Дипломна робота «Діяльність Організації Об'єднаних Націй у сфері розвитку людства», 2010 рік

З предмету Право · додано 14.10.2011 21:25 · від Янчик · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 – 9 Розділ 1 Організація Об’єднаних Націй в сучасній системі розвитку людства 10 – 34 1.1. Роль ООН у формуванні концепції стійкого розвитку 10 – 22 1.2. Концепція людського розвитку 23 – 28 1.3. Економічний та соціальний розвиток людства 29 – 34 Розділ 2 Діяльність спеціалізованих установ та регіональних комісій ООН у сфері забезпечення людського розвитку 35 - 58 2.1. Спеціалізовані установи ООН 35 – 46 2.2. Регіональні комісії оон (екосор): ека, ескато, єек, еклак та ескза 47 – 58 Розділ 3 Завдання і реалізація проектів ПРООН у сфері розвитку людства (наприкладі України 59 – 80 3.1. ПРООН та специфіка її діяльності 59 – 68 3.2. Діяльність ПРООН в Україні 69 – 80 Висновки 81 – 85 Список використаних джерел і літератури 86 – 95

Висновок

Розвиток людини означає, перш за все, все те, що дозволяє людям жити, що представляє для них цінність, і те, що дозволяє реалізувати свій людський потенціал. Сьогодні нормативні принципи розвитку людини в їх загальному виді відбиті в Цілях ООН в галузі розвитку, які сформульовані в Декларації тисячоліття (ЦРДТ), що представляють собою узгоджений на міжнародному рівні і прив'язаний до конкретних термінів набір цільових показників по скороченню бідності, досягненню гендерної рівності та створенню більш широких можливостей для поліпшення здоров'я та освіти. Просування до цих цілей створює орієнтири для оцінки ступеня рішучості міжнародного співтовариства перетворити прихильність на слові в конкретні дії. Більш того, воно являє собою умову для побудови загального добробуту та колективної безпеки в нашому все більш взаємозалежному світі.

Людський розвиток – це безперервний процес розширення можливостей вибору, які постійно змінюються. Серед різних можливостей вибору визначальними вважаються довге і здорове життя, здобуття освіти, доступ до засобів, що забезпечують гідний життєвий рівень. Ці три можливості є провідними для людського розвитку, всі інші підпорядковуються їм, є другорядними відносно них.

Людський розвиток – це розширення вибору для певної групи людей. На будь-якому його рівні існує вибір трьох основних умов – вести здоровий спосіб життя і жити довго, набувати знань і мати доступ до ресурсів, необхідних для підтримання гідного життєвого рівня.

Але розуміння людського розвитку не закінчується на цьому: це також і політична, економічна та соціальна свобода, а також можливості займатися творчою та виробничою діяльністю, відчувати повагу до себе і мати гарантію прав людини.

В даний час тільки в рамках ООН розроблено універсальний механізм узгодження рішень держав, що входять до ООН, який має бути використаним для переходу до сталого розвитку. Основу сталого розвитку на національному рівні складають: продумана екологічна, соціальна й економічна політика, демократичні інститути, що відповідають потребам людей, правопорядок, заходи для боротьби з корупцією, вирішення ґендерного питання і створення сприятливих умов для інвестицій. В результаті глобалізації зовнішні фактори мають вирішальне значення у визначенні успіху національних зусиль країн, що розвиваються. Розрив між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, вказує на необхідність динамічних та сприятливих міжнародних економічних умов, що забезпечують міжнародне співробітництво, особливо в газузі фінансів, передачі технологій, заборгованості і торгівлі, а також повну і активну участь країн, що розвиваються, у процесі прийняття рішень на глобальному рівні, що є необхідним для збереження і розвитку імпульсу глобального прогресу в напрямку до сталого розвитку.

Діяльність ООН завжди була спрямована на забезпечення стабільного розвитку світової спільноти. Не відкидаючи великого значення наукових розробок щодо принципів стійкого розвитку, необхідно відзначити, що саме ООН здійснювала практичні кроки із втілення в життя принципів стійкого розвитку. Глобальний характер завдань переходу до стійкого розвитку вимагає подальшого посилення ролі ООН у вирішенні проблеми переходу світової цивілізації до принципів стійкого розвитку людства.

Одна з центральних завдань Організації Об'єднаних Націй полягає у сприянні забезпечення більш високих стандартів життя, повної зайнятості та умов для соціально-економічного прогресу та розвитку. З виконанням цього завдання пов'язано 70 відсотків діяльності системи Організації Об'єднаних Націй. В основі цієї діяльності лежить віра в те, що викорінення убогості і підвищення рівня добробуту людей являють собою необхідні кроки на шляху до створення умов для забезпечення тривалого миру в усьому світі.

Організація Об'єднаних Націй володіє унікальними перевагами у справі сприяння розвитку. Сфера її діяльності охоплює весь світ, а її всеосяжний мандат передбачає задоволення соціальних, економічних та надзвичайних потреб. Організація Об'єднаних Націй не представляє чиїсь вузькі національні чи комерційні інтереси. У виробленні найважливіших стратегічних рішень беруть участь усі країни – і багаті, і бідні.

В сучасних умовах набуває дедалі більшого значення в практиці міжнародних відносин багатостороння дипломатія, і саме міжнародні організації є найкращими форумами для багатосторонніх переговорів. Одними з головних факторів зростання ролі спеціалізованих установ в нових історичних умовах є кардинальні позитивні зміни у стосунках Сходу з Заходом, докорінне оздоровлення всієї міжнародної атмосфери. Курс на політичне розв'язання спірних питань і конфліктів, на розвиток багатостороннього співробітництва в інтересах зміцнення міжнародної безпеки неухильно веде до подальшого зростання ролі міжнародних організацій, в яких у ході дискусій, переговорів іде пошук шляхів вирішення невідкладних завдань сьогодення.

Однією з вирішальних умов зростання ефективності спеціалізованих установ і всієї системи ООН є подолання конфронтації між державами, особливо між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються. Історичний досвід переконливо свідчить, що подібні конфронтації лише перешкоджають виробленню оптимально ефективних програм. Правильний шлях до плідної роботи міжнародної організації – в терпеливому пошуку рішень на основі конструктивних переговорів і компромісів, у врахуванні реалій сьогодення, взаємних інтересів усіх членів організації.

Спеціалізовані установи відігравали і відіграють багатопланову роль у міжнародному житті як інструменти національної політики держав, як регулятори їх взаємовідносин і як автономні, незалежні суб'єкти, що справляють важливий вплив на розв'язання життєвих проблем сучасності.

З усіма своїми недоліками і слабкими ланками, обумовленими суперечностями міжнародного розвитку і протистоянням країн, великих і малих, багатих і бідних, обмеженими фінансовими ресурсами і недостатнім координуванням, спеціалізовані установи є невід'ємним елементом співробітництва держав і народів, засобом розв'язання глобальних, регіональних і національних проблем, зміцнення взаєморозуміння і довір'я між народами.

Загострення глобальних проблем, розв'язання яких не під силу окремим, навіть великим, процвітаючим країнам, вимагає об'єднання зусиль усіх країн. І міжнародні організації, зокрема спеціалізовані установи відіграють визначну роль як механізм мобілізації, об'єднання і координування дій у боротьбі за виживання людства.

Регіональні економічні комісії створені й функціонують під керівництвом ЕКОСОР. Їх основним завданням є сприяння проведенню погоджених заходів з економічного співробітництва країн відповідного регіону. З цією метою вони здійснюють необхідні дослідження, надають рекомендації, поширюють інформаційні та статистичні матеріали, проводять консультації. Постійно діючим органом комісій є їх секретаріати, до складу яких входять різні комітети. Суттєвим для правового статусу цих комісій є те, що вони, на відміну від допоміжних органів ЕКОСОР, мають ширшу і самостійнішу компетенцію. Вони, наприклад, мають право безпосредньо давати рекомендації державам відповідного регіону без затвердження їх ЕКОСОР.

Однак ефективність колективних економічних програм та зовнішньої допомоги у більшості випадків залишається низькою. Головна причина – нерозвинутість соціально-політичних структур, неефективність влади, особливо на місцях, корупція, некомпетентність, крім того, відсутність елементарної політичної стабільності, етнічні, конфесійні та громадянські конфлікти, сепаратизм, регіоналізм, анархія. Діяльність Економічної комісії для західної Азії значною мірою блокується нестабільністю політичної ситуації на Близькому і Середньому Сході.

Програма розвитку ООН (ПРООН) є глобальною мережею ООН в галузі розвитку, організацією яка виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів задля допомоги людям в усьому світі будувати краще життя.

Ця організація допомогає країнам-учасницям у галузі розвитку. ПРООН надає допомогу урядам у проведенні досліджень природних ресурсів, у створенні навчальних закладів, в розвитку енергетичних ресурсів, надає консультаційні та експертні послуги, навчає фахівців, поставляє устаткування і т. д.

Щодо діяльності Програми розаитку ООН в Україні, то вона зосереджуються на: демократичному врядуванні; подоланні бідності, досягненні процвітання та українських Цілей розвитку тисячоліття; місцевому розвитку та забезпеченні безпечного середовища для людського розвитку; на енергетиці та навколишньому природному середовищі.

В кожній з цих тематичних сфер ПРООН забезпечує баланс між впровадженням заходів щодо розробки політико-правових документів, аналітично-дорадчою діяльністю, заходами з поліпшення спроможності національних партнерів та окремими пілотними проектами.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?