Курсова робота «Банківське кредитування підприємства та особливості його організації (за матеріалами ВАТ «Укррічфлот»)», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 04.05.2011 17:22 · від Вікторія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Особливості організації банківського кредитування підприємств 5 1.1. Економічна сутність кредитних відносин та кредитних послуг 5 1.2. Система банківського кредитування: види кредитів, принципи кредитних відносин 10 1.3. Процедура отримання банківського кредиту підприємством 19 2. Аналіз та оцінка кредитоспроможності ВАТ «Укррічфлот» 22 2.1. Оцінка динаміки й структури капіталу підприємства 23 2.2. Аналіз ефективності використання позичкового капіталу 25 2.3. Аналіз показників платоспроможності та кредитовіддачі підприємства 29 3. Шляхи покращення ефективності банківського кредитування на підприємстві 39 Висновки та пропозиції 44 Список використаної літератури 49 Додатки

Висновок

Сфера банківського кредитування підприємств є досить важливою в процесі розвитку приватного сектора економіки, в результаті чого збільшується не лише добробут приватних підприємств, а й добробут всієї держави в цілому та окремих громадян зокрема.

Саме завдяки існуванню банківського кредиту суб’єкти господарювання мають змогу збільшувати обсяг своєї діяльності, нарощувати виробничі потужності та розширювати сферу своєї активності в умовах обмеженості та недостатності власних ресурсів. Використання підприємствами позикового капіталу сприяє деференціації напрямків діяльності суб’єктів господарювання та стимулює процеси розширеного відтворення, оскільки можливість отримувати позикові кошти в необхідній кількості, звичайно за умови кредитоспроможності підприємства, значно збільшує обсяги фінансування потреб суб’єкта господарювання.

Таким чином, сприяючи безперервності відтворювального процесу на підприємстві, банківський кредит поряд з тим є фактором його прискорення. Його вплив на прискорення процесу відтворення реалізується за рахунок скорочення часу, необхідного для пошуку власних резервів для забезпечення своїх потреб, що в кінцевому результаті збільшує швидкість обороту фондів.

В результаті реалізації кредитних відносин у підприємств зникає необхідність обов'язкового накопичення власних коштів і відбувається більш швидке залучення ресурсів в господарський процес.

Залучення банківського кредиту сприяє зміцненню господарської діяльності підприємств, оскільки дає їм змогу проводити безперебійну діяльність та покривати тимчасові нестачі власних коштів в процесі реалізації своїх виробничих, фінансових, інвестиційних та інноваційних проектів. Саме завдяки існуванню кредитних відносин суб’єкти господарювання мають потужне додаткове джерело фінансування власних потреб.

Офіційному оформленню цивільно-правових відносин між підприємством та банком з приводу отримання першим кредиту передує процедура дослідження банком загальної кредитоспроможності підприємства-позичальника. Для оцінки загальної кредитоспроможності підприємства в даній курсовій роботі була використана річна фінансова звітність підприємства ВАТ «Укррічфлот» за 2005-2007 роки.

Етапами оцінки кредитоспроможності ВАТ «Укррічфлот» були наступні:

1. Аналіз динаміки та структури джерел фінансування потреб підприємства;

2. Дослідження ефективності використання підприємством позичкового капіталу;

3. Аналіз показників платоспроможності, ліквідності та кредитовіддачі підприємства, аналіз фінансових витрат товариства, пов’язаних із залученням кредиту.

Провівши оцінку кредитоспроможності ВАТ «Укррічфлот», можна поетапно зробити наступні висновки:

• Позиковий капітал підприємства має стійку тенденцію до зростання (на 52,9 % у 2006 році і на 14,7 % у 2007) в той час, як його власний капітал має нестабільну динаміку росту (зниження у 2006 році на 2,4 % і збільшення у 2007 році на 13,4 %). При цьму коефіцієнт еластичності власного капіталу та фінансової заборгованості має значення менше 1(0,91) в 2007 році, а в 2006 він взагалі від’ємний. Це свідчить про те, що позиковий капітал підприємства зростає швидшими темпами ніж його власний капітал, тобто ВАТ «Укррічфлот» все більше фінансує свої потреби за рахунок позичених коштів, здійснюючи додаткові витрати на їх оплату.

• Період використання підприємством залученого позикового капіталу має тенденцію до збільшення, про що свідчать періоди його обороту у 2006-2007 роках. Спостерігається також зниження прибутковості позикового капіталу, яка у 2007 році порівняно з 2006 впала на 29 %. Зменшується також коефіцієнт кратності відсотків.

Залучення підприємством позикового капіталу призвело до зменшення рентабельності його власного капітулу на 0,1 % у 2006 році та на 0,13 % у 2007 році. Рівень економічної рентабельності при цьому знизився на 0,66 % у 2007 році порівняно з 2006. Ефект фінансового важеля за цей же період впав на 0,03 %.

• Показники кредитовіддачі та кредитомісткості мають тенденцію до поступового погіршення. Так у 2007 році порівняно з 2006 кредитовіддача зменшилась на 0,33 грн., кредитомісткість зросла на 0,01 грн.

Показники ліквідності капіталу підприємства в цілому мають позитивне значення, проте спостерігається певне коливання їх зміни – у 2006 році вони значно знизились, а в 2007 – починають рости, проте є меншими за відповідні показники 2005 року. Це пояснюється одночасним зменшенням у 2006 році суми абсолютно ліквідних активів (на 27 %) та різким збільшенням суми поточних зобов’язань (на 67 %).

Коефіцієнт маневрування, який характеризує ступінь мобільності використання власних коштів, у досліджуваному періоді має додатнє значення і у 2007 році порівняно з 2006 зріс на 9 %.

Щодо фінансової стійкості ВАТ «Укррічфлот», то її показники мають тенденцію до зниження. Коефіцієнт фінансової стійкості зменшився на 5 % у 2006 році порівняно з 2005 і на 1 % у 2007 році порівняно з попереднім.

Таким чином, ВАТ «Укррічфлот» постійно збільшує обсяг залученого позикового капіталу, що призводить до зменшення економічної рентабельності власного капіталу підприємства, погіршення його фінансової стійкості та можливого ризику неплатоспроможності за умови проведення ним неефективної кредитної політики, свідченням чого виступає аналіз фінансових витрат підприємства, пов’язаних із залученням короткострокового кредиту у 2008 році від «Дельта-банку», що призвело до перевитрат товариством грошових коштів на оплату залучених ресурсів на 0,5 % більше, ніж за середньоринковими умовами.

Кредитоспроможність ВАТ «Укррічфлот» протягом досліджуваного періоду має стійку тенденцію до зниження, свідченням чого є погіршення фінансового стану товариства, зменшення його економічної рентабельності, зменшення ефективності використання позикових коштів. Разом з тим обсяг залучених ресурсів постійно зростає, що в поєднанні із зменшенням ефективності їх використання та необгрунтовагих фінансових перевитрат підприємства на обслуговування кредитів, може призвести до катастрофічного рівня падіння кредитоспроможності ВАТ «Укррічфлот» та недовіру до нього зі сторони позичальників.

Шляхами поліпшення банківського кредитування підприємства має стати запровадження обґрунтованої системи нормативно-правових актів у сфері регулювання кредитних відносин та використання державою дієвих економічних методів стимулювання даної сфери. Можна виділити два основні заходи для прискорення розвитку кредитної сфери на макрорівні:

1) доцільно запроваджувати програму мікрокредитування по всій Україні, розробити теоретичний підхід до створення методики оцінки ефективності інвестицій, що буде максимально враховувати всі особливості української економіки перехідного періоду;

2) для підвищення фінансової стійкості підприємств та збільшення їх кредитоспроможності доцільно застосовувати такі заходи державного регулювання, як зниження ставок податків, надання податкових кредитів, та спрощення адміністрування різноманітних зборів, платежів та податків.

Щодо поліпшення кредитоспроможності підприємсива ВАТ «Укррічфлот», доцільно здійснити наступні заходи:

• Підприємству потрібно вчасно розраховуватись з кредиторами, що дозволить зменшити величину фінансових витрат на оплату користування позиковим капіталом внаслідок скорочення терміну використання позикових коштів.

• Необхідно залучати меншу кількість кредитів, для чого потрібно розробити ефективну політику використання власних ресурсів та запровадити раціональну кредитну політику.

• Необхідно залучати більшу кількість коштів до резервного капіталу, що дозволить збільшити розміри власних ресурсів, які є необхідними для фінансування потреб підприємства.

• Підприємству необхідно шукати резерви, збільшувати рівень оборотності та зменшувати витрати пов’язані з організацією їх обороту.

• Товариство має розробити ефективну систему моніторингу кредитних послуг на ринку позичкових капіталів та обирати для себе максимально вигідні та економні варіанти залучення кредитів.

Отже, на сучасному етапі роль банківського кредиту є насправді значною. Саме в процесі реалізації даних відносин господарюючі суб’єкти мають змогу залучати додаткові ресурси для фінансування власних потреб. Для прискорення подальшого розвитку сфери банківського кредитування необхідно прискорити процес формування ринку позичкових капіталів, процес демонополізації та децентралізації економіки, привести у відповідність з ринковими принципами діяльність комерційних банків з кредитними портфелями.

Коментар модератора

50 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?