Курсова робота «Аналіз інвестиційної привабливості підприємства», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 27.10.2011 12:11 · від Инна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1.Теоретичні та методичні основи оцінки інвестиційної привабливості підприємства 5 2.Оцінка та аналіз інвестиційної привабливості підприємства 23 3.Шляхи підвищення інвестиційної привабливості підприємства 30 Висновки 36 Перелік використаних джерел 39 Додатки 41

Висновок

Економічна діяльність окремих господарюючих суб'єктів в цілому значною мірою характеризується обсягом здійснюваних інвестицій.

Інвестиційна привабливість підприємства – це сукупність показників фінансово-економічного стану підприємства, на основі аналізу яких потенційний інвестор може прийняти управлінське рішення щодо доцільності вкладення вільних засобів у розвиток цього підприємства без значного ризику їх втрати або неотримання очікуваного доходу на інвестований капітал.

Головні фактори, що впливають на інвестиційну привабливість підприємства - це галузь, місцезнаходження, відносини з владою, власники підприємства-позичальника, виробничий потенціал, фінансовий стан, менеджмент, інвестиційна програма. Для правильного вкладання інвестицій фінансовим менеджерам важливо враховувати наступні чинники: ризик пов'язаний з інфляційними процесами, вартість грошей у часі, строк окупності інвестиційного проекту, порівняльна характеристика різних варіантів інвестиційних проектів і т.д. Виняткову роль у створенні інвестиційної привабливості підприємства відіграє держава, яка повинна підпорядкувати єдиній меті поточні завдання, фактори і потенціал, обмежуючи або стимулюючи у певні періоди розвиток окремих видів діяльності, галузей, регіонів.

Тому оцінка інвестиційної привабливості підприємства є дуже важливим аспектом діяльності кожного суб’єкта господарювання, оскільки інвестиційно привабливе підприємство має значний потенціал.

У даній курсовій роботі висвітлено як теоретичні так і практичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості. На прикладі підприємства ВАТ «ХНПЗ» ми побачили послідовність та складові етапу оцінки інвестиційної привабливості, що була виконана на основі показників фінансової звітності.

Аналіз фінансового стану підприємства проводився за наступними групами коефіцієнтів оцінки: рентабельності; ділової активності (капіталовіддачі) – загальної оборотності активів, дебіторської та кредиторської заборгованості, власного капіталу, основних засобів, виробничих запасів; фінансової стійкості – маневреності, автономії, відношення залученого і власного капіталів, їх мобільності, фінансової залежності; ліквідності – абсолютної, поточної, швидкої ліквідності та загальної платоспроможності.

Аналіз підприємства показав, що інвестиційна привабливість товариства знаходиться на досить низькому рівні, але виявив декілька сильних сторін підприємства. Висока фінансова стійкість підприємства – об’єкта інвестування чи не найважливіший чинник, що впливає на прийняття рішення потенційним інвестором. На кінець звітного періоду цей показник зміцнився і має важливе значення для покращення інвестиційної привабливості. Господарська дiяльнiсть фiнансується за рахунок власних коштiв. У разi недостатньої кiлькостi обiгових коштiв, Товариство залучає додатковi суми шляхом отримання банкiвських кредитiв. Робочого капiталу для забезпеченнi поточних потреб на ВАТ " ХНПЗ " достатньо. За даних умов на теперiшнiй час вбачається проблемним покращення лiквiдностi.

Результатом несвоєчасного вiдшкодування держбюджетом ПДВ являється недостатня наявнiсть коштiв в обiгу. Товариство змушене фiнансування дiяльностi проводити за рахунок довгострокових та короткострокових позик.

Отже, основними факторами, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства, можна назвати вiдсутнiсть власних обiгових коштiв, iз-за стрiмкого пiдвищення цiн на сировину коксохiмiчну та природний газ, якi в свою чергу призводять до таких негативних наслідків, як затримка по розрахунках з кредиторами; зниження платоспроможностi підприємства; неможливiсть технологiчного розвитку та соцiальної iнфраструктури пiдприємства.

Також немало важливими проблемами, якi впливають на дiяльнiсть ВАТ "ХНПЗ" є: кризиснi явища у свiтовiй та вiтчизнянiй фiнансово-економiчнiй системi; зростання та коливання курсу iноземної валюти при придбаннi iмпортних сировини та обладнання, яке на Українi не виготовляється; вiдсутнiсть державної програми сприяння реконструкцiї українських нафтопереробних пiдприємств з пiльговим оподаткуванням процесiв реконструкцiї та модернізації.

Для проведення заходiв щодо реконструкцiї й модернiзацiї Херсонського нафтопереробного заводу необхiднi iнвестицiї в розмiрi бiльше 500 млн. доларiв. З урахуванням обсягiв капiталовкладень для цiлей реконструкцiї ВАТ "ХНПЗ", доцiльне залучення iнвесторiв, що володiють досвiдом роботи в нафтохiмiчнiй галузi й здатних забезпечити залучення фiнансування на всiх етапах модернiзацiї й реконструкцiї.

Узагальнивши всі дані, що були розраховані можна сказати, що підприємство не є інвестиційно привабливим, тому в останньому розділі моєї курсової роботи наведені заходи, які можуть бути проведені для покращення ситуації. Отримані результати дослідження інвестиційної привабливості ВАТ «ХНПЗ» дають підставу стверджувати про об’єктивну необхідність проведення заходів зі стабілізації фінансово-економічного стану підприємства перш за все, за рахунок покращення результатів його виробничо-збутової діяльності, підвищення ефективності використання основних фондів на підприємстві; зростання якості управління кредиторською й дебіторською заборгованістю; ріст ефективності використання оборотних коштів; удосконалення управління прибутком підприємства; запровадження маркетингових заходів та управління якістю; підвищення ефективності управління ціноутворенням на продукцію підприємства; зростання ефективності діяльності підприємства за рахунок впровадження екологічно безпечного обладнання.

Впровадження таких заходів значною мірою допоможе підвищити інвестиційну привабливість товариства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?