Курсова робота «Розвиток міжнародного трансферту технологій в умовах техноглобалізації», 2009 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 24.10.2011 13:56 · від Юлія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ i. Теоретичні аспекти дослідження міжнародного трансферу технологій 5 1.1. Поняття і місце міжнародної передачі технологій в сучасних міжнародно-економічних відносинах 5 1.2. Форми і способи міжнародної передачі технологій 8 1.3. Місце патентних угод в міжнародній передачі технологій 13 Розділ ii. Тенденції розвитку світового ринку технологій 20 2.1. Розвиток світового ринку технологій 20 2.2. Розвиток ринку технологій в Україні 26 2.3. Проблеми правового захисту інтелектуальної власності в світі та в Україні 34 Розділ iii. Перспективи розвитку міжнародної торгівлі технологіями в україні 39 3.1. Механізм державного регулювання процесу міжнародної передачі технологій 39 3.2. Шляхи стимулювання патентної активності в Україні 44 Висновки 52 Список використаних джерел 55 Додатки 58

Висновок

У роботі нами розглянуто механізм ефективної участі України в міжнародному технологічному обміні. Основні теоретичні, методичні та практичні результати дозволяють зробити наступні висновки.

Незважаючи на істотне скорочення науково-технологічного потенціалу України, його людський капітал ще залишається достатньо потужним навіть у порівнянні з розвиненими країнами. Проте, мають місце надмірна частка фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних коштів підприємств при зниженні акрорівні ості ВВП і зменшенні витрат на фінансування НДіДКР, негативні зміни в структурі інноваційного виробництва. Узагальнення експертних оцінок щодо передумов ефективної інноваційної діяльності з допомогою кластерного аналізу дозволяє виокремити чотири головні групи існуючих диспропорцій у цій сфері: (1) інституціонально-політичні; (2) фінансові; (3) соціально-структурні та (4) структурні. Ключовою групою є інституціонально-політичні диспропорції (пасивність влади; відсутність інфраструктури та механізмів ефективної реалізації національних програм; неузгодженість та незавершеність законодавчої бази та ак.).

Метою розвитку інноваційної інфраструктури є створення умов для об’єднання всіх учасників інноваційного процесу. Державної підтримки потребують заходи щодо створення мережі інноваційно-інформаційних центрів, організації постійно діючих та періодичних виставок інноваційної продукції та наукоємних технологій, конкурсів інновацій тощо. Вирішення проблеми недостатньої реалізації наукового та технологічного потенціалу лежить саме у площині інституціональних чинників. До головних передумов модифікації інституціонального базису трансферу технологій відносяться нееволюційний, компілятивний характер імпорту інституцій, зруйнування соціального капіталу інноваційної сфери. Цим обґрунтовується необхідність і напрями вдосконалення інституціонального забезпечення „знизу-вгору” під впливом зовнішніх викликів, у тому числі євроінтеграції, та внутрішніх критеріальних обмежень: усунення асиметрії трансферу технологій; втрати людського капіталу; зменшення ризику еколого-техногенних загроз; призупинення структурних деформацій в науковій та освітній сфері.

Узагальнюючи все вище наведене можна зробити висновки:

1). В умовах глобалізації незнання і неврахування світових тенденцій ринку технологій може призвести до збільшення відставання національної економіки.

2). Міжнародний трансфер технологій створює можливості для розвитку національної економіки не тільки на базі власного інноваційного потенціалу шляхом експорту, а також шляхом імпорту та використання передових інновацій світового рівня новизни.

3). Нерозвиненість власної інноваційної бази зумовлює низьку частку України в експорті технологій, а невміння вдало відбирати та швидко комерціалізувати запозичені технології – недосконалу структуру імпорту технологій.

4). Світова фінансово-економічна криза загострила проблеми інноваційного розвитку України, в т.ч. звузила внутрішні та зовнішні обсяги фінансування інновацій, зменшила інноваційний потенціал та конкурентоспроможність України.

5). З метою покращення стану України в процесах міжнародного трансферу технологій потрібно продовжити вдосконалення регулятивної бази.

6). Державне фінансування має спрямовуватися на пріоритетні інноваційні проекти з метою виробництва продукції шостого технологічного укладу.

7). Необхідно впровадити систему заходів на макро- та акрорівні для оптимізації структури експорту та імпорту технологій України. На рівні підприємств необхідно розробити і впровадити організаційно-економічну систему відбору, придбання та впровадження запозичених інновацій світового рівня новизни.

8). Суттєвий стимулюючий вплив на інноваційну активність компаній справляє конкуренція, тому в ряді галузей та секторів економіки України необхідне створення більш конкурентних умов.

9). Для покращення місця України на міжнародному ринку технологій необхідне ширше залучення міжнародного фактору, в т.ч. світових лідерів, прямих та венчурних іноземних інвесторів в розвиток інноваційної інфраструктури та реалізацію інноваційних проектів.

З огляду на наведені в роботі дані можна вважати, що нині головним завданням для держави є розроблення і запровадження механізмів перетворення інтелектуальних ресурсів нації, інтелектуального капіталу українського суспільства у виробництво матеріальних і духовних благ.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?