Дипломна робота «Економічні методи менеджменту та механізм їх застосування на підприємстві ТОВ «Орієнт»», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 02.12.2011 11:23 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи економічних методів управління та механізму їх застосування на підприємстві 7 1.1. Еволюція теорії менеджменту та зміст економічних методів управління підприємством 7 1.2. Механізм застосування економічних методів управління на підприємстві 22 1.3. Аналіз нормативно-правових актів щодо управління підприємствами 34 Розділ 2. Аналіз розвитку та діяльності ТОВ «Орієнт» 38 2.1. Аналіз стану розвитку підприємства 38 2.2. Аналіз основних показників діяльності підприємства 48 2.3. Аналіз дієвості економічних методів на підприємстві 65 Розділ 3. Рекомендації щодо удосконалення та поліпшення економічних методів на ТОВ «Орієнт» 75 3.1. Удосконалення господарського механізму ТОВ «Орієнт» за допомогою економічних методів 75 3.2. Обгрунтування економічних методів поліпшення індивідуального матеріального стимулювання працівників підприємства з використанням еом 84 3.3. Оцінка ефективності пропозицій по застосуванню економічних методів групового матеріального стимулювання трудового колективу підприємства 94 Висновки та рекомендації 101 Список використаних джерел 106 Додатки 110

Висновок

За результатами проведеного дослідження теоретичних основ та методико-організаційних аспектів економічних методів управління та механізму їх застосування на підприємстві можна зробити наступні висновки:

1. Визначено, що в основу процесу управління покладено прийняття управлінських рішень. Початковий імпульс для прийняття рішення дає інформація про стан параметрів об'єкту управління. Інформація надходить завдяки налагодженим комунікаційним процесам. Управлінський процес – це комплекс взаємопов'язаних операцій, що виконуються в певній послідовності і спрямовані на розв'язання конкретних проблем та досягнення поставлених цілей.

2. Виявлено, що сучасна закордонна наука управління представлена різними течіями, школами, напрямами, концепціями, які майже не сумісні одна з одною. Але всі течії, концепції, погляди з'єднує прагнення об'єднати наукові дослідження організаційно-технічних проблем управління окремими підприємствами з вирішенням конкретних проблем ринкової системи господарювання: досягнення стабільності економічного розвитку, подолання соціально-економічних конфліктів.

3. Дослідження показали, що в основі менеджменту, як концепції управління знаходиться об’єктивна тенденція до усуспільнення виробництва, в результаті якого у великих підприємств з’являється можливість впливати на ринок, здійснюючи його поділ, впливати на характер і механізм економічних відносин, які регулюють зв’язки між ринком і виробником. Менеджмент по цій концепції направлений на удосконалення організації управління діяльністю окремих підприємств.

4. Доведено, що питання формування економічних методів управління та застосування механізмів їх реалізації постійно знаходяться в полі зору як зарубіжних так і вітчизняних фахівців. Розглянуто деякі навчальні літературні джерела, у яких досліджуються питання економічних методів управління. В результаті проведеного дослідження літературних джерел можна зробити висновок, що більшість авторів відводять цим методам провідне місце в управлінні організаціями. В цілому автори найбільш важливими економічними методами управління вважають планування, економічне стимулювання, матеріальну відповідальність, комерційний розрахунок, ціноутворення тощо.

5. Дослідження показали, що економічні методи управління об'єднують усі методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і їх окремих членів. Цей вплив здійснюється матеріальним стимулюванням окремих працівників і колективів у цілому.

6. Доведено, що економічні методи управління посідають центральне місце в системі наукових методів управління трудовою діяльністю людей, оскільки на їх основі встановлюється цільова програма господарського розвитку окремих підприємств і організацій та визначається такий режим роботи і такі стимули, які об'єктивно спонукають та зацікавлюють колективи і окремих працівників в ефективній праці.

7. Отже, в ринкових умовах особливе місце займають економічні методи управління. Використання й удосконалення таких економічних важелів, як комерційний розрахунок, планування, механізм ціноутворення, стійке фінансове становище і розумне оподаткування допоможуть створити надійний, міцний економічний механізм, який приведе в дію весь складний механізм економіки України.

8. Дослідження засвідчили, що проблема формування й раціонального використання управлінського потенціалу вітчизняних суб’єктів господарювання є надзвичайно складною та не може бути вирішена самотужки окремими підприємствами. Для забезпечення сталого економічного розвитку промислового сектору України потрібна державна підтримка розвитку його виробничої діяльності на рівні галузей економіки, регіональному та місцевому рівнях. У зв’язку з цим досліджено нормативно-правової бази України щодо управління підприємствами.

9. Аналіз показав, що ТОВ «Орієнт» засноване в січні 1997 року, форма власності приватна, засновано фізичними особами, знаходиться за адресою м. Київ вул. Мельникова, 53/55. Основним видом діяльності є виробництво меблів із деревини; продаж меблів власного виробництва.

10. Визначено, що місія підприємства – забезпечення споживачів якісними меблями з екологічно чистої сировини. ТОВ «Орієнт» – стабільно працююче підприємство, яке розвивається і має гарні позиції на ринку.

11. Аналіз показав, що за аналізований період, в цілому по підприємству, відбулося скорочення персоналу на 18 осіб, що склало 3,87%. В структурі персоналу найбільшу питому вагу займає виробничий персонал, а саме 91,05% у 2010 році (персонал основного виробництва – 361 осіб, або 80,76% від загальної чисельності).

12. В цілому, за результатами проведеного дослідження господарської діяльності ТОВ «Орієнт» визначено, що підприємство функціонує у досить перспективній сфері – виробництво меблів та посідає провідні позиції на ринку м. Києва. Підприємство постійно нарощує обсяги господарської діяльності і розвивається.

13. В результаті аналізу даних, приходимо до висновку, що підприємство в 2010 році отримало доходів від реалізації продукції на загальну суму 19372,0тис.грн., що на 7714,5тис.грн., або 66,2% більше за рівень 2008 року. Таке зростання обсягів реалізації можна пояснити двома факторами. По-перше, відбулося зростання відпускних цін на продукцію підприємства в середньому на 35%. По-друге, відбулося зростання натуральних обсягів реалізації мебельної продукції.

14. В цілому, за результатами проведеного аналізу показників фінансового стану, можна стверджувати, що ТОВ «Орієнт» має перспективи для подальшого розвитку в умовах жорсткої конкуренції на ринку мебельної продукції України та на світових ринках.

15. В процесі дослідження економічних методів управління, які використовуються в практиці ТОВ «Орієнт» виділено наступні: планування фінансових результатів господарської діяльності підприємства; матеріальне стимулювання працівників підприємства. У роботі детально розглянуто та проведено аналіз дієвості наведених вище економічних методів управління ТОВ «Орієнт».

16. Визначено, що на формування прибутку, як фінансового показника та важливого економічного важеля впливу на ефективність діяльності ТОВ «Орієнт», що відображається в бухгалтерському обліку, в офіційній звітності суб’єкту господарювання, впливає встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності; обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); загальногосподарських витрат; визначення прибутків (збитків) від фінансових операцій, іншої діяльності.

17. Для оцінки існуючого стану управління матеріальним стимулюванням ТОВ «Орієнт» проаналізовано динаміку чисельності і складу персоналу, рівень професійної підготовки кадрів. Для цих цілей використано фінансову звітність та внутрішні нормативні документи підприємства, що регулюють систему управління персоналом.

18. Виявлено, що важливим показником кадрового потенціалу, кадрової політики є стабільність трудового колективу, що характеризується показниками руху кадрів на підприємстві. Аналіз показав, що на підприємстві працює 447 чоловік, при чому в 2010 році 7,8% з них – працівники апарату управління. Річний фонд оплати праці працівників в 2010 році склав 2363,5тис.грн., що на 1731,1тис.грн. або в 2,73 рази більше рівня 2008 року.

19. Проблема матеріального стимулювання праці у ТОВ „Орієнт” потребує постійного дослідження факторів, які визначають систему матеріальних стимулів. Під даними факторами розуміють рушійні сили, які забезпечують формування й використання сукупності спонукальних мотивів з метою задоволення колективних та особистих інтересів працівників.

20. Враховуючи специфіку господарської діяльності ТОВ «Орієнт» слід відзначити, що підприємство використовує позамовний способ планування виробництва продукції. Іншими словами, меблі, які виготовляються на підприємстві є індивідуальним замовленням окремих фізичних осіб і організацій. Тобто в процесі планування виробництва продукції калькуляція, у тому числі і витрати на оплату праці, складається на окжен окремий вид замовлення.

21. За даними проведених досліджень доведено, що доцільним є застосування на підприємстві ТОВ «Орієнт» акордно-відрядної системи оплати праці, коли оплата праці визначається з розрахунку калькуляції (домовленості) за всю роботу перед її початком, між замовником і працівником (виробничою бригадою). Підходи та методи нарахування заробітної плати робітникам в умовах колективної організації праці мало чим відрізняються від умов оплати при індивідуальній її організації. Особливості полягають у системі розподілу загального колективного заробітку на основі коефіцієнта трудової участі (КТУ): розподіляється весь колективний заробіток; розподіляється частина заробітку понад основну тарифну оплату; розподіляється тільки загальний розмір колективної премії.

22. Визначено, що основою нарахування конкретних сум коштів на ТОВ «Орієнт» повинна стати система "оцінки заслуг", тобто система оцінки ефективності індивідуальних результатів праці робітників з урахуванням їх особистих якостей, ставлення до праці.

23. На ТОВ «Орієнт» у 2010 році пропонується розробити додаткові положення про регулювання премії працівників підприємства безпосередньо в цехах за виконання показників якості праці, а також за порушення із встановленими нормами дотримання цих показників. При цьому застосовується 6 показників підвищення премії: за виконання плану; за виконання норм виробітку; за дотримання норм промсанітарії; за дотримання нормативних актів з охорони раці; за дотримання виробничої дисципліни; за дотримання економії витрачання сировини. Якщо працівник дотримується цих норм, йому нараховується премія, якщо ні то знімається штраф. За такі порушення як прогули або викрадання комплексного майна чи продукції повністю знімається премія і накладається штраф. Ця система значно підвищує продуктивність праці.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?