Курсова робота «Дебіторська заборгованість на прикладі Київської кондитерської фабрики ім. К. Маркса "Рошен"», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 09.06.2011 16:00 · від Ірина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти аудиту дебіторської заборгованості 5 1.1. Дебіторська заборгованість як економічна категорія 5 1.2. Нормативно-правове регулювання аудиту дебіторської заборгованості 9 1.3. Огляд літературних джерел з аудиту дебіторської заборгованості 11 Розділ 2. Організайно-економічна характеристика Київської кондитерської 14 фабрики ім. К. Маркса «Рошен» 14 2.1. Виробничо-економічна характеристика Київської кондитерської 14 фабрики ім. К. Маркса «Рошен» 14 2.2. Організація обліку на підприємстві 19 2.3. Структура активів і пасивів 25 2.4. Показники фінансового стану 30 РОЗДІЛ 3. Організація аудиторської перевірки дебіторської заборгованості за товари, роботи послуги 36 3.1. Процедура вибору замовника 36 3.2. Планування аудиторської перевірки 39 3.3. Джерела, методи та прийоми аудиту дебіторської заборгованості 43 3.4. Організація проведення аудиту дебіторської заборгованості 55 3.5. Робочі та підсумкові документи аудитора 61 Висновки та пропозиції 69 Список використаної літератури 72 Додатки 73

Висновок

Дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебіторів підприємства на певну дату.

Дебіторська заборгованість може відноситися до складу активу, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю.

Питання дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги є досить актуальним і регулюється багатьма нормативними документами, основним з яких є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”.

Багатьма авторами бухгалтерських журналів та газет розглядається питання аудиту дебіторської заборгованості, а особливо такого проблемного питання, як безнадійна дебіторська заборгованість.

Київська кондитерська фабрика ім. К. Маркса - одне із найстаріших підприємств м. Києва. Заснована в 1886 році купцем Валентином Ефімовим, фабрика була напівкустарним підприємством з об'ємом виробництва близько 200 тонн кондитерських виробів в рік. До 1890 року до складу фабрики вхо-дило 5 основних цехів, а чисельність робітників складала близько 70 чоловік.

Аналіз показав, що Київська кондитерська фабрика ім. К.Маркса «Рошен» веде в 2008-2009 pp. свою виробничо-господарську діяльність ефективно та прибутково, а в 2007 році підприємство отримало збитки.

В 2009 році дохід (виручка) від реалізації продукції підприємства склав 208614,60 тис. грн., що на 68076,60 тис. грн.. більше, ніж в 2007 році.

Валовий прибуток Київської кондитерської фабрики ім. К. Маркса «Рошен» в 2009 році склав 14772,20 тис. грн., що на 7316,40 тис. грн.. більше від базового 2007 року. Чистий прибуток підприємства збільшився в 2009 році на 1397,60 тис.грн., що відображає прибутковість та перспективність діяльності фірми. Він склав в 2009 році 50,40 тис. грн.

Програма аудиту - це документ, що містить завдання аудиту для конкретного об'єкту, процедури, необхідні для виконання поставлених завдань, обсяг і термін їх виконання.

До основних стадій аудиторського процесу включено: початкову, дослідну та завершальну.

При виборі замовника необхідно враховувати його особливості в залежності від організаційно-правових форм та від форм власності, в залежності від сфери діяльності тощо. При цьому слід брати до уваги тривалість співпраці з аудитором або аудиторською фірмою.

Розглянувши пропозиції щодо проведення аудиту, аудиторська фірма (аудитор) надсилає лист-відповідь, в якому дає згоду на проведення аудиту або відмовляється від запропонованої роботи.

Після обміну листами між аудитором та його клієнтом укладається договір на проведення аудиту. При цьому листи можуть бути додатком до договору, якщо це обумовлено умовами договору.

Мета аудиту — підтвердити правильність відображення в обліку та своєчасність розрахунків підприємств з покупцями, замовниками й підрядниками, бюджетом, державними цільовими фондами, іншими дебіторами.

Основні завдання аудиту дебіторської заборгованості:

1) дотримання чинних положень про оплату витрат на відрядження, по виплаті компенсації при переході на роботу в іншу організацію, витрачання грошей на операційні і господарські витрати;

2) законність здійснення операцій по розрахунках з дебіторами, виконання завдань із зниження дебіторської заборгованості, обґрунтованості їх списання;

3) повнота і своєчасність пред'явлення претензій за порушення договірних зобов'язань, виявлення матеріальних втрат і обґрунтованості їх списання;

4) дотримання встановлених правил інвентаризації розрахунків.

Метод аудиту - це система способів і конкретних методів аудиторського контролю, яка реалізує обраний підхід до здійснення перевірки об'єктів аудиту, вказує шлях встановлення істини, визначає взаємозв'язки та вза-ємозалежності досліджуваної аудитором системи (об'єкта перевірки) і забезпечує додержання принципів аудиту.

Можна виділити найважливіші етапи аудиту дебіторської заборгованості:

перевірка порядку видачі коштів під звіт;

правильність і своєчасність подання підзвітними особами авансових звітів до бухгалтерії;

перевірка стану обліку підзвітних сум тощо.

Документальне оформлення перевірки складається з двох видів документації – робочої та підсумкової.

Робоча документація – це записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, які здійснюються під час проведення аудиторської перевірки.

Аудиторський висновок – це офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), що складається у встановленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить у собі висновок стосовно достовірності фінансової звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, необхідно приділяти істотне значення аудиту дебіторської заборгованості, його проведення забезпечить правильність даних розрахунків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення