Курсова робота «Управління оборотним капіталом підприємства на матеріалах ТОВ «Металіст»», 2011 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 04.11.2011 15:44 · від Віталій · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні основи формування оборотного капіталу 5 1.1. Економічна сутність та поняття оборотного капіталу 5 1.2. Місце і роль оборотного капіталу в фінансовій діяльності підприємства 7 1.3. Оборотний капітал та його структура 11 2. Дослідження ефективності використання оборотного капіталу ТОВ «Металіст» 15 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Металіст» 15 2.2. Фінансовий стан підприємства та аналіз якості оборотного капіталу 17 2.3. Динаміка складу, структури оборотності оборотного капіталу 24 3. Шляхи вдосконалення механізму управління оборотним капіталом 28 3.1. Основні заходи оптимізації структури джерел формування оборотного капіталу 28 3.2. Вдосконалення управління матеріально-фінансовими потоками підприємства і організаційної структури управління розрахунковими операціями 30 Висновки 36 Список використаних джерел 39 Додатки 41

Висновок

Дослідження проблеми формування та використання оборотного капіталу, аналіз дійових методів управління оборотним капіталом, вивчення статистичних матеріалів і узагальнення отриманих результатів дозволили зробити такі висновки і внести ряд пропозицій.

1. Проведення ринкових реформ в Україні у значній мірі впливає на процеси виробництва, постачання та реалізації продукції, і як наслідок – на процес кругообороту оборотного капіталу. Новий характер економічних відносин диктує необхідність внесення суттєвих змін у систему управління оборотним капіталом підприємства. Це передбачає приведення методів аналізу оборотного капіталу у відповідність до цих змін.

2. В сучасній системі управління фінансовими і виробничими ресурсами підприємства повинні відображатися політекономічний, фінансовий і управлінський аспекти аналізу оборотного капіталу.

3. Аналіз оборотного капіталу на основі складання балансових рівнянь дає орієнтири і ключові рішення при визначенні можливих шляхів до покращання господарської діяльності. Слід виділити три найбільш важливі напрямки, по яких проводиться аналіз оборотного капіталу: аналіз балансових рівнянь, за допомогою яких вимірюються ліквідність і борги; аналіз балансових рівнянь, за допомогою яких вимірюється рентабельність; аналіз балансових рівнянь, за допомогою яких оцінюється якість використання оборотних активів і визначається їх продуктивність.

4. Дослідження фінансового стану підприємства дозволило виділити як основні чинники збитковості загальну кризу національної економіки, падіння обсягів виробництва, надмірну капіталоємність, неконкурентоспроможність, недостатність джерел формування обігових коштів, незадовільну структуру оборотного капіталу.

5. Отримані результати говорять про значне поліпшення фінансового стану ТОВ “Металіст” в 2010 році порівняно з 2009 роком. В ТОВ “Металіст” за рахунок збільшення прибутку, частка власних коштів на кінець 2010 року склала 92,64 %, що перевищує показник 2009 року на 17,74%.

6. Кредиторська заборгованість по усім статтям балансу зменшилась на 12,17 %. Це свідчить про платоспроможність ТОВ “Металіст”. Тобто йдеться про наявність у нього платіжних засобів або активів, які можуть негайно бути перетвореними у платіжні засоби.

Кредиторська заборгованість за товари, послуги, роботи становила на початок 2010 р. 122,5 тис. грн., тоді як на кінець цього періоду вона зменшилась до 64,2 тис. грн. Борги бюджету та з позабюджетних платежів зменшились відповідно на 2 тис. грн. та 1 тис. грн. Загальна заборгованість з оплати праці робітникам і службовцям на початок 2010 р. досягла 14,2 тис. грн. За друге півріччя 2010 року підприємство спромоглося знизити суму заборгованості з нарахованої заробітної плати до 13,8 тис. грн.

Сума інших поточних зобов’язань (заборгованість по авансах одержаних, засновникам по розподілу прибутку) збільшилась на 1,4 тис. грн., що складає 2,3%.

7. Заборгованість покупців за відвантажені товари зменшилась на 2,12%. Переплата по податку на додану вартість склала 0,95 %. Питома вага авансів, наданих іншими підприємствами становила 0,58%. Сума нарахованих відсотків по депозитному рахунку дорівнює 0%. Поточна заборгованість з підзвітними особами, за претензіями, по наданих безвідсоткових позиках збільшилась на 4,72 %. На підприємстві строки дебіторської заборгованості не перевищують 5 місяців. Погашення заборгованості не викликає ніякого сумніву, тому що постачальники – це перевірені, надійні, платоспроможні партнери. Заборгованість постачальників складає 91 % від загальної суми.

8. Загальна сума поточних активів ТОВ “Металіст” за 2010 рік збільшилась на 290,4 тис. грн. - із 904,3 до 1194,7 тис. грн., або на 32%. При цьому найбільше зростання відбулося за рахунок дебіторської заборгованості - на 160,4 тис. грн. - із 532,8 до 693,2 тис. грн., або на 30%. Виробничі запаси збільшилась на 113,1 тис. грн. - з 192,3 до 305,4 тис. грн., або на 59%. Вартість незавершеного виробництва збільшилась на 3,9 тис. грн. - із 6,6 до 10,5 тис. грн., або на 59%.

9. Грошові кошти зменшилися на 13,1 тис. грн. - із 57,2 до 44,1 тис. грн., або на 23%. Короткострокові фінансові вкладення збільшились на 30 тис. грн. Зниження відбулося також по готовій продукції на 3,9 тис. грн. - з 115,4 до 111,5 тис. грн., або на 3,38%.

10. Аналізуючи зміни структури розміщення оборотних коштів, можна зробити висновок, що у звітному році частка виробничих запасів зросла на 58,8%. Збільшення питомої ваги виробничих запасів у структурі активів може свідчити як про зростання виробничого потенціалу ТОВ “Металіст”, так і про прагнення за рахунок вкладень у виробничі запаси захистити кошти від знецінення під впливом інфляції або ж про нераціональність обраної господарської стратегії, унаслідок чого значну частину поточних активів іммобілізовано в запасах.

11. З економічної або фінансової точок зору оборотні активи розглядаються як оборотні інвестиції у тому розумінні, що від них очікується одержання прибутку у майбутньому. Для визначення інвестицій у дебіторську заборгованість розроблено метод розрахунку економічної доцільності послаблення кредитних стандартів і умов реалізації послуг малоефективним покупцям. Для слід проводити порівняльний аналіз додаткового прибутку, додаткових втрат від безнадійних боргів та альтернативної вартості інвестицій у дебіторську заборгованість.

12. Впровадження запропонованої методики аналізу і моделей управління оборотним капіталом дасть можливість створити ефективну інформаційну систему про рух оборотного капіталу підприємства у відповідності з досягненнями світової науки і практики.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?