Дипломна робота «Управління грошовими потоками комерційного банку», 2010 рік

З предмету Банківська справа · додано 31.05.2011 14:26 · від иван · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Грошові потоки комерційного банку як об’єкт фінансового менеджменту 7 1.1. Поняття та класифікація грошових потоків комерційного банку 7 1.2. Зміст та завдання управління грошовими потоками 16 1.3. Підходи до оптимізації управління грошовими потоками комерційного банку з урахуванням зарубіжного досвіду 23 Розділ 2. Аналіз управління грошовими потоками (на прикладі АТ «Банк Велес»)35 2.1. Аналіз грошових потоків комерційного банку 35 2.2. Управління грошовими потоками від кредитно-інвестиційної діяльності 42 2.3. Управління грошовими потоками від надання послуг 51 Розділ 3. Напрями підвищення ефективності управління грошовими потоками 62 3.1. Пропозиції з упорядкування ефективної організації грошових потоків комерційного банку 62 3.2. Покращення управління кредитними ресурсами 64 3.3. Вдосконалення системи планування грошових потоків комерційного банку 86 Висновки та пропозиції 93 Список використаної літератури 100 Додатки 106

Висновок

У роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється у систематизації теоретико-методологічних та практичних засад управління грошовими потоками комерційного банку.

Результати проведеного дослідження дають підстави для наступних висновків:

Грошовий потік представляє собою сукупність послідовно розподілених у часі подій, пов'язаних з відокремленим та логічно завершеним фактом зміни власника грошових ресурсів через виконання зобов’язань між економічними агентами (суб’єктами господарювання, державою, домогосподарствами, міжнародними організаціями).

Усі банки незалежно від форми власності, величини статутного капіталу, активів та спеціалізації виконують операції із залучення тимчасово вільних грошових коштів. У ході дослідження визначено сутність вхідних та вихідних грошових потоків банку. Зокрема серед складових вхідних грошових потоків банку визначено: повернення раніше розміщених активів; збільшення зобов’язань банку (залучення депозитів, відкриття рахунків); збільшення власних коштів банку; одержання доходів; надходження коштів від засновників (акціонерів), від продажу цінних паперів власної емісії). Складові вихідних грошових потоків банку: виконання зобов’язань банку (використання клієнтами своїх коштів, повернення строкових депозитів, міжбанківських позик); розміщення грошових коштів в активні операції (надання кредитів, купівля цінних паперів, основних фондів); здійснення власних операцій банку; виплата дивідендів акціонерам; адміністративно-господарські та операційні витрати; повернення часток у статутному капіталі у зв’язку із виходом із складу засновників).

Залежно від того, у якій частині балансу вони обліковуються, їх поділяють на пасивні й активні. Пасивні операції — це дії банку з мобілізації ресурсів для проведення активних операцій. За видом банківських ресурсів розрізняють пасивні операції з формування власних, залучених (депозитних) та позичених (недепозитних) ресурсів. Активні операції— це дії банку з розміщення мобілізованих ресурсів у депозити, кредити, цінні папери, інвестиції, основні засоби і товарно-матеріальні цінності з метою отримання доходу.

У ході дослідження з’ясовано, що грошові потоки банку у аналітичній практиці класифікуються за трьома напрямками: грошові потоки від операційної діяльності - це основна діяльність банку, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю; грошові потоки від інвестиційної діяльності - це діяльність, яка призводить до придбання та реалізації необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів; грошові потоки від фінансової діяльності - це діяльність, яка призводить до зміни розміру і складу власного та позикового капіталу банку.

Сформульовано висновок про те, що управління грошовими потоками — найважливіший елемент фінансової політики банківської установи, що пронизує всю систему управління банком та потребує постійно удосконалення. Напрямки оптимізації грошових потоків комерційного банку в майбутньому періоді полягають у вирішенні наступних важливих завдань: збалансування грошових потоків, синхронізація грошових потоків за часом, максимізація чистого грошового потоку.

У роботі звертається увага на особливості державного регулювання банківського сектору економіки, зокрема це полягає у тому, що Базельській комітет зобов'язав кожний банк створити спеціальний резервний капітал у розмірі 2,5%. Для захисту всієї системи в цілому ухвалено рішення, що банки повинні, у разі системної кризи, виділяти до особливого стабілізаційного фонду до 2,5% капіталу, залежно від розмірів банків і їх уразливості.

Узагальнюючи проведений аналіз обсягів та динаміки грошових банку АТ «Банк Велес» зазначено, що прибуток від операційної діяльності отримуваний банком у 2008 р. змінився збитками у 2009 році. У 2007 та 2009 роках підприємство характеризувалось видатком грошових коштів. Залишок на кінець року був позитивним лише завдяки великій сумі залишку грошових коштів на початок року. Спостерігається не ефективне використання грошових коштів підприємством. Загальна оцінка якості управління грошовими потоками показує добрий стан лише у 2008 році, так як це єдиний рік, у якому чистий рух грошових коштів є позитивним. Основний рух грошових коштів підприємства генерує операційна діяльність. Банком увагу приділяється здійсненням інвестицій, хоча це лише придабння необоротних активів, це можна оцінити позитивно, оскільки інвестиції принесуть ефект в майбутньому, але нашому випадку інвестиційна діяльність спричиняє лише стабільний відтік грошових коштів. На негативно оцінку заслуговує від’ємне значення грошових потоків від операційної діяльності в 2007 та 2009 роках, що свідчить про те, що в зазначених періодах операційна діяльність не генерувала грошових потоків, а навпаки – поглинала. Негативно класифікована заборгованість за станом на 01.01.2010 становить 9152 тис. грн., або 7,3% від кредитного портфеля, що значно менше значення показника негативно класифікованих кредитів по четвертій групі банків /13,76%/

У процесі аналізу існуючого стану управління грошовими потоками за кредитно-інвестиційною діяльністю банку АТ «Банк Велес» зроблено висновок, що якість кредитного портфеля є задовільною. В той же час слід відмітити, що Банк недостатньо приділяє увагу диверсифікації кредитів (частка торгівельної галузі становить 83 %), у зв’язку з чим наражається на додаткові фінансові ризики. Якість портфеля цінних паперів протягом року була задовільна, проте цінні папери на продаж та на погашення в балансі на 31.12.2009 р. відсутні, що зумовлено їх реалізацією на кінець 2009 року.

Зроблено висновок про достатньо високу ефективність управління грошовими потоками від надання послуг в АТ «Банк Велес». На підставі проведеного дослідження існуючого стану управління грошовими потоками виявлені певні недоліки.

По-перше це низька ефективність планової та контрольно-аналітичної діяльності щодо руху грошових коштів за напрямками діяльності банку (операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність).

По-друге, відміченим недоліком можна вважати обмежене обслуговування приватних клієнтів в сфері розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг.

По-третє, цінова політика банку не є інноваційною та не враховує основні маркетингові фактори ціноутворення на ринку банківських послуг на сучасному етапі. Тарифи та відсотки на основні види банківських послуг є стандартними до всіх груп клієнтів і не враховують рентабельність банківських продуктів та клієнтських груп.

Структурними компонентами моделі управління грошовими потоками АТ «Банк Велес» можуть бути:

1) планування та прогнозування грошових потоків і складання відповідних внутрішніх фінансових документів;

2) фінансовий контролінг планових показників Звіту про рух грошових коштів;

3) здійснення коригування планових величин відповідно до зміни зовнішніх та внутрішніх умов реалізації плану.

На кожному із визначених етапів має використовуватися загальний інструментарій та специфічні методи управління, які відповідають потребам відповідного етапу.

У роботі запропонована методика визначення рентабельності клієнтів та банківських продуктів, яка дозводить:

по-перше, оптимізувати цінову і продуктову політику банку;

по-друге, визначити резерви підвищення прибутку банку;

по третє, виявити найбільш цінних клієнтів (клієнтських груп) банку.

Основними напрямками підвищення фінансових результатів АТ «Банк Велес» є наступні:

1. Загальне зростання групи активів, що приносять процентний дохід та зростання власного капіталу, насамперед правильне проведення зваженої маркетингової і процентної політики, наслідком цього стане підвищення числа банківських вкладників.

2. Збільшення питомої ваги доходних активів в сукупних активах. Іншими словами АТ «Банк Велес» повинен нарощувати так звані “працюючі” активи, які приносять найбільші доходи банку і скорочувати до можливого мінімуму “непрацюючі”.

3. Зміна загального рівня процентної ставки по активних операціях АТ «Банк Велес». Потрібне дослідження та врахування крім специфічних факторів, що визначають розмір процента по активних операціях також попит на кредитному ринку і ставки конкуруючих банків та інших фінансово-кредитних установ.

4. Зміна структури портфелю доходних активів, тобто підвищення питомої ваги ризикових кредитів в кредитному портфелі АТ «Банк Велес», наданих під високі проценти. Ризикові операції можуть принести банку значний дохід, якщо він буде правильно ними управляти.

Серед способів захисту від кредитного ризику визначено:

а) диверсифікація позик.;

б) постійний контроль банку за станом справ позичальника на протязі всього терміну користування позикою;

в) установлення лімітів;

г) резервування;

д) сек’юритизація активів;

5. Забезпечення зростання непроцентних доходів, що означає збільшення комісійних, торгівельних, інших банківських операційних доходів, інших доходів.

6. Зменшення витрат на створення банківської послуги дає відповідно знизити її ціну. Зниження цін на пропоновані послуги – вагомий аргумент у конкурентній боротьбі, важливий елемент створення позитивного іміджу банківської установи, що великою мірою забезпечує їй прихильність клієнтів.

7. Правильне управління активами і пасивами банку, а також ризиками.

В сучасних умовах нестабільного зовнішнього середовища управління активами і пасивами банку має забезпечувати: 1)розподіл економічного капіталу АТ «Банк Велес» під ризики і підтримку адекватної платоспроможності з урахуванням балансових, ринкових і інших ризиків ; 2)моніторинг і управління активами і пасивами Банку відповідно до поточних, середньо - і довгострокових бізнес-планів Банку ; 3)визначення політики і інструкцій з управління ризиком ліквідності і фондами Банку. Визначення процедури антикризового управління у разі виникнення кризи ліквідності (системної кризи або близької до системної); 4)управління ринковими ризиками Банку, зокрема процентним ризиком, валютним і ціновим ризиками; 5)встановлення лімітів по ринкових ризиках і ризику ліквідності; 6)контроль за операціями Казначейства ; 7)моніторинг результатів по шести вищевказаних цілях і проведення низки управлінських заходів, які приводять структуру банківського балансу і позабалансових позицій у відповідність з його стратегічними цілями і пріоритетами довгострокової політики Банку.

8. Управління ризиком процентних ставок в АТ «Банк Велес»:

1)досягнення цільового рівня чистої процентної маржі, спреду, чистого процентного доходу; 2)передбачення руху процентних ставок, встановлення процентних ставок за залученими та наданими коштами; 3) визначення динамічної структури активів і пасивів на підставі геп-аналізу та дюрації, використання засобів хеджування.

Таким чином, визначені основні напрямки підвищення ефективності управління активно-пасивними операціями АТ «Банк Велес» з метою оптимізації його грошових потоків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?