Дипломна робота «Управління витратами і формування собівартості послуг туристичного підприємства (на прикладі ТОВ «Заграва»)», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 30.11.2011 12:53 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи управління витратами та формування собівартості підприємства 6 1.1. Економічна суть та класифікація витрат підприємства 6 1.2. Економічний механізм формування витрат та собівартості послуг на підприємстві 12 1.3. Нормативно-правові засади управління витратами підприємства 20 Розділ 2. Аналітичне дослідження витрат та формування собівартості на підприємстві ТОВ «Заграва» 25 2.1. Загальна характеристика підприємства 25 2.2. Аналіз витрат на підприємстві 32 2.3. Оцінка системи формування собівартості на підприємстві 37 Розділ 3. Удосконалення управління витратами підприємства ТОВ «Заграва» 46 3.1. Формування системи управління витратами «витрати-обсяг-прибуток» на підприємстві 46 3.2. Напрями удосконалення управління витратами та формування собівартості на підприємстві 51 3.3. Економічне обґрунтування запропонованих заходів 62 Висновки 67 Список використаної літератури

Висновок

В результаті проведеного дослідження теоретичних основ і методичних інструментів, а також практичних питань щодо сучасних витрат і формування собівартості послуг підприємства можна зробити наступні висновки:

1. Визначено, що витрати являють собою певну вартість, тобто вартісне, грошове вираження спожитих ресурсів не тільки в процесі виробництва продукції, але і в позавиробничий сфері діяльності підприємства.

2. В економічній науці розрізняють економічні та бухгалтерські витрати. Наявність витрат зумовлена тим, що ресурси є обмеженими та можуть використовуватися за різним призначенням, тобто застосування певних ресурсів для виробництва одного блага означає, що їх уже не можна вживати для виробництва іншого блага. Тому необхідно враховувати альтернативний характер витрат.

3. Витратами в економіці підприємства визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

4. В певному періоді витрати визнаються одночасно з доходом, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Витрати підприємства формуються в залежності від видів його діяльності. При цьому можна виділити такі види діяльності, як основна діяльність, операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність, надзвичайна діяльність

5. Визначено, що в процесі безпосереднього виконання підприємством своєї основної функції утворюються витрати, пов'язані зі створенням та використанням туристичного продукту та наданням послуг. Витрати мають натуральну та грошову форми. Планування і облік витрат у натуральній формі (кількість, маса, об'єм, довжина тощо) мають важливе значення для організації діяльності підприємства. Проте для оцінювання результатів цієї діяльності вирішальною є грошова оцінка витрат, оскільки вона виражає вартість туристичного продукту (послуг).

6. Виявлено, що щодо туристичної діяльності, то собівартість реалізованого турпродукту складається з виробничої собівартості, нерозподілених постійних витрат і наднормативних виробничих витрат.

7. Витрати з реалізації турпродукту або послуг посередниками (турагентами) відрізняються від витрат по їхньому формуванню. Вони розраховуються аналогічно витратам обігу в роздрібній торгівлі і покриваються комісійною винагородою. Витрати з реалізації турпродукту турагентами практично не містять матеріальних витрат. Основним видом витрат цих підприємств є витрати на оплату праці і відрахування на соціальні заходи.

8. Дослідження показали, що розрахунок собівартості здійснюється спочатку за основною діяльністю, тобто відповідно до пакета послуг на групу туристів у цілому, а потім визначається собівартість у розрахунку на одного туриста і встановлюється ціна послуг, передбачених туристичною путівкою (ваучером).

9. Доведено, що управління витратами повинне грунтуватися на оптимізації. Одним з основних методів оптимізації витрат є визначення граничного рівня витрат для конкретного суб'єкта підприємницької діяльності в конкретній ситуації. Для розв'язання завдання оптимізації витрат необхідно визначити оптимальні розміри постійних і змінних витрат на одиницю приросту або скорочення обсягів реалізації турпродукту.

10. Визначено, що основними завданнями діяльності підприємства ТОВ «Заграва» є здійснення посередницької діяльності з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб’єктів туристичної діяльності, а також посередницької діяльності щодо реалізації характерних та супутніх послуг.

11. Зробивши аналіз основних показників господарської діяльності та фінансової стійкості ТОВ „Заграва” можна зробити висновки про те, що майже всі показники мають високе значення, а підприємство має непоганий потенціал розвитку на ринку туристичних послуг.

12. Аналіз показав, що загальні операційні витрати підприємства ТОВ «Мисливець» в 2008 році склали 3305,9тис.грн; в 2010 – 3305,8тис.грн. У 2010 році відбулося зростання матеріальних витрат на 38,9 тис.грн, амортизаційних витрат на 11,3 тис.грн. та інших операційних витрат на 13,3 тис.грн.Водночас відбулося негативне скорочення витрат на оплату праці і, відповідно, відрахувань на соціальні заходи підприємства.

13. Аналіз показав, що загальні витрати діяльності підприємства ТОВ «Заграва» практично повністю формуються в результаті операційної діяльності. Так, у 2010 році загальні витрати діяльності склали 1055,8тис.грн., що на 197,9тис.грн, або на 23,07% більше ніж у 2008 році. Найбільшими темпами відбувалося зростання витрат, які формують витрати на збут (59,51%) та собівартість наданих туристичних послуг (25,09%). Інші операційні витрати у 2008 році становили 30,8тис.грн, а у 2010 році відбулося їх скорочення на 19,48%. Підприємство ТОВ «Заграва» є платником податку на прибуток, причому у 2010 році ці витрати зросли порівняно з 2008 роком на 9,6тис.грн, або на 7,03%.

14. Підкреслюючи важливість розрахунку показника загальної (повної) собівартості, необхідно відзначити, що він є базовим для формування ціни туристичного продукту. Його структура містить чинники, кожен із яких впливає на ціну та підлягає регулюванню з метою її оптимізації. Цей показник загальної (повної) собівартості поєднує економічну та практичну сутність витрат, підкреслює роль кожної з них у процесі створення продукту, а його структурні частини є базовими для формування ціни й управління витратами ТОВ „Заграва”.

15. В процесі застосування методики оцінки впливу обсягів виробництва на ефективність витрат ТОВ “Заграва” у роботі застосовано методику оцінки співвідношення «витрати – обсяг виробництва – прибуток». Проведене аналітичне дослідження взаємозв’язку між обсягами господарської діяльності, прибутком та витратами ТОВ “Заграва”, тобто до визначення „порогу рентабельності". У 2011 році підприємство прогнозує ще більш стабільний фінансовий стан, забезпечивши запас фінансової міцності у розмірі 1499,64 тис.грн при рівні беззбитковості в сумі 709,47 тис.грн.

16. На основі проведеного аналізу взаємозв’язку «витрати-обсяги діяльності-прибуток» можна прийти до висновку про те, що запорукою зростання прибутку діяльності ТОВ “Заграва” є нарощування обсягів господарської діяльності, що водночас призведе до зниженя витрат. Тому в якості важливого напряму управління витратами має бути розширення обсягів діяльності за рахунок введення нових видів туристичних послуг. Також, необхідно впорядкувати існуючий механізм формування собівартості нових туристичних послуг ТОВ “Заграва”.

17. Отже, в результаті проведеного планування собівартості послуг за результатами виробничо-господарської діяльності ТзОВ «Заграва» визначено, що підприємство від впровадження трьох нових туристичних продуктів отримає чистого доходу на суму 3240824,9грн. Собівартість реалізованої продукції підриємства складатиме 2326140,2грн. Підприємство за планом отримає чистий прибуток в розмірі 523375,6грн. Отже діяльність підприємства ТзОВ «Заграва» на ринку туристичних послуг є перспективною, а впровадження нових туристичних продуктів принесе прибуток, який окупає здійснені витрати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?