Дипломна робота «Облік, аналіз та аудит собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті (на прикладі ВАТ «Житомиравтотранс»)», 2011 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 02.12.2011 11:09 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку, аналіз та контроль собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті 1.1. Економічна сутність собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку та аудиту собівартості транспортних перевезень 1.3. Огляд літературних джерел з обліку, аналізу та контролю собівартості транспортних перевезень 1.4. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства ВАТ “Житомиравтотранс” Розділ 2. Організація та методика обліку собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті 2.1. Документування господарських операцій з обліку витрат транспортних перевезень 2.2. Фінансовий облік витрат транспортних перевезень на підприємстві 2.3. Управлінський облік витрат транспортних перевезень 2.4. Податковий облік витрат транспортних перевезень 2.5. Шляхи вдосконалення обліку витрат перевезень (робіт, послуг) на транспорті Розділ 3. Економічний аналіз та аудит собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу собівартості транспортних перевезень 3.2. Загальний та факторний аналіз й контроль витрат транспортних перевезень 3.3. Аудит собівартості транспортних перевезень 3.4. Напрямки вдосконалення аналізу та аудиту собівартості транспортних перевезень із застосуванням комп’ютерних технологій Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

Здійснюваний в Україні перехід до ринкової економіки, пошук методів оздоровлення економіки автомобільного транспорту потребують нових підходів до його реформування. Ситуація, яка склалася, потребує прийняття превентивних заходів для стабілізації роботи автотранспортних підприємств в умовах поглиблення економічної реформи, з обліком перспективних зрушень і розвитком ринкових відносин. Першим кроком на шляху вирішення зазначених завдань є реальна оцінка транспортних витрат. У зв'язку з цим особливий інтерес має удосконалення існуючої системи обліку витрат на автоперевезення як функції та інструмента керування транспортним виробництвом.

У дипломній роботі на прикладі автомобільного підприємства розглянуто широке коло питань обліку витрат і калькулювання собівартості пасажирських та вантажних автомобільних перевезень в умовах дії нового податкового законодавства і з використанням міжнародних стандартів з бухгалтерського обліку. В таких умовах важливим є удосконалення обліку, контролю та аналізу операцій з обліку собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті на вітчизняних підприємствах.

В результаті вивчення актуальних питань організації і методики обліку і аналізу собівартості транспортних перевезень можна зробити наступні висновки:

1. Доведено, що собівартість транспортних перевезень є однією з важливих складових комплексної проблеми ефективності використання рухомого складу, оскільки враховує в грошовому вираженні матеріальні і трудові витрати автотранспортного підприємства на здійснення і реалізацію перевізного процесу.

2. Визначено, що собівартість перевезень (робіт, послуг) – це виражені в грошовій формі поточні витрати транспортних підприємств, безпосередньо пов'язані з підготовкою та здійсненням процесу перевезень вантажів і пасажирів, а також виконанням робіт і послуг, що забезпечують перевезення.

3. Планування собівартості перевезень (робіт, послуг) є складовою плану економічного та соціального розвитку транспортних підприємств, які розробляються ними самостійно на підставі показників планового обсягу перевезень вантажів і пасажирів, інших робіт і послуг, продуктивності праці, фонду її оплати тощо, і являє собою систему техніко-економічних розрахунків, які визначають величину витрат на здійснення перевезень (робіт, послуг).

4. Виходячи з результатів аналізу можна зробити висновок, що обліковий процес на транспортних підприємствах має чітко розроблену нормативно-правову базу. Це свідчить про те, що держава намагається створити прості та “прозорі” умови для здійснення суб’єктами господарювання операцій з транспортних превезень, особливо у сфері міжнародних перевезень.

5. Дослідження показали, що в більшості випадків, в існуючій літературі відбувається копіювання нормативної бази з питань організації обліку, аналізу та контролю собівартості перевезень на транспорті суб’єктів господарювання з подальшим коментарем авторів, а питанням удосконалення обліку таких операцій приділяється недостатньо уваги.

6. Як показав аналіз ВАТ „Житомиравтотранс” в останньому році веде свою виробничо-господарську діяльність збитково. В 2010 році дохід (виручка) від реалізації послуг підприємства склав 768,9 тис.грн., що на 54,0% більше, ніж в базовому 2008 році. Чистий прибуток підприємства скоротився в 2010 році на 139,1 тис. грн. порівняно з базовим періодом, і має негативне значення в розмірі (–73,6) тис.грн. Середньооблікова чисельність працівників в 2010 році скоротилась на 10 чоловік, що становить 80% від рівня 2008 року. В 2010 році значно нижчим за 2008 рік є рівень рентабельності господарської діяльності підприємства.

7. Досліджено, що у бухгалтерському обліку на підприємствах транспорту відображається виробничо-фінансова діяльність, наявність і рух засобів джерел їх утворення, поточні операції з транспортування вантажів, перевезення пасажирів. Бухгалтерський облік у транспортних підприємствах, в тому числі і ВАТ «Житомиравтотранс» має ряд особливостей: особливістю обліку в транспортних підприємствах є наявність великої питомої ваги в основних засобах рухомого складу – транспорту, навантажувально-розвантажувальних машин, а також необхідність постійного обліку і контролю їх технічного стану, необхідності заміни окремих вузлів, деталей, їх ремонту; обліковують специфічні запаси: паливно-мастильні матеріали (ПММ), шини, запасні частини й агрегати та витрати, пов'язані з їх зберіганням.

8. Виконані дослідження дають змогу зробити висновок про необхідність удосконалення обліку оплати праці шляхом раціоналізації форм вихідної інформації і розробки прогресивних форм оплати праці. Заробітну плату водіям нараховують на підставі шляхових листів, що є інструментами первинного обліку роботи вантажного автотранспорту. У цьому зв'язку питання удосконалення первинного обліку є найбільш актуальними і повинні вирішуватися в рамках державної програми переходу України на міжнародні стандарти обліку і звітності.

9. Результати проведених досліджень показують, що на сучасному етапі удосконалення зведеного обліку назріла гостра необхідність у розробці відповідних регістрів аналітичного обліку по рахунку 20 “Основне виробництво”, що дасть змогу значно спростити зведений облік витрат без ослаблення його контрольних функцій, забезпечить об'єктивність і достовірність облікової інформації на даній ділянці бухгалтерської роботи. Таким регістром в умовах журнально-ордерної форми обліку повинна стати картка обліку роботи автомобіля.

10. Вважаємо, що центр ваги в калькуляційній роботі поступово повинен переноситися з трудомістких розрахунків по розподілу непрямих витрат і визначенню точної фактичної собівартості на прогнозні розрахунки собівартості автоперевезень, упорядкування обгрунтованих нормативних калькуляцій, організацію контролю за їхнім дотриманням у процесі здійснення автоперевезень.

11. Проведені дослідження показали, що застосовуваний на автомобільному транспорті метод калькулювання собівартості автоперевезень не пристосований до галузевої специфіки і не відбиває сутності автотранспортної роботи. Докорінне поліпшення калькуляції собівартості автоперевезень можливо лише на основі наукової розробки системи натуральних вимірювачів, створення і впровадження в практику прогресивних форм і методів її числення. Одним з невідкладних завдань у вирішенні цієї проблеми є наукове визначення калькуляційних одиниць. Пропонується як калькуляційну одиницю на автомобільному транспорті застосовувати три показники: ткм, машино-годину і витрати на 1 гривню валового доходу.

Коментар модератора

113 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?