Дипломна робота «Моделювання впливу ендогенного технологічного прогресу на економічне зростання», 2007 рік

З предмету Інше · додано 23.11.2011 22:35 · від docsasha · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 8 Розділ 1. Аналіз теорій впливу технологічного прогресу На економічне зростання 12 1.1. Теорії впливу технологічного прогресу на економічне зростання 12 1.2. Індустріальний напрямок у сучасній економічній науці 23 1.3. Теорія кризової епохи, початок комп’ютерної революції 36 Висновки до розділу 1 39 Розділ 2. Розробка моделі впливу ендогенного Технологічного прогресу на економічне зростання 41 2.1. Аналіз існуючих моделей впливу технологічного прогресу на економічне зростання 41 2.2. Статистичні показники технологічного прогресу та рівня економічного зростання економіки України у 1990-2007 роках 54 2.3. Поетапний опис обраної моделі з використанням даних економічного зростання України та рівня технологічного прогресу 68 Висновки до розділу 2 71 Розділ 3. Автоматизація розрахунку запропонованої моделі 3.1. Вибір середовища роботи програми та мови програмування 73 3.2. Розробка схеми алгоритму та інтерфейсу програми 76 3.3. Приклад автоматизованого розрахунку моделі з використанням комп’ютера 84 Висновки до розділу 3 87 Висновки 89 Список використаних джерел 94 Додатки 98

Висновок

Отримана в процесі розробки дипломної роботи модель впливу ендогенного технологічного прогресу на рівень економічного розвитку є пригідною для подальшого використання з метою прогнозування рівня ВВП України. Внесення додаткових залежностей в модель може підвищити точність розрахунків параметрів моделі.

Виокремлюють два основних типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний тип економічного зростання забезпечується за рахунок кількісного збільшення обсягів функціонуючих факторів виробництва і практично за збереження незмінними їх попередніх техніко-технологічних параметрів. Інтенсивний тип економічного зростання характеризується розширенням виробництва на основі якісного поліпшення всіх його факторів, тобто раціонального використання всього виробничого потенціалу.

В основі сучасного типу економічного зростання лежить поглиблення науково-технічної революції, початок якої відносять до середини 50-х рр. XX ст. Друга половина цього століття — це епоха бурхливого прогресу науки і техніки, що зумовила революційний переворот у технологічному способі виробництва. За порівняно короткий проміжок (останнє століття) були досягнуті більш значимі результати в економічному прогресі, ніж за всю його попередню історію.

Революційна форма НТП, тобто НТР, — це швидкий перехід масового виробництва на якісно нові науково-технічні й технологічні принципи функціонування. Головною особливістю сучасного етапу НТР є зрощування нових індустріальних технологій з мікроелектронікою та комп'ютерною технікою. Усе це різко підвищує ефективність виробництва, а також зумовлює його урізноманітнення та динамічне пристосування до запитів споживачів.

Нова якість економічного розвитку тісно пов'язана зі зміною його напряму, що знаходить своє виявлення у посиленні соціальної спрямованості економічного зростання. Особливо це виявляється в зростанні ролі людини у виробничому процесі, що є першою характерною рисою нової якості економічного розвитку.

Сучасна НТР — складне, багатопланове явище. В узагальненому вигляді можна виділити її три важливих складових, які органічно пов'язані:

4) глибинний процес інтеграції науки і виробництва, для якого

характерне перетворення виробництва економічних благ на специфічний «технологічний цех науки»;

5) принципові зміни в підготовці кадрів. Нова техніка і новітні технології потребують і нового працівника: більш освіченого,

кваліфікованого, високодисциплінованого, який гнучко пристосовується до техніко-технологічних нововведень;

6) кардинальні зміни в організації виробництва, праці та системі управління цими процесами; виробництво переходить на нову техніко-технологічну основу — комп'ютерну технологію.

В процесі дипломної роботи було створено макрос-програму на Visual Basic for Aplication, яка дозволяє автоматизувати процес вводу вхідних даних для розрахунків моделі.

Використання отриманих параметрів по результатам розрахунків на основі даних економічного розвитку України за 1999-2005рр. дозволить прогнозувати рівень ВВП України на 2007-2009 роки. Для прогнозування подальших рівнів ВВП необхідно буде заздалегідь провести розрахунок скорегованих параметрів за допомогою розробленої в дипломній роботі програми.

Розроблена модель дозволяє прогнозувати рівень ВВП не лише України, а і будь якої держави з економікою, що розвивається. Для цього необхідно лише провести попередні розрахунки параметрів моделі на основі статистичних даних за 7 років та перевірити їх на показниках восьмого року.

Отримана розрахункова точність на основі аналізу економіки України 1999-2006 років (4,2%) говорить про правильний підхід щодо концепції побудови загальних моделей макроекономічного розвитку країни. До того ж запропонована модель, після кінцевих розрахунків параметрів дозволила виявити слабкі місця динаміки розвитку економіки України, до них відносяться:

- недостатня ефективність капіталовкладень в основне виробництво (лише 37%);

- необхідність подальшого розвитку нових типів виробництв (значення коефіцієнту на середньому рівні (65,9%);

- недостатнє використання другим сектором економіки результатів роботи першого сектору, що говорить про необхідність нарощувати нові типи виробництва та підвищувати практичність досліджень, що виконуються першим сектором;

- досить високий коефіцієнт використання знань закордонних вчених (>50%), що говорить про недостатність розробок у сфері новітніх технологій у вітчизняних наукових підрозділах та організаціях;

- дуже низький коефіцієнт наукової продуктивності, що зв’язано з цілою низькою причин (накопиченим відставанням у науковій сфері за останні роки існування Радянського Союзу та за перші роки незалежності, дуже сильною бюрократичною системою в сфері просувань нових наукових досягнень, великим терміном окупаємості вкладених в науку коштів;

Усі отримані результати, в цілому говорять про необхідність підвищення рівня капіталовкладень у сферу наукової діяльності.

Для цього необхідно:

- підвищити інвестиційну привабливість наукової діяльності, як окремих галузей так і в цілому;

- підвищити оплату праці працівникам наукової сфери з метою заохочення наукових працівників;

- розробити додаткові програми преміювання за вагомий вклад в науку окремих працівників;

- підвищити кількість наукових проектів, що фінансується державою;

- упростити бюрократичний апарат втілення в життя розроблених вченими технологій;

- підвищити кількість науково ємних підприємств і т.д.

Сприяння розвитку технологічного прогресу з боку держави призведе до прямо пропорційного, а з рокам і більш продуктивного результату. Вкладена сьогодні у сферу розвитку новітніх технологій гривня принесе через 10 років 10-15 гривень прибутку, при цьому цей прибуток буде з роками зростати та накопичуватися разом з зростанням та накопиченням отриманих в результаті наукової діяльності знань.

Вже сьогодні деякі наукові досягнення продаються закордон, приносячи додатковий прибуток державі, з подальшим розвитком ця тенденція зросте, що дасть можливість не лише повернути вкладені кошти, а й примножити їх.

Моделювання економічних процесів в цілому дає можливість достатньо точного прогнозування як розвитку економіки в цілому, так і розвитку окремих галузей промисловості. Створення нових моделей економічного розвитку, що враховують максимальну кількість економічних факторів підвищує точність прогнозування і дозволяє знижувати ризики капіталовкладень. Особливе місце моделювання відіграє у розрахунку потенційного прибутку при інвестуванні окремих проектів чи економіки в цілому. Тому розробка якісних моделей сприяє розвитку інвестиційної діяльності країни.

Подальший розвиток моделі можливий з врахуванням таких параметрів як рівень інфляції, рівень іноземних інвестицій, це дозволить ще більш точно прогнозувати різні економічні показники. При правильній постановці задачі розроблену модель можна пристосувати до розрахунку на лише рівня ВВП країни.

Результати роботи довели, що ендогенний технологічний прогрес безпосередньо впливає на економічний зріст країни, тому необхідно приділяти більше уваги питанням, що зв’язані з розвитком науки та втіленням новітніх технологій на виробництві. Як можна побачити з розробленої моделі збільшення капіталовкладень в дослідницькі роботи приносить великий прибуток.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?