Дипломна робота «Групова ідентифікація як фактор формування довіри в стосунках», 2011 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 07.09.2011 17:28 · від kira · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Довіра в контексті загальнопсихологічних і соціально-психологічних досліджень 1.1. Особливості дослідження довіри у вітчизняній загальній і соціальній психології 7 1.2. Проблема довіри в зарубіжних психологічних дослідженнях 14 Розділ 2. Групова ідентичність як основа формування довіри в процесі міжособистої взаємодії 2.1. Загальнопсихологічний аспект проблеми спілкування 25 2.2. Групова ідентичність у вітчизняній і зарубіжній психології 31 Розділ 3. Емпіричне дослідження впливу групової ідентичності особистості на виникнення довіри 3.1. Теоретична концепція, завдання і програма емпіричного дослідження проблеми довіри 43 3.2. Методологічні принципи і методи дослідження 46 3.3. Зв'язок довіри з міжгруповою і внутрішньогруповою ідентифікацією 53 3.4. Зв'язок довіри з процесом ідентифікації особистості 59 3.5. Самооцінка як чинник, що визначає виникнення довіри 72 Висновки 81 Список літератури 85

Висновок

Дійсне дослідження узагальнює результат п'ятирічної роботи автора. Початком досліджень можна вважати розробку і пілотажне апробування анкети про довірчі стосунки людей до різних предметів і явищ громадського життя. Ця анкета була створена на соціолого-психологічному факультеті _______________________________ університету для дослідження феномену довіри як цілісного соціально-психологічного явища за допомогою порівняння сприйняття довіри через призму обману між жителями різної місцевості.

В процесі дослідження феномену довіри ми вийшли на таке соціально-психологічне явище як ідентичність, що змусило нас поновому поглянути на природу довіри і процес його реалізації.

Аналіз вітчизняних і зарубіжних концепцій у вивченні проблеми довіри показав, що існує науковий стереотип, який розглядає явище довіри з точки зору індивідуальної парадигми, тобто як феномен, що проявляється в диадическом взаємодії.

Здійснені дослідження, спрямовані на вивчення різних феноменологічних проявів довіри і довірчості. Розроблена безліч методів і конкретних методик, спрямованих як на вимір довіри в міжособових стосунках, так і на вивчення процесуальної динамічної сторони виникнення і руйнування довіри в стосунках і в спільній, кооперативній діяльності. Довіра присутня в контексті інших психологічних проблем : етапи і типологія становлення спільностей людей, авторитетність, навіювання, дружба, феномени внутрішньогрупової і міжгрупової взаємодії і деякі інші. У усіх перерахованих явищах довіра, будучи найважливішою умовою самого їх існування, розглядається як початкова умова соціально-психологічних стосунків між людьми в цілому. В той же час довіра не була предметом спеціального вивчення і не виділялося для аналізу як відносне самостійне соціально-психологічне явище, за винятком ряду нечисленних емпіричних досліджень присвячених проблемі довіри, що з'явилися останнім часом у вітчизняній психологічній літературі.

Наше дослідження спрямоване на підтвердження припущення про те, що довіра пов'язана з міжособовими стосунками, що реалізовуються в контексті соціальної системи, соціально-психологічних стосунків між людьми в цілому. Тобто воно зачіпає міжгруповий і міжіндивідуальний рівні взаємодії суб'єктів.

Як показали дослідження в області психології міжгрупових стосунків, взаємодія людей може будуватися на двох рівнях організації: на міжіндивідуальному або на міжгруповому. У першому випадку воно припускає взаємну ідентифікацію людей і характеризується інтеграційними процесами, в другому випадку розвивається як міжгрупове і припускає диференціацію і тенденцію посилення міжіндивідуальних відмінностей. Формування конкретної стратегії, відбувається в ході міжсуб’єктного спілкування, тобто в процесі обміну психологічними стосунками. Очевидно, що довіра є як певним продуктом спілкування, так і необхідною умовою його ефективного протікання.

Суть спілкування і явища довіри-недовіри пов'язані не з проблемами узгодження дії окремих індивідів, а з глибшими законами існування соціальних систем і розвитку людських суспільств.

На нашу думку, лінія вододілу відбувається саме у сфері проблеми соціальної ідентичності. Можна припустити, що ідентичність особи і є тим основною емоційно-когнітивною умовою, яке мотивує людину довіряти або не довіряти іншому. Таким чином, від результатів ідентифікації залежатиме розвиток довірливого спілкування. Мета довіри - збереження цілісності співтовариства. Особистість довіряє тому, з ким вона ідентифікована, і остерігається довіряти людині, яку вона сприймає як представника іншого співтовариства.

Зазвичай виділяють два аспекти ідентичності: особовий і соціальний. У сучасних теоріях особовий аспект найчастіше трактується як вторинний по відношенню до соціального, що узгоджується з нашими теоретичними міркуваннями. Ця ж закономірність проявляється і при дослідженні проблеми довіри людей один одному.

Між тим розширення сфери аналізу соціальних явищ до закономірностей розвитку соціальних систем, якими є будь-які людські співтовариства, дозволило нам зробити припущення, що особливості формування і прояву довіри один одному залежать як від особових характеристик (самовідчуття особою себе у своєму оточенні), так і від процесів ідентифікації особи у соціальному світі. Тобто основним чинником, що впливає на довіру людини до особи, є категорізація його як представника конкретної соціальної групи. У разі категорізації суб'єктом довіри іншої людини як представника співтовариства, якому належить суб'єкт, головною умовою появи довіри стає особова ідентичність. Особа вважає за краще довіряти тому, в кому бачить схожі індивідуально психологічні риси.

В ході емпіричної перевірки нами підтверджена провідна роль соціальної ідентичності у формуванні довіри.

Доведено, що довіра - дворівневий соціальний феномен, який пов'язаний з силами міжгрупової і внутрішньогрупової взаємодії.

Знайшла своє підтвердження також гіпотеза про те, що на рівні внутрішньогрупової взаємодії у формуванні довіри головну роль на себе бере особова ідентичність.

Доведено, що самооцінка - чинник, співставлений з рисами вдачі, яка впливає на формування довіри як умову сприйняття.

Чинник національності об'єкту починає впливати на довіру у відповідних, соціально-значущих ситуаціях, а саме тоді, коли актуалізується механізм ідентифікації з національними групами.

В першу чергу, при порушенні міжособових стосунків обман сильніше переживається з боку тих, кого людина вважає членом своєї соціальної групи.

Міра довіри залежить від можливості, з якою суб'єкт може впливати на об'єкт довіри.

Установка на довіру, як в ділових, так і в міжособових стосунках не пов'язана з тим, до якої статі належить об'єкт довіри.

Проведене дослідження, природно, не вичерпує усіх соціально-психологічних аспектів проблеми довіри. Отримані теоретичні висновки і емпіричні результати відкривають досить широкі перспективи для подальшого вивчення різних аспектів цього явища. Конкретизація перспектив представляється в постановці цілого ряду дослідницьких завдань: як в руслі соціальної психології, так і в соціальній психології особи.

Очевидно, що запропонована концепція вивчення феномену довіри потребує подальшої експериментальної перевірки.

Як перспективи подальших досліджень можна вказати наступні напрями і області теоретичних і емпіричних досліджень:

1. Дослідження системного впливу ситуації на довіру і ролі ситуативних контекстів.

2. Виявлення ролі різних індивідуально-психологічних і соціально-психологічних чинників на усіх етапах виникнення довіри і дослідження їх динаміки від етапу до етапу.

3. Порівняльний аналіз змісту і системних взаємозв'язків цих етапів, як на рівні особи, так і на рівні групи.

4. Дослідження механізмів активізації групових диференціально-інтегральних процесів і виявлення способів управління цими процесами.

5. Дослідження кроскультурних відмінностей процесу виникнення довіри.

Рішення цих завдань припускає проведення нових експериментальних досліджень. У тому числі - на різних соціальних групах і в контексті різних соціальних ситуацій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?