Дипломна робота «Бізнес-планування як особлива форма фінансового планування (за матеріалами ТОВ «Франк Моторс»)», 2010 рік

З предмету Економіка · додано 13.06.2011 22:25 · від Olexiy · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1.теоретичні аспекти формування бізнес-плану та його складових 9 1.1. Теоретичні основи поняття бізнес-план 9 1.2. Сутність, необхідність та цілі бізнес-планування 17 1.3. Структура та зміст бізнес-плану 23 Розділ 2. Аналіз основних показників діяльності та складових бізнес-плану на тов «франк моторс» 31 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Франк Моторс» 31 2.2. Оцінка фінансового стану ТОВ «Франк Моторс» 36 2.3. Аналіз бізнес-планування на підприємстві ТОВ «Франк Моторс» 49 Розділ 3. Шляхи удосконалення бізнес-планування на тов «франк моторс» 60 3.1. Шляхи удосконалення методики складання та обчислення показників бізнес-планування 60 3.2. Перспективи використання новітніх інформаційних систем в бізнес-плануванні. 73 Висновки 80 Список використаних джерел 85 Додатки 90

Висновок

У даній кваліфікаційній роботі проаналізовано концепції багатьох економістів, щодо поняття «бізнес-план», однак можна виокремити одне загальне поняття, яке буде виглядати наступним чином: це документ, у якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації, охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні, фінансові аспекти майбутнього бізнесу та особливості управління ним.

Також можна виокремити значення бізнес-планування для розвитку підприємства – це концентрація усіх можливих ресурсів (виробничих, фінансових, трудових, інноваційних, управлінських та інших) для розв’язання поточних і майбутніх проблем розвитку підприємства з метою отримання більшого прибутку від здійснюваної діяльності.

В ході дослідження з’ясовано, що обов'язковими складовими бізнес-плану мають бути: маркетинг-план, виробничий план, організаційний план, фінансовий план.

Маркетинг-план - пояснення заінтересованим особам, як саме фірма має намір впливати на свій цільовий ринок і реагувати на ситуацію, яка там складається, щоб забезпечити збут своєї продукції. Виробничий план має містити інформацію про спроможність фірми організувати відповідне виробництво; виробити необхідну кількість товарів належної якості; і має відповідні для цього ресурси. Організаційний план має інформацію про організаційно-правову форму господарювання, охарактеризувати персонал фірми та його обов’язки і довести що даний персонал здатний втілити задумане реальність. Фінансовий план є ключовим розділом бізнес-плану. Головна мета фінансового плану — вираження у вартісній формі всіх попередніх розділів бізнес-плану та обґрунтувати доцільність реалізації даного підприємницького проекту з економічного погляду.

Об’єктом дослідження виступає ТОВ «Франк Моторс» - офіційний дилер автомобілів Renault у Кіровоградському регіоні. Предметом (видами) діяльності товариства відповідно до статуту є: торгівля автомобілями, автозапчастинами; автосервіс; організація виставок, виставок продажів, аукціонів; маркетинг; зовнішньоекономічна діяльність. Організаційна структура є стандартною для акціонерних товариств, які діють на ринках України.

Згідно з проведеним аналізом фінансового стану ТОВ «Франк Моторс», можна зробити висновок, що фінансовий стан підприємства поступово погіршується: знижується ліквідність підприємства, зменшується власний капітал і збільшується позиковий, завдяки цьому знижується коефіцієнт автономії, тобто підприємство стає більш залежним від зовнішніх кредиторів. Також негативним результатом діяльності підприємства слід відзначити значне зменшення обсягу найліквідніших активів – грошових коштів. Відбулося майже абсолютне їх зменшення.

Структура бізнес-плану розроблена на ТОВ «Франк Моторс» є аналогічною для даного виду та сфери діяльності підприємств.

В даній кваліфікаційній роботі проаналізовано наступні структурні елементи бізнес-плану, які були закладені у 2006 році, при створенні підприємства:

1) короткий опис проекту (мета, цілі, завдання);

2) дослідження ринку (маркетинг, конкуренція);

3) фінансовий план;

4) SWOT-аналіз;

5) ризики, що впливають на втілення проекту.

Відповідно до проведеного аналізу, основною місією компанії є: надання якісних послуг з продажу і сервісного обслуговування сучасних надійних автомобілів Renault в Кіровоградському регіоні.

Дослідження ринку вивили дуже велику кількість конкурентів, однак при цьому з’ясовано, що попит на автомобілі буде зростати у зв’язку з ціновою категорією автомобілів Renault та розвитком автомобільного ринку Кіровоградського регіону та України в цілому. Розвиток базується на зростанні популярності автомобілів закордонного виробництва та відходом у минуле радянських авто.

Фінансовий план розрахований на основі запланованих об'ємів реалізації автомобілів і середніх цін на автомобілі. Розрахунок витратних статей діяльності підприємства здійснений на підставі практики роботи аналогічних підприємств в Україні, прогнозних даних і комплексу запланованих заходів на 2006-2010 роки з урахуванням перспективи розвитку.

Можливості Автоцентра Кіровоград виражені в підсумковому SWOT-аналізі, де виявлено сильні і слабкі сторони проекту, а також зазначаються перспективи компанії на ринку та загрози для її діяльності. Зі сторони здається, що слабкі сторони переважають над сильними і автори бізнес-плану не врахували потужність конкурентів та насиченість ринку регіону уже сформованими брендами.

Проаналізований бізнес-план ТОВ «Франк Моторс» має достатню кількість ризиків, які були заплановані ще при започаткування товариства. Вказані шляхи запобігання ризикам є досить теоретичними і не мають ефекту на практиці.

Основними шляхами удосконалення системи бізнес планування, які були запропоновані у кваліфікаційній роботі є наступні:

Основний напрямок вдосконалення методології бізнес-планування, що полягає в підвищенні точності порівняння витрат і результатів майбутньої діяльності при найбільш повному обліку взаємодії системи ринкових факторів. Для якісного планування потрібні такі вимірники, які допомагають визначати не тільки високі кінцеві результати, але й ті граничні нижні й верхні показники, які в діючих умовах не слід переступати. Зокрема для наглядності визначено точку беззбитковості у кількісному вираженні, і вказано на ефективність застосування даного аспекту у бізнес-плануванні

До методів, які можна запропонувати для покрашення процесу бізнес-планування на ТОВ «Франк Моторс» можна віднести наступні:

 балансовий;

 нормативний;

 граничний аналіз;

 коефіцієнтів;

 програмно-цільові.

Балансовий метод – полягає в тому, що подаються підсумкові показники доходів і витрат, і для кожної статті витрат зазначаються конкретні джерела покриття. Програмно-цільові методи – використовуються на довгострокову перспективу, коли ставиться ціль компанії і відбувається поступове досягнення її за допомогою жорсткого контролю наявних коштів та ресурсів. Метод коефіцієнтів – передбачає розповсюдження встановлених у минулому тенденцій на майбутній період.

Також запропоновано використання прогресивних нормативів витрачання ресурсів на виробництво продукції, товарів і послуг. Економити обмежені виробничі ресурси багато наших керівників, фахівців та виконавців не тільки не вміють, але і не навчаються. Що призводить до плачевних результатів в діяльності підприємств. Нормативи витрат встановлені на ТОВ «Франк Моторс», проте їх виконання змінюється ледь не щорічно разом із зміною законодавства, зокрема Податкового Кодексу з 1 січня 2011 року. У даному випадку зовнішнє середовище підприємства не дозволяє виконувати бізнес-планування у повному обсязі.

Для підприємства ТОВ «Франк Моторс» доцільно використовувати наступні прикладні програми для більш ефективного здійснення бізнес-планування: Ргоject Ехреrt та Місrosoft Project. Тому, що використовуваний пакет Місrosoft Office є менш функціонально наповненою програмою і неефективно здійснює процес планування.

Зокрема, однією із найпопулярніших нині програмних продуктів, що являє собою професійну комп'ютерну модель для здійснення економічного аналізу підприємств, є програма Ргоject Ехреrt. Даний програмний продукт є системою підтримки прийняття рішень (СППР), яка дозволяє розробити імітаційну модель нового чи вже існуючого підприємства незалежно від його розмірів.

В додаток до цього пакета видано «Робочий зошит підприємця для розробки бізнес-плану». За допомогою цього зошита будь-який підприємець, який навіть не має комп’ютера, може зібрати необхідну інформацію і самостійно або за допомогою фахівців підготувати бізнес-план, оскільки всі таблиці є вхідними даними для системи Рroject Ехреrt.

Проаналізувавши методику складання бізнес-плану за допомогою програми Рroject Expert, вона значно полегшує роботу, економить час. Функціональність програми, зручний інтерфейс і вбудовані методики забезпечують чітку послідовність фінансового моделювання і аналізу проекту і разом з розгорнутою довідкою, робить роботу з програмою зручною і ефективною. Програма виконує розрахунок фінансових показників ефективності інвестицій, які відповідають міжнародним стандартам.

Іншим програмним продуктом, що дозволяє проводити економічний аналіз, календарне планування, розподіл людських та матеріальних ресурсів, бізнес-планування, є «Місrosoft Project».

Згадані програмні продукти враховують специфіку вітчизняної економіки (оподаткування, інфляційні процеси). Програмні продукти передбачають проведення аналізу чутливості проекту до зміни основних його параметрів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?