізованої послуг, що значно перевищує чистий доход. Підприємство покривало валові збитки за рахунок інших операційних доходів. Підприємству необхідно зберегти темпи зростання доходів і зменшити собівартість послуг або зменшити темпи її зростання. Після цього прибуток підприємства від операційної діяльності збільшиться. В 2011 р. підприємство може отримати валовий збиток в розмірі 508,84 тис. грн., що є менше, ніж в 2010 р. Фінансовий результат від операційної діяльності підприємства становитиме 611,22 тис. грн.

Даний рівень прибутку дозволить підприємству покрити нерозподілені збитки минулих періодів та збільшити капітал підприємства. Слід відмітити, що підприємству необхідно весь нерозподілений прибуток направляти на модернізацію підприємства. На мою думку собівартість виробництва на ТОВ «ЮВЕНТА» є високою через велику енергоємність обладнання. З проведеного аналізу в другому розділі було встановлено, що знос основних фондів є великим і їх необхідно поновлювати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?