Курсова робота «Антикризове управління підприємством», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 27.02.2007 18:33 · від bambinio · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

ВступРозділ 1. Оглядово-аналітична частина. Теоретико-методологічні аспекти антикризового управління підприємством 1.1. Фінансовий контролінг в системі методів антикризового управління 1.2. Методи контролінгу 1.3. Методи фінансового прогнозування 1.4. Організаційно-економічна характеристика ВАТ "Агроімпекс" Розділ 2. Аналітична частина. Аналіз масштабів кризового стану господарюючого суб'єкта ВАТ "Агроімпекс" 2.1. Оцінка загрози банкрутства ВАТ "Агроімпекс" 2.2. Комплексний фундаментальний аналіз фінансового стану ВАТ Агроімпекс" 2.3. Результати СВОТ-аналізу ВАТ "Агроімпекс" Розділ 3. Спеціальна частина. Обґрунтування необхідних заходів щодо поліпшення фінансового положення ВАТ "Агроімпекс" Розділ 4. Програмно-інформаційна частина Розділ 5. Проектна частина 5.1. Оцінка масштабів кризового стану й можливі шляхи виходу із кризи 5.2. Основні аспекти інвестиційного проекту 5.3. Розрахунок прогнозованого об’єму реалізації та загальних витрат ВАТ "Агроімпекс" при реалізації інвестиційного проекту 5.4. Розрахунок фінансових коефіцієнтів на 2006-2009 рр. Висновки Перелік використаних літературних джерел

Висновок

Проведений аналіз основних методичних особливостей антикризового фінансового управління ВАТ "Агроімпекс" показав, що основною метою антикризового фінансового управління є розробка й першочергова реалізація заходів, спрямованих на нейтралізацію найнебезпечніших шляхів у ланцюжках економічних явиш, то призводять до кризового стану, заходів, спрямованих на швидке поновлення платоспроможності й відновлення достатнього рівня фінансової стабільності господарюючого суб'єкта, що забезпечують його вихід із кризового фінансового стану. Управління повинно сполучати стратегічний і тактичний аспекти. Зміст стратегічного управління полягає у вжитті заходів, то дозволяють запобігти настанню кризи. Тактичне управління має на меті розробку й реалізацію заходів з виведення господарюючого суб'єкта із кризового стану й ліквідації наслідків цього стану.

До основних особливостей управління антикризовим фінансовим станом ВАТ "Агроімпекс" ставиться в першу чергу подання кризового стану як системи факторів, управління якими засновано на специфічних принципах і відповідній антикризовій політиці. Особливості найважливішого елемента антикризового управління - діагностики кризового стану (експрес і фундаментальної) з аналізом стабільності фінансового стану й поточної платоспроможності, оцінкою причин приходу господарюючого суб'єкта до кризового стану й особливостей фінансової кризи наведені в посібнику. Розглянуто основи механізму прогнозу зміни плато спроможності й розвитку кризового стану, оцінки ймовірності банкрутства. Залежно від виявленого стану господарюючого суб'єкта визначається подальший хід антикризових заходів. До них належать внутрішня фінансова стабілізація, фінансова санація й ліквідація (банкрутство) господарюючого суб'єкта.

Внутрішня фінансова стабілізація реалізується в рамках стратегічного, тактичного й оперативного механізмів. У процесі фінансової санації здійснюється вибір форми її проведення, розробляється план і порядок проведення санації. Механізми внутрішньої фінансової стабілізації й фінансової санації розглядаються з позицій системи заходів, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського положення становища суб'єкта.

При проведенні процедури банкрутства використовуються фінансові процедури, пов'язані з основними причинами й характером кризового стану господарюючого суб'єкта, формальні процедури проведення санації й ліквідації господарюючого суб'єкта, зафіксовані в уведеній у дію новій редакції закону про банкрутство.

Аналіз організаційно - економічної характеристики господарюючого суб'єкта, виконана різними методами оцінка загрози банкрутства й наступний комплексний фундаментальний аналіз фінансового стану ВАТ "Агроімпекс" показали, що:

• діяльність господарюючого суб'єкта за 2004 р. характеризується рядом негативних показників. А саме: не виконаний план виробництва з основних видів продукції на 17,2%, план по товарній продукції в діючих цінах - на 24,4%, низьке використання виробничих потужностей (на 45,1%);

• аналіз причин невиконання обсягів виробництва показав обумовленість цього недоліком власних оборотних коштів, несвоєчасним забезпеченням виробництва, а в окремих випадках і зривом поставок на підприємство сировини (стружки, коксового горішка, кварциту), обмеженнями в поставках електроенергії, неплатоспроможністю підприємств - споживачів продукції заводу;

• підприємство не виконує планові показники по реалізації товарної продукції й балансового прибутку. Це пов'язано в першу чергу з невиконанням планів з виробництва основної продукції заводу - феросплавів;

• первісна вартість основних фондів за останні два роки зростає, однак темпи її зростання в 2005 р. знизилися в порівнянні з 2004 р. у 4,5 раза. Зношування основних коштів в 2005 році зросло приблизно на 0,1% у квартал і склало на 01.10.2005 р. 54,6%. На інших господарюючих суб'єктах галузі зношування основних коштів перевищило 70%. Коефіцієнт придатності основних коштів становить 45,4%. Ступінь відновлення фондів господарюючого суб'єкта досить низький (коефіцієнт відновлення 0,57 при оптимальному значенні - 1,00 і напрямку оптимуму на максимум). Ступінь вибуття основних коштів характеризується досить позитивно (коефіцієнт вибуття -0,0006 при оптимальному значенні 0,10 і напрямку оптимуму на мінімум). Основні кошти в 2005 р. використовувалися менш ефективно, ніж в 2004 р. при цьому коефіцієнт фондовіддачі становив відповідно 0,52 й 0,67;

• продуктивність праці всього персоналу господарюючого суб'єкта за останні два роки зросла на 21,9% а середньомісячна зарплата росла менш швидкими темпами й зростання її склало тільки 15,4%. Середньомісячна зарплата по заводу за 2004 р. склала 307 грн., по промперсоналу - 319 грн., у робітників провідних професій - 400-550 гри. Частка фонду оплати праці в товарній продукції заводу - 6,8%.

Протягом майже трьох років підприємство перебуває в передкризовому фінансовому стані, близькому до глибокої кризи. Однак масштаби кризового стану ще недостатньо великі, щоб вести мову про банкрутство (ліквідацію) ВАТ "Агроімпекс".

Аналіз сильних і слабких сторін в розрізі окремих внутрішніх (ендогенних) факторів, а також аналіз позитивного або негативного впливу окремих зовнішніх (екзогенних) факторів, що обумовлюють кризовий фінансовий розвиток господарюючого суб'єкта, показав наявність шляхів виведення ВАТ "Агроімпекс" із кризового стану. Вони пов'язані, у першу чергу, з поліпшенням функціонування фінансового менеджменту на підприємстві; розширенням номенклатури продукції в напрямку виробництва інших видів феросплавів; орієнтацією на виробництво феросплавів, що користуються попитом у закордонних споживачів; додаванням зусиль по прориву антидемпінгових кордонів, установлених стосовно галузі в деяких західних країнах; залученням інвестиційних довгострокових фінансових ресурсів; відновленням основних фондів, погашенням заборгованості перед бюджетом.

Для відновлення платоспроможності ВАТ "Агроімпекс" необхідне є використання способу реагування, класифікованого як “повне використання внутрішніх механізмів фінансової стабілізації ” (фінансове оздоровлення).

Беручи до уваги відсутність у ВАТ "Агроімпекс" власних фінансових можливостей на фінансове оздоровлення, доцільне залучення для цього зовнішнього інвестора. При цьому, беручи до уваги високі загальноекономічні й ринкові ризики в країні, доцільно допустити передачу (продаж) інвесторові, як мінімум, блокуючого пакета акцій господарюючого суб'єкта. Це дозволить інвесторові використовувати своє право брати активну участь у керуванні господарюючим суб'єктом, проводити реорганізаційні процедури для відновлення платоспроможності, налагодження ритмічної продуктивної діяльності господарюючого суб'єкта.

Фінансова стабілізація ВАТ "Агроімпекс" в умовах кризової ситуації повинна здійснюватися послідовно по трьох основних етапах:

• усунення неплатоспроможності (оперативний етап);

• відновлення фінансової стабільності або фінансової рівноваги (тактичний етан);

• забезпечення фінансової рівноваги в тривалому періоді (стратегічний етап).

Проведення першого етапу фінансової стабілізації ВАТ "Агроімпекс" - усунення неплатоспроможності полягає в збалансуванні грошових активів і короткострокових фінансових зобов'язань, проведенні заходів щодо "відсікання всього зайвого". Першочерговим напрямком тут є забезпечення прискореної часткової реалізації позаоборотних активів, що обумовлює зростання позитивного грошового потоку в короткостроковому періоді.

Для проведення другого етапу фінансової стабілізації - відновлення фінансової стабільності необхідно виконати систему заходів, спрямованих на досягнення точки фінансової рівноваги господарюючого суб'єкта. Фінансова рівновага господарюючого суб'єкта буде забезпечена за умови, що обсяг позитивного грошового потоку по всіх видах господарської діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) у певному періоді часу буде дорівнювати обсягу негативного грошового потоку. Досягнення такої фінансової рівноваги для ВАТ "Агроімпекс" можливо лише після здійснення програми зі скорочення витрат, тобто оперативного етапу стабілізації діяльності.

Для проведення третього етапу фінансової стабілізації діяльності ВАТ "Агроімпекс", спрямованого на забезпечення й підтримку фінансової рівноваги господарюючого суб'єкта в тривалому періоді, необхідно виконати систему заходів, заснованих на використанні "моделі стійкого економічного зростання".

Дана дипломна робота демонструє методику аналізу фінансово-господарського стану господарюючого суб'єкта в умовах антикризового управління, а також механізм розробки оперативних, тактичних і стратегічних заходів щодо запобігання кризи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення