Дипломна робота «Сучасний стан та перспективи розвитку довгострокового банківського кредитування реального сектору економіки», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 05.06.2011 11:43 · від FOBOSS · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Банківській кредит: його зміст і структура в економіці 1.1. Економічна природа кредиту: еволюція наукових поглядів 1.2. Кредитно-банківські системи: види та сутність. Кредитна система України 1.3. Роль банківського кредиту в розвитку економіки України. Кредитні відносини та інфляція. Розділ 2. Аналіз фінансово-кредитного механізму україни 2.1. Принципи формування кредитної політики банківських установ України 2.2. Оцінка й аналіз кредитування виробничої сфери 2.3. Характеристика фінансово-кредитного механізму, його вплив на розвиток економіки. Міжнародний досвід залучення фінансових ресурсів. Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності кредитування промислових підприємств 3.1. Пропозиції щодо підвищення ефективності кредитування промислових підприємств в сучасних умовах функціонування 3.2. Глобальна фінансова криза та довгострокове банківське кредитування Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Кредит є важливою економічною категорією, дослідженням природи якого займалися як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Роль кредиту в сучасному економічному світі важко переоцінити, а тому здійснене нами дослідження ролі довгострокового банківського кредитування дозволило більш ґрунтовно підійти до вирішення теоретичних та практичних аспектів банківського кредиту, який є провідною формою кредиту в сучасних умовах:

З’ясовано, що становлення кредитних відносин здійснювалося поступово, у зв’язку з чим розгляд розвитку кредитних відносин та поглядів філософів та економістів на природу кредиту було здійснено з використанням формаційного підходу К. Маркса: від первіснообщинного ладу до капіталістичного ладу, оскільки саме цей підхід дозволяє деталізувати особливі ознаки кредиту, а також відзначити передумови виникнення натуралістичної та капіталотворчої теорій банківського кредиту.

Формування різноманітних бачень та теорій кредиту доводить, що кредит є багатогранною економічною категорією, яка еволюціонує і її розвиток залежить як від стадії суспільно-економічного розвитку, так і від рівня розвитку виробництва та торгівлі, а також розвитку суспільства. Відтак постійно з’являються специфічні ознаки, які зумовлюють розвиток підходів до уточнення кредиту і кредитних відносин у вітчизняній науці можна виокремити принаймні три напрямки: класичний, сформований марксистською теорією і осучаснений вітчизняними вченими, як певні суспільні відносини, що виникають між економічними суб’єктами у зв’язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості, позикового фонду, позикового капіталу тощо) на засадах зворотності, платності, добровільності. Його представниками є М. Савлук, А. Мороз, М. Пуховкіна. Другий напрямок - поєднання класичного напрямку і сучасних тенденцій у розвитку теорії кредиту, які дозволяють розглядати кредит і кредитні відносини як динамічне явище, яке сприяє економічному зростанню. Представники А. Чухно, С. Мочерний. Третій напрямок, запропонований О. Євтухом, поєднує у собі прагматичність, розглядаючи кредит як певні блага, надані в тимчасове користування, хоча надалі розглядаючи функції кредиту, можна дійти висновку, що кредит є також філософською та етичною категорією.

Доведено, що кредит є багатогранною економічною категорією, яка в системі суспільного відтворення має розглядатися не тільки з позицій ефективного перерозподілу матеріальних і грошових ресурсів, але в першу чергу як форма виразу економічних відносин, форма ефективного господарювання, раціонального використання матеріальних і грошових ресурсів, форма руху позичкового капіталу, складова фінансової системи. В свою чергу позичковий капітал переплітається з виробничим, торговим і грошовим капіталом і це дає підстави нам стверджувати, що з важливого елемента економіки кредитні відносини перетворилися на всезагальну форму сучасної економіки, а товарне виробництво трансформувалося у товарно-кредитне господарство. Такий підхід дозволяє зрозуміти генезис кредиту і надалі розглядати кредит як економічну категорію ринкової економіки, як специфічний ринковий спосіб залучення тимчасово вільних коштів в суспільне виробництво.

Відзначено особливості банківського кредиту як однієї з важливих форм кредиту, а саме банківський кредит за своєю економічною природою може створювати додаткові платіжні засоби; банківський кредит сприяє зростанню ефективності суспільного виробництва; надання банками кредиту здійснюється в умовах жорсткої регламентації банківської діяльності не тільки банківським законодавством, а насамперед, діяльністю регулятивного органу – НБУ; банківські кредити доступні будь-яким економічним суб’єктам, які мають відповідні необхідні передумови, насамперед, достатню кредитоспроможність; завдяки об’єднанню ресурсів комерційні банки спроможні надавати великі кредити, при цьому відбувається диверсифікація ризиків.

З’ясовано, що банківський кредит є невід’ємною складовою ринкової економіки. Роль банківського кредиту в розвитку економіки країни необхідно розглядати окремо на рівні центрального банку та комерційних банків. На рівні центрального банку роль кредиту полягає по-перше, у емісії грошей і регулюванні грошового обігу, що зумовлює появу такої важливої проблеми банківського кредитування на макрорівні як визначення економічно обумовлених меж кредиту, тобто відповідність між платоспроможною потребою економіки у грошовому забезпеченні та наявною грошовою масою; по-друге, рефінансування комерційних банків, яке сприяє підтриманню стабільності та ліквідності банківської системи. На рівні комерційних банків роль кредиту розкривається через вплив на розвиток та структурний склад видів економічної діяльності, сприяння розвитку діяльності суб’єктів господарювання, підвищення платоспроможності населення, скорочення витрат обігу через створення кредитних документів тощо. Розкрито позитивну та негативну роль банківського кредиту в умовах ринкової трансформації економіки. У цьому зв’язку також актуальна проблема нерівних умов конкуренції з небанківськими фінансово-кредитними інститутами, діяльність яких менш регульована; нестабільне та непрозоре податкове законодавство призводить не тільки до пошуку банками шляхів мінімізації оподаткування, але й гальмує розвиток таких надзвичайно необхідних у вітчизняних умовах кредитних продуктів, як факторинг та лізинг; обмежена спроможність банків надавати такі важливі для суб’єктів господарювання довгострокові кредити не тільки через ресурсну обмеженість банків, але й низьку кредитоспроможність підприємств в складних економічних умовах; ресурсна обмеженість вітчизняних банків призводить до того, що суб’єкти господарювання не можуть розраховувати на великі кредити, що особливо важливо, коли мова йде про переоснащення виробництва. Консорціумне кредитування, яке могло б вирішити цю проблему, не набуло значного поширення у вітчизняній банківській практиці через надто серйозну конкуренцію на рівні клієнтури банку; практично відсутність венчурних кредитів у наукомісткі галузі економіки.

В умовах ринкової трансформації економіки комерційні банки постійно нарощували обсяги кредитування економіки, про що свідчить зростання показника питомої ваги у ВВП наданих комерційними банками кредитів економічним суб’єктам за 9 років майже у 3 рази, причому темпи зростання кредитування значно перевищують темпи зростання ВВП. З’ясовано, короткострокові закордонні займи що переважають в кредитних портфелях вітчизняних банків за умови фінансової кризи та падіння рівня дохідності приводять до негативних наслідків та потенційного краху банків.

В результаті проведеного аналізу кредитування суб’єктів господарювання встановлено, що кредити суб’єктам господарювання становлять найбільшу і значну частку всіх кредитів, навіть не зважаючи на те, що останнім часом банки активно кредитують населення. З’ясовано, що на валюту кредитування впливають переважно політичні та економічні (реалізація грошової реформи 1996 року; фінансові кризи; зростання вітчизняної економіки; орієнтованість на експорт найбільш потужних підприємств, особливо металургійної галузі; порівняно низька ціна кредиту в іноземній валюті; орієнтація банків на іноземну валюту як на засіб захисту вкладень від інфляції; періодична ревальвація та девальвація курсу національної валюти) чинники. Позитивом є збільшення довгострокового кредитування банками, що сприятиме реалізації інвестиційних проектів. В той же час виявлено, що більшість довгострокових кредитів спрямовується в поточну діяльність, поясненням чому є здійснений нами аналіз кредитів за видами економічної діяльності, де пріоритетом залишаються оптова та роздрібна торгівля, обробна промисловість. В результаті аналізу кредитів суб’єктам господарювання за цілями та методами надання відзначено позитивні та негативні тенденції. Позитивом можна вважати збільшення обсягів всіх видів кредитів, і насамперед, овердрафтного кредитування, факторингу та лізингу.

Аналіз банківського кредитування свідчить, що постійно вдосконалюються його методи та механізми, що є важливою передумовою економічного зростання в Україні. Та, щоб розвиток економіки мав інноваційну спрямованість цього замало, необхідно створювати такі умови, за яких би відбувалося зростання довгострокових кредитів, які б спрямовувалися не в поточну, а в інвестиційну діяльність. В той же час ці процеси відбуваються надзвичайно повільно, особливо у сфері кредитування суб’єктів господарювання, а от кредитування домогосподарств навпаки має позитивні тенденції, оскільки його переважною формою є іпотечне кредитування житла. Та варто відзначити, що співвідношення між кредитуванням суб’єктів господарювання та кредитуванням домогосподарств, хоча й має позитивні тенденції до збільшення питомої ваги останнього, однак залишається на незначному рівні порівняно з країнами з ринковою економікою

Зниження ефективності кредитної діяльності банків дозволяють ще раз підкреслити важливість наступних кроків, які мають покращити ситуацію:

- необхідність переорієнтації менеджменту банків відповідно до нових умов ринку і перехід на нові принципи надання кредитів: збільшення обсягів кредитування в умовах зменшення відсоткових ставок та зменшення кредитного ризику;

- вдосконалення механізму надання кредитів, і особливо перевірки кредитоспроможності позичальників, а в кінцевому підсумку запровадження якісних систем оцінки кредитних ризиків та підвищення ефективності діяльності кредитних бюро шляхом оптимізації структури банківської системи та удосконалення банківського законодавства;

- прийняття Закону України „Про банківський кредит”, в якому було б означено види кредитів, які можуть надавати банки, регулюючі обмеження щодо кредитної діяльності банків, механізми контролю в процесі кредитування, можливості управління кредитними ризиками тощо;

- створення концепції розвитку банківської системи з огляду на зовнішньоекономічні інтеграційні орієнтири України.

Основними умовами розвитку банківської системи мають стати формування конкурентного середовища шляхом зменшення передусім їх кількості, розширення асортименту банківських продуктів, і насамперед, в сфері кредитування, забезпечення зростання капітальної бази банків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?