Дипломна робота «Валютні операції комерційного банку», 2006 рік

З предмету Банківська справа · додано 14.02.2007 01:24 · від olga · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Валютні операції та їх місце в економіці України 1.1. Класифікація й поняття валютних операцій комерційних банків 1.2. Регулювання валютних операцій комерційних банків 2. Організація проведення валютних операцій українських комерційних банків 2.1. Операції по залученню й розміщенню банком валютних коштів 2.2. Операції по міжнародних розрахунках, пов'язані з експортом й імпортом товарів і послуг 2.3. Валютні ризики й методи їхнього регулювання 2.4. Взаємозв'язок валютних курсів, процентних ставок і рівня цін у різних валютах як база аналізу ефективності валютних операцій 2.5. Методика обліку валютних операцій у АТ «Приватбанк Висновки Перелік посилань Додаток А

Висновок

У даній випускній роботі розглянуто кілька питань по основних напрямках: вивчення проблем валютного ринку (перший розділ роботи), розглянуті всі валютні операції, проведені українськими комерційними банками, їхні економічні основи, розглянуті проблеми й перспективи розвитку системи валютного контролю, розроблені напрямки економічного аналізу ефективності валютних операцій українських банків (другий розділ роботи). Отже, основні висновки такі.

1. Досліджено основні тенденції розвитку валютного ринку, ринку наявних валют в Україні. Сукупна маса валютних заощаджень головним чином свідчить про те, що, незважаючи на офіційну заборону про використання іноземної валюти в розрахунках не території України, „доларизація” та „євризація” економіки України триває, а в населення зберігаються недовіра до національної валюти й високі інфляційні очікування. У сучасних умовах валютні заощадження населення є найбільшим потенційним джерелом нагромадження й інвестицій в Україну. Виходячи із цього обґрунтовується необхідність вживання заходів по зниженню залишку наявної валюти, що перебуває на руках у населення й залучення цих коштів у реальний сектор економіки за допомогою фінансово–кредитних інститутів. Головною умовою виконання таких мір повинне служити прийняття законів про страхування банківських вкладів населення, створення спеціальних страхових фондів. Одним з рішень даної проблеми може також служити підтримка реальних процентних ставок по валютних депозитах на більше високому рівні, ніж по гривнях, ніж підтримка процентних ставок по гривневих внесках на рівні, що перевищує темпи росту курсу долара.

2. Розглянуто економічні основи валютних операцій, проблеми їхнього регулювання. Що стосується досвіду валютного регулювання, те можна із упевненістю відзначити, що існуюча в цей час система валютного регулювання й валютного контролю по своєму рівні ще дуже недосконала. Для формування закінченої працюючої системи необхідне виконання ряду стратегічних завдань. Це й формування чіткої законодавчої бази валютного регулювання, і чіткий розподіл обов'язків всіх органів й агентів валютного контролю, і вдосконалювання інформаційне забезпечення роботи органів й агентів валютного контролю.

3. Розглянуто класифікацію валютних операцій. Відповідно до закону «Про валютне регулювання й валютний контроль» всі валютні операції діляться на : поточні й операції пов'язані з рухом капіталу. У цей час більше широке значення придбали поточні валютні операції. При цьому відстрочка платежу надається на мінімальний строк. Обмежене коло валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу, обґрунтовується більшими ризиками при їхньому здійсненні, а також більше складним оформленням (одержання дозволу НБУ на дані операції). Необхідно уточнити, що всі валютні операції тісно взаємозалежні, тому дуже складно чітко класифікувати всі операції з іноземною валютою. Тим більше, що операції можуть бути віднесені до декількох основних видів валютних операцій. Валютні операції розділені на кілька груп:

- відкриття й ведення валютних рахунків клієнтів,

- неторгові операції комерційного банку,

- установлення кореспондентських відносин з іноземними банками,

- конверсійні операції – при таких операціях відбувається збільшення або зменшення активу або пасиву в одній валюті при одночасній зміні активу або пасиву в іншій валюті, тобто операції, що приводять до зміни відкритої валютної позиції.

- операції по міжнародних розрахунках, пов'язані з експортом й імпортом товарів і послуг,

- операції по залученню й розміщенню банком валютних коштів.

4. У результаті інтернаціоналізації ринку банківських операцій, створенням транснаціональних підприємств і банківських установ і диверсифікованості їхньої діяльності банки постійно піддаються валютним ризикам, які являють собою можливість грошових втрат у результаті коливань валютних курсів. Міжнародна банківська діяльність охоплює:

- валютні операції;

- закордонне кредитування;

- інвестиційну діяльність;

- міжнародні платежі;

- міжнародні розрахунки;

- фінансування зовнішньої торгівлі;

- страхування валютних і кредитних ризиків;

- міжнародні гарантії.

5. Розглянуто фінансові інструменти як метод страхування валютних ризиків. Методи страхування валютних ризиків – це фінансові операції, що дозволяють або повністю або частково ухилитися від ризику збитків, що виникає у зв'язку з очікуваною зміною валютного курсу, або дістати спекулятивний прибуток, засновану на подібній зміні.

До методів страхування валютних ризиків можна віднести:

- структурне балансування (активів і пасивів, кредиторської й дебіторської заборгованості);

- зміна строку платежу;

- форвардні угоди;

- операції типу «своп»;

- фінансові ф'ючерси;

- кредитування й інвестування в іноземній валюті;

- реструктуризацію валютної заборгованості;

- паралельні позички;

- лізинг;

- дисконтування вимог в іноземній валюті;

- «валютні кошики»;

- здійснення філіями платежів в «зростаючій» валюті;

- самострахування.

6. Розглянуто взаємозв'язки валютних курсів, процентних ставок і рівня цін у різних валютах як база аналізу ефективності валютних операцій. Наведено короткий виклад відомих у науці теорій, присвячених виявленню зазначених взаємозв'язків, таких як теорія очікування валютних курсів, міжнародний ефект Фішера, теорема паритету процентних ставок, теорія паритету купівельних спроможностей валют.

Взаємозв'язку між поточним курсом спот Xs, очікуваним курсом спот E(Xs), форвардним курсом Xf, процентними ставками по внесках у різних валютах nd й nf й очікуваною зміною цін у різних валютах E(if) і E(id), властиві ідеальним умовам збалансованої економіки, представлені у вигляді формул у такий спосіб:

1+nd = Xf = 1+ E(id) = E(Xs)

1+nf Xs 1+ E(if) Xs

7. Для проведення ретроспективного аналізу ефективності конверсійних валютних операцій рекомендовані два напрямки:

– оцінка раціональності фактично проведених операцій залучення або розміщення коштів в одній валюті в порівнянні з існуючими альтернативними варіантами залучення або розміщення тих же коштів в іншій валюті;

– оцінка прибутковості й ризику (ефективності) проведених конверсійних операцій й її порівняння із прибутковістю й ризиком (ефективністю) альтернативних банківських операцій.

Можливі підходи до проведення ретроспективної порівняльної оцінки раціональності залучення або розміщення коштів у різних валютах проілюстровані умовними прикладами.

У першому з них визначається перевага одержання міжбанківського кредиту в гривнях або в іноземній валюті, умовою якого є одноразова сплата відсотків після закінчення строку кредиту. У другому більше складному прикладі розглядаються схеми залучення кредитних ресурсів у гривнях й в іноземній валюті, здійснюваного шляхом розміщення на різних умовах облігаційних позик з періодичною сплатою відсотків. При цьому показано, як варто розраховувати ефективні ставки залучення, порівняння яких і дозволяє вирішити питання про доцільність випуску позики в тій або іншій валюті; розглянуті можливості факторного аналізу для визначення оптимальних умов залучення коштів, у тому числі в іноземній валюті, при різних заданих критеріях.

8. Використані підходи до оцінки ефективності проведених банком конверсійних операцій засновані на тім, що в ідеальних умовах збалансованої ринкової економіки прибутковість покупки (продажу) іноземної валюти за національну порівнянна із прибутковістю альтернативного розміщення в кредит національної (іноземної) валюти. Виведено формулу розрахунку прибутковості конверсійних операцій:

процентний доход ± торговельні різниці ± курсові різниці ґ 100% річних середній обсяг покупок (продажів) іноземної валюти

З формули видно, що прибутковість конверсійних операцій визначається наступними факторами:

– розміщення купленої іноземної або вирученої національної валюти, що приносить процентний доход;

– відмінність валютного курсу конверсійної угоди від поточного середньоринкового;

– зміна поточного середньоринкового валютного курсу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення