Дипломна робота «Оргнанізація управлінської діяльності на підприємстві та шляхи її вдосконалення», 2009 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 18.05.2011 15:49 · від Игорь · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Реферат 5 Вступ 6 Розділ 1. Теоретичні засади розвитку управлінської діяльності 9 1.1. Поняття організації управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств 9 1.2. Методичні аспекти оцінки ефективності управлінської діяльності в сільськогосподарських підприємствах 27 Розділ 2. Стан і тенденції ефективності управлінської діяльності на галузевому рівні 49 2.1. Природно-економічна характеристика Дніпропетровського району Дніпропетровської області 49 2.2. Аналіз використання ресурсного потенціалу в сільськогосподарських підприємствах Дніпропетровського району 53 2.3. Моніторинг використання ресурсного потенціалу в фермерському господарстві «Агалія» Дніпропетровського району Дніпропетровської області 64 2.4. Оцінка продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах Дніпропетровського району з використанням ПК 71 Розділ 3. Шляхи вдосконалення систем та методів управління в аграрному виробництві 79 3.1. Удосконалення систем управління працею в аграрному виробництві 79 3.2. Оптимізація розподілу продукції за каналами збуту у фермерському господарстві «Агалія» Дніпропетровського району Дніпропетровської області за допомогою економіко – математичної моделі 89 3.3. Обґрунтування удосконалення кадрової політики аграрного підприємства, як головного елементу системи управління 96 Розділ 4. Охорона праці в аграрному виробництві 105 4.1. Аспекти розвитку охорони праці в аграрному виробництві України 105 4.2. Аналіз стану охорони праці в фермерському господарстві «Агалія» 107 4.3. Аналіз виробничого травматизму в фермерському господарстві «Агалія» 109 4.4. Вимого з охорони праці до процесу управління в ФГ «Агалія» 110 4.5. Розрахунок матеріальних втрат пов’язаних з травмами та профзахворюваннями 117 4.6. Розрахунок економічної ефективності від впровадження заходів з охорони праці 118 4.7. Рекомендації по поліпшенню умов праці в ФГ «Агалія» 119 ВИСНОВКИ 122 Список використаних джерел 126 Додатки 133

Висновок

На підставі проведених досліджень можна зробити наступні висновки:

1. Організаційна структура управління підприємства забезпечує виконання усіх функцій менеджменту; структура організації визначає права й обов'язки на управлінських рівнях; від організаційної структури залежить ефективна діяльність підприємства, його виживання і процвітання; структура, прийнята в конкретній формі, визначає організаційну поведінку її працівників, тобто стиль менеджменту і якість роботи колективу.

2. Сучасний етап розвитку економіки України ставить нові вимоги до побудови організаційних структур управління підприємствами. Так, забезпечення широких можливостей для підприємництва зумовлює необхідність наступних змін в організаційній структурі: посилення функцій, зв'язаних з маркетингом; підвищення ролі стратегічного планування (всупереч переважаючим в даний час функціям оперативного управління) на вищих рівнях управління; здійснення системної оцінки керівних кадрів з врахуванням комплексних результатів їх праці, а також мотивації; тісну взаємодію між торговельно-збутовими підрозділами, відділами, які займаються технічним розвитком і керівництвом підприємства.

3. У сучасних умовах господарювання організаційні структури управління повинні передбачати функції, зв'язані з оцінкою ефективності підприємства порівняно з світовим рівнем: систематичне порівняння рівня розвитку підприємства з рівнем, досягнутим фірмами-конкурентами; порівняння техніко-економічного рівня продукції даного підприємства з світовими стандартами; системний аналіз та оцінки ефективності власного виробництва, впровадження прогресивних принципів управління в окремих цілях; середньо- та короткотермінове планування з акцентом на фінансовому плані, який набуває першочергового значення порівняно з іншими формами планування.

4. Характерна риса організації роботи по управлінню персоналом в рамках нової концепції – виконання кадровими службами усіх аспектів роботи з людськими ресурсами, всіх стадій їх життєвого циклу з моменту підбора кадрів до моменту виплати пенсійної винагороди. Робота з персоналом включає також і добровільні зобов’язання фірми ввести додаткове соціальне страхування, різні пільги для персоналу, створити більш комфортні умови для праці. А отже, управління людськими ресурсами – це функція підприємства, що направлена на забезпечення ефективної та безперервної рівноваги між наявним персоналом, що наймається, та потребами в них по чисельності та кваліфікації. Завданням такого управління є постійна оптимізація компетенції персоналу в інтересах стратегії підприємства, в розробці якого управління, приймає участь.

5. При переході до ринку підприємства повільно відходять від ієрархічного управління, жорсткого адміністративного впливу, практично необмеженої виконавчої влади до ринкових взаємовідносин, відношенням власності, що базуються на економічних методах. Саме тому зростає значення досвіду закордонних підприємств при розробці підходів до пріоритету цінностей.

6. Дніпропетровський район є своєрідною візитною карткою обласного центру, оскільки він розташований навколо міста Дніпропетровська. Район межує з Магдалинівським, Новомосковським, Синельниківським, Солонянським, Петриківським і Криничанським районами. В районі розташовані 44 населених пункти, де мешкає понад 78 тис. громадян, у тому числі: сільських мешканців - 41,3 тис. Національний склад району: 80,3 %-українці, 14,9%- росіяни, 1,2 % - білоруси.

Через Придніпровщину проходять загальнодержавні транспортні артерії: Придніпровська залізниця, автомагістралі Дніпропетровськ-Київ, Дніпропетровськ - Кривий Ріг, Дніпропетровськ - Запоріжжя, Дніпропетровськ -Новомосковськ та водні шляхи ріки Дніпро та її притоків.

7. Дніпропетровський район займає площу 144 тис. га, з яких площа сільськогосподарських утіль становить 111,1 тис. га. На сьогодні в районі функціонує понад 270 агроформувань різних форм власності, з них 184 фермерських господарств. Чисельність працюючих на сільськогосподарських підприємствах району складає 3,8 тисяч осіб. Найбільші підприємства по кількості землі: ВАТ "Чумаки" - 8322 га, ТОВ "Приват-Агро" - 7841,57 га, ТОВ "Любимівка" - 6191 га, дослідне господарство "Дніпро" - 4903 га, навчгосп "Самарський" - 3920 га.

8. Проведений аналіз серед аграрних підприємств Дніпропетровського району дає можливість стверджувати що між продуктивністю праці та затратами праці на середньорічного працівника, оплатою праці середньорічного працівника, а також валовою продукцією в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь існує пряма залежність: із збільшенням факторної ознаки на тисячу гривень результативна зростає відповідно на 4169, 2367 та 23 грн. при умові, що решта факторів перебуває на середньому рівні.

Підвищення рівня фондоозброєності праці та рівня трудозабезпеченності призводить до зниження результативного показника відповідно на 59 та 474 грн. знову ж таки за умови, що останні фактори відповідають середньому рівню. Отримані висновки можуть пояснюватися неефективним використанням основним засобів та завищеною їх вартісною оцінкою.

9. Кадрову політику проводять на всіх рівнях управління кадрові служби (служби управління персоналом). Вони стають самостійною ланкою та разом з іншими службами підприємства відповідають за досягнення економічних, виробничих та соціальних цілей організації.

Структура служби управління персоналом залежить від характеру та розмірів організації, особливостей продукції, що вона випускає. В маленьких та середніх організаціях багато функцій по управлінню персоналом виконується лінійними керівниками, а у великих організаціях формуютья самостійні структурні підрозділи, що реалізують ці функції. В деяких організаціях формуються структури управління персоналом, що об’єднюють під єдиним кервництвом заступника директора по управлінню персоналом всі підроздили, що мають відношення до роботи з кадрами.

10. Охорона праці — система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку, охорону здоров'я та працездатності людини в процесі роботи.

Досліджуючи питання правового регулювання охорони праці в аграрному секторі економіки Україні потрібно зазначити, що основними нормативно-правовими актами в цій сфері є по перше Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закон України “Про охорону праці” (центральний нормативно-правовий акт у сфері регулювання даних правовідносин), основи законодавства України про охорону здоров‘я, спеціальні положення, правила, стандарти, інструкції тощо.

Коло практичних завдань заходів з охорони праці перш за все обумовлене вибором принципів захисту, розробкою і раціональним використовуванням засобів захисту людини і природного середовища від дії техногенних джерел і стихійних явищ, а також засобів, що забезпечують комфортний стан середовища життєдіяльності. Охорона здоров'я працівників, забезпечення безпеки умов праці, ліквідація професійних захворювань і виробничого травматизму складає одну з головних турбот людського суспільства.

Зметою покращення стану управлінської діяльності пропонуємо:

1. Забезпечення простоти організаційних структур управління: чим простіше та чіткіше побудована структура управління, тим легше персоналові зрозуміти і пристосуватися до даної форми управління та активно брати участь у реалізації мети підприємства. Крім того, кількість ланок і рівнів управління повинні бути мінімальними.

2. Підтримувати принцип єдності розпорядництва: працівник повинен отримувати накази лише від одного начальника. За словами А. Файоля, для сукупності операцій, що переслідують одну мету, повинні бути один керівник та одна програма. Це необхідна умова єдності дій, координації зусиль.

3. Визначення у кожному аграрному підприємстві оптимальної норми керованості: кількість підлеглих, що підпорядковані одному керівникові, повинна бути обмеженою. Норма керованості визначається характером роботи керівника та стосунками керівників і підлеглих. Керівник може мати тим більшу кількість підлеглих, чим більш однорідними є проблеми, які він вирішує. З цього випливає, що кількість підлеглих повинна бути меншою на вищих рівнях менеджменту та більшою на нижчих рівнях.

4. Впровадити планування кар’єри, як одне з направлень кадрової роботи в сільськогосподарських підприємствах щодо управлінського персоналу, орієнтоване на визначення стратегії та етапів розвитку і просування спеціалістів. Це процес співставлення потенційних можливостей та цілей людини з вимогами організації, стратегією та планами її розвитку, котрий виражається в складанні програми професійного та посадового росту.

5. Пріоритети в роботі з охорони праці спрямовувати не тільки на здійснення профілактичних заходів, а і на надання різних компенсацій та пільг. Нові умови господарювання вимагають і нових, ефективніших форм та методів профілактичної роботи, до яких зокрема можна віднести: — введення такого механізму управління охороною праці, коли роботодавцям буде економічно не вигідно мати шкідливі і небезпечні умови виробництва.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?