Дипломна робота «Організаційно-правові засади застосування непрямих методів у визначенні податкових зобов’язання», 2010 рік

З предмету Право · додано 16.11.2011 20:12 · від Андрей · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. Історія виникнення непрямих методів у визначенні податкових зобов’язань платників податків 1.1. Поняття непрямих методів у визначені податкових зобов’язань платників податків 11 1.2. Загальна характеристика непрямих методів у визначені податкових зобов’язань платників податків 21 Висновки до розділу 1 38 Розділ 2. Основні засади правового регулювання непрямих методів у визначенні податкових зобов’язань платників податків 2.1. Організаційно-правові засади діяльності ОДПС України по застосуванню непрямих методів у визначені податкових зобов’язань платників податків 40 2.2. Міжнародний досвід застосування непрямих методів у визначенні податкових зобов’язань платників податків 51 Висновки до розділу 2 65 Розділ 3. Шляхи удосконалення непрямих методів у визначенні податкових зобов’язань платників податків 3.1. Адаптація податкового законодавства України до податкового законодавства країн Євросоюзу 67 3.2. Шляхи реформування податкової системи України. Податковий Кодекс (проекти) 77 Висновки до розділу 3 95 Висновки 96 Список використаних джерел 102

Висновок

У магістерській роботі проведено системний аналіз теоретичних питань правового регулювання та практики застосування непрямих методів визначення податкових зобов’язань платників податків в Україні та інших країнах, що дозволило зробити певні теоретичні висновки та сформулювати й обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

Сучасний стан нормативно-правового забезпечення діяльності ОДПС щодо визначення податкових зобов’язань платників податків шляхом перевірки їх діяльності за даними податкового та бухгалтерського обліку не є ефективним. Такий стан створює умови для несумлінних платників податків і водночас обмежує можливості ОДПС щодо ефективного виявлення порушення податкового закону, а також надання таким платникам податків конкурентних переваг порівняно з сумлінними, підриває підвалини одного із основних принципів оподаткування – принципу справедливості.

Аналіз роботи ОДПС свідчить, що застосування непрямих методів визначення податкових зобов’язань платників податків в Україні має ряд організаційно-правових проблем. Зокрема, такі проблеми пов’язані:

по-перше, із неякісною підготовкою кадрового управлінського складу підрозділів ОДПС щодо здійснення даного аспекту контрольно-перевірочної роботи;

по-друге, недосконалістю правового регулювання застосування непрямих методів.

Під непрямими методами визначення податкових зобов’язань платників податків потрібно розуміти комплекс заходів, що здійснюється ОДПС, спрямованих на:

отримання детальної інформації щодо господарської діяльності платника податків, що свідчить про наявність об’єкта оподаткування певних податків, з інших, ніж його звітність, або бухгалтерські документи, джерел;

ретельний аналіз і вивчення здобутих даних;

обчислення дійсних податкових зобов’язань на підставі здобутих та проаналізованих даних;

залучення платника податків до сплати відповідних податків.

З метою вдосконалення застосування непрямих методів визначення податкових зобов’язань платників податків доцільно:

1. Доповнити існуючий перелік непрямих методів такими їх видами: “метод контролю витрат суб’єктів, які не мають статусу суб’єкта господарювання”; “метод за показником зайнятості громадян”.

2. Доцільним є законодавче закріплення у п.17.1 ст.17 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань перед бюджетами та державними цільовими фондами” положення щодо можливості застосування фінансових санкцій при проведенні перевірки з використанням непрямих методів.

3. Внести зміни та доповнення до ст.1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” щодо введення таких поняття, як:

“місцезнаходження платника податків” – місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної особи, а у разі його відсутності – місцезнаходження органу або особи, уповноваженого діяти від імені юридичної особи без довіреності (далі – виконавчий орган) за певною адресою, що вказана в реєстраційній заяві платника податків. Для платника податків – фізичної особи – “податкова адреса”.

Це дозволить удосконалити методику контролюючої функції ОДПС.

4. Основними передумовами та напрямами удосконалення проекту Податкового кодексу України щодо застосування непрямих методів є:

розробка механізму правового регулювання визначення сум податкових зобов’язань із застосуванням непрямих методів для усіх без винятку платників податків з одночасним проведенням загального декларування громадянами України своїх доходів і майнового стану;

для забезпечення якісного та своєчасного проведення документальних перевірок дотримання платниками податків податкового законодавства необхідно законодавчо затвердити підстави, порядок визначення суми податкових зобов’язань за непрямими методами;

розширити перелік випадків, за яких застосовуються непрямі методи, із правом їх застосування на підставі даних, отриманих з інших розширених джерел інформації, ніж дані податкового та бухгалтерського обліку платника податків, що перевіряється.

5. Пропонуємо прийняти Закон про податкову амністію. В якому визначити порядок легалізації доходів юридичних і фізичних осіб, з сумнівним джерелом походження без оподаткування задекларованих сум. Цей Закон надасть можливість податковим органам обґрунтовано застосовувати непрямі методи податкових зобов'язань в майбутньому, а також дозволить легалізувати податкові бази, на основі яких в подальшому розраховуватиметься приріст майбутніх доходів платника і його податкових зобов'язань, що стане могутнім адміністративним важелем.

У перспективі доцільно запровадити застосування непрямих методів відстеження відповідності доходів і витрат всіх посадових осіб держави, які наділені владою і можуть нею зловживати у власних корисливих цілях.

6. Удосконалення податку на додану вартість має здійснюватися за допомогою диференціації його ставок у розрізі окремих товарних груп. Вважаємо, що слід скасувати оподаткування за нульовою ставкою. При цьому, уявляється доцільним диференціювати ставки податку на додану вартість між окремими групами товарів у залежності від їхньої соціальної значимості. З метою вирівнювання умов господарювання і посилення контролю з боку держави за господарською діяльністю підприємницьких структур замість нульової ставки доцільно застосовувати мінімальну ставку в розмірі 5%.

7. До основних організаційно-правових заходів контрольно-перевірочної роботи підрозділів ОДПС необхідно віднести:

розробку порядку взаємодії підрозділів ОДПС при проведені документальних перевірок дотримання податкового законодавства платників податків із застосуванням непрямих методів;

ввести до програм підготовки і перепідготовки кадрів ОДПС викладання спеціальних курсів у межах теоретико-прикладних аспектів застосування непрямих методів у сфері оподаткування.

Прийняття змін у нормативно-правові акти із урахуванням розроблених у магістерський роботі пропозицій дозволить розширити як реальну базу оподаткування, так і значно збільшити дохідну частину бюджету за рахунок прозорості процедури застосування непрямих методів та узгодження донарахованих сум на законодавчому рівні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?