Курсова робота «Сучасні методи та системи визначення собівартості продукції», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 03.12.2011 13:48 · від Дар'я · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Собівартість продукції: сутність, структура та класифікація. 5 2. Сучасні методи й системи калькулювання. 14 3. Вдосконалення системи визначення собівартості та її зниження. 26 Висновки 31 Список використаних джерел 34

Висновок

Теоретичне вивчення проблеми дало можливість з’ясувати, що:

1) Витрати підприємства – це грошове відображення витрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної діяльності підприємства, які за своїм природно-речовим складом визначають спожиту частку матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

2) Собівартість – це грошове вираження витрат підприємства, пов’язаних з виробництвом та збутом продукції, виконанням робіт, наданням послуг. Для підприємства собівартість – це критерій витрат і доходів. Собівартість продукції має тісний зв'язок з її ціною. Це проявляється в тому, що собівартість слугує базою ціни товару і її нижньою межею для виробника. При певному рівні ціни зменшення собівартості, власне витрат на одиницю продукції, забезпечує збільшення доходів.

3) Собівартість продукції (робіт, послуг) має свою структуру, під якою розуміється співвіднесеність різних елементів або статей витрат у загальній сумі витрат на виробництво і реалізацію продукції. Структура собівартості може визначатися на основі класифікації витрат, а також може змінюватися під впливом різних чинників, що випливають із умов роботи окремих галузей і підприємств.

4) Склад витрат, які входять до собівартості, не є незмінним, він може з тих чи інших практичних міркувань змінюватись. Та за всіх умов собівартість має найповніше відображати витрати на виробництво про-дукції (робіт, послуг). Слід зауважити, що з різних причин на практиці немає повної відповідності між справжніми витратами на виробництво та собівартістю продукції.

5) Для планування, обліку й аналізу собівартості робіт (послуг) на підприємствах використовується класифікація витрат за різними характерними ознаками. Необхідність у різних ознаках класифікації витрат, використання різних методів їх обліку і розподілу актуалізується з ускладненням господарської діяльності підприємства. Вона є передумовою успішної організації планування, обліку, контролю, аналізу та ефективного управління витратами.

6) У системі управління витратами важливе місце посідає обчислення собівартості окремих виробів – калькулювання. Воно потрібне для вирішення ряду управлінських питань, а саме: обґрунтування ціни на продукцію виробника та цінової політики підприємства взагалі; визначення рентабельності виробів і на цій основі оптимізації товарного асортименту; аналізу й оцінки роботи підрозділів підприємства (центрів відповідальності); обчислення економічної ефективності технічних та організаційних рішень і т. п.

7) Калькулювання на будь-якому підприємстві, незалежно від його виду діяльності, розміру і форми власності, організовується відповідно до наступних принципів: науково обґрунтована класифікація виробничих витрат; встановлення об’єктів обліку витрат та об’єктів калькулювання; вибір калькуляційної одиниці; вибір методу розподілу непрямих витрат; розмежування витрат по періодах; відокремлений облік поточних витрат на виробництво продукції і капітальних вкладень; вибір методу обліку витрат.

8) Калькуляцію собівартості складають згідно з основними положеннями планування, обліку та калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг у галузях народного господарства, затверджених постановами Кабінету Міністрів, основними положеннями про склад витрат, які відносять на собівартість продукції, галузевими інструкціями.

9) Обґрунтування моделі калькулювання собівартості продукції передбачає вибір і застосування на підприємстві відповідної системи та методів калькулювання. У результаті вивчення переваг і недоліків, умов застосування різних систем і методів калькулювання, фахівець повинен уміти приймати управлінські рішення щодо формування адекватної і найефективнішої моделі управління витратами на підприємстві.

10) Для сучасних українських підприємств є характерним метод «абзорпшен-костингу» для визначення собівартості, який передбачає розрахунок повних витрат підприємства.

11) Одним з напрямів регулювання витрат підприємства, що розглядається в даній роботі, є управління запасами, оптимізація логістичних потоків, зокрема з використанням АВС-аналізу, що дає можливість краще зрозуміти процеси, які відбуваються в системі забезпечення підприємства матеріалами.

12) В умовах ринкових відносин, що розвиваються поглиблюються, коли кожне підприємство повинно забезпечити розширення і вдосконалення виробництва за рахунок власних накопичень, одним з головних завдань працівників економічних служб, керівників всіх спеціалістів підприємств є пошук і мобілізація внутрішньогосподарських резервів зниження собівартості продукції (робіт, послуг).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?