Кто такой Джеймс Бонд?

1 грн Вартість завантаження
Визначення досліджене авторами:

Сопко В.В. дане питання висвітлює так:

Список використаної літератури

1.Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV.

2.Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.

3.Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV.

4.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон вiд 16.07.1999 № 996-XIV.

5.Про господарські товариства. Закон вiд 19.09.1991 № 1576-XII.

6.Про цінні папери та фондову біржу. Закон вiд 18.06.1991 № 1201-XII.

7.П(С)БО 2 “Баланс”. Мінфін України; Положення вiд 31.03.1999 № 87

8.П(С)БО5 “Звіт про власний капітал”. Мінфін України; Положення вiд 31.03.1999 № 87

9.П(С)БО12 “Фінансові інвестиції”. Мінфін України; Наказ, Положення вiд 26.04.2000 № 91

10.Інструкція про застосування Плану рахунків. Мінфін України; Інструкція вiд 30.11.1999 № 291

11.Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку щодо операцій з формування статутного капіталу в акціонерних товариствах. Рішення, Рекомендації, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку N 256, 10.06.2003

12.Беднарчук Г. Дивіденди в обліку — нарахування, виплата //Дебет-Кредит №05 за 2011

13.Бетге Йорг. Балансоведение. - М., Бухгалтерський облік, 2000. - 43 с.

14.Білуха М.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник / К.: КНЕУ, 2000. – 692 с.

15.Бланк А. И. Управление использованием капитала. — К.: Эльга, 2002 г. — 656 с.

16.Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.

17.Бухгалтерський облік на підприємствах АПК: Посібник по застосуванню нормативних документів / За ред П.Т.Саблука. - К.: ІАЕ, 2001. – 478 с.

18.Бухгалтерський облік: Навчальний посібник / Т.А.Бутинець, Л.В.Чижевська, С.Л.Береза. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 672 с.

19.Бухгалтерський фінансовий облік [текст]: підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і перероб. -Житомир: ПП "Рута", 2009. - 912 с.

20.Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами. Приклади та коментарії: Практ. посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

21.Дымова И.А. Бухгалтерская отчетность и принципы ее составления в соответствии с международными стандартами. Методика трансформации. – М.: Современная экономика и право, 2001. – 160 с.

22.Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія” 2000. – 864 с.

23.Економічний словник - довідник: За ред. д.е.н., проф. С.В.Мочерного. – К.: Феміна, 1995. – 368 с.

24.Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика / Під заг. ред. М.І.Молдованова. – К.: техніка, 1993. – 856 с.

25.Жук, В. М. Методичні рекомендації з реорганізації акціонерних товариств: правовий та обліковий аспекти [Текст] / В. М. Жук, A. M. Морозова, Л. С. Стецюк // Облік і фінанси АПК. – 2009. – No3. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Oif_apk/2009_3/met_rek.pdf.

26.Комментарии к международным стандартам финансовой отчетности / Палий В.Ф. – М.: Аскери, 1999.

27.Коршунов В.И. Организация бухгалтерского учета в зарубежных стра-нах: Монография. – Х.: Основа, 1999. – 226 с

28.Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. - К.: КНЕУ, 2001. - 334 с.

29.Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С.Ф.Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. – 736 с.

30.Нидлз Б. И др. Принципы бухгалтерского учета. / Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуелл: Пер. с англ. / Под ред. Я.В.Соколова. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 496 с.

31.Облік власного капіталу / В.К. Орлова, Є.Д. Вінтоняк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. — 2007. — N 577. — С. 296-299. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

32.Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / І.В. Капля; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2006. — 20 с. — укp.

33.Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.О. Канцуров; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2000. — 21 с. — укp.

34.Облік та аналіз власного капіталу: теорія і практика: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.І. Пилипенко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

35.О. М. Губачова, С. І. Мельник - Облік у зарубіжних країнах: Підручник. - К.: Цент учбової літератури, 2008. - 432 с

36.Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учет: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. - 672 с.

37.Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. www.rada.kiev.ua

38.Пріб К.А., Федько В.І. Податкова система України: термінологія і формулювання основних положень. Навч. пос. - К: Центр учбової літератури, 2007. - 320 с.

39.Пушкар М.С. Фінансовий облік.: Підручник / Тернопіль: Карт-бланш. - 2002. – 628 с.

40.Соловьева О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности. Учебное пособие. – М.: “Аналитика-Пресс”, 1998. – 288 с.

41.Сопко В.В. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів): Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с

42.Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Подготовительный курс. – Санкт-Петербург: Сирин, 1994. – 272 с.

43.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність на підприємствах України: Підруч. для студ. спец. вищ. навч. закл. - К.: Алерта, 2006. - 1080 с.

44.Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с.

45.http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2009/fin/sbp/sbp_u/sbp_4_09_u.htm

Ви бачите тільки частину тексту. Для доступу до повної версії необхідно придбати доступ, або авторизуватись якщо доступ уже придбано.
Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 1 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?