Дипломна робота «Дослідження стану управління господарською діяльністю Миколаївського обласного радіотелевізійного передавального центр», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 13.05.2011 11:34 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні основи управління господарською діяльністю 5 1.1. Сутність та методи управління господарською діяльністю 5 1.2. Фактори, що впливають на управління господарською діяльністю, конкурентоспроможність підприємства 14 1.3. Організаційна структура та стиль управління підприємством 21 Розділ 2. Дослідження стану управління господарською діяльністю МОРТПЦ 32 2.1. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 32 2.2. Аналіз ефективності управління господарською діяльністю МОРТПЦ 37 2.3. Система показників ефективності оперативного управління господарською діяльністю МОРТПЦ 56 Розділ 3. Шляхи вдосконалення управлінської діяльності в МОРТПЦ 67 Висновки Список літератури

Висновок

Дослідивши стан управління господарською діяльністю МОРТПЦ та проаналізувавши його фінансово-господарську діяльність за 2007-2008 роки, можна зробити наступні висновки.

Управління виконує певні функції: планування, організація, мотивація і контроль.

Методи управління – це способи впливу на окремих працівників і трудові колективи в цілому, які необхідні для досягнення цілей підприємства.

Управління підприємством спрямоване на людей, коло їхніх інтересів, передовсім матеріальних. Тому основою класифікації методів управління є внутрішній зміст мотивів, якими керується людина у процесі виробничої чи іншої діяльності. За своїм змістом мотиви діяльності можна поділити на матеріальні, соціальні та мотиви примусового характеру. Відповідно до цього розрізняють економічні, соціально-психологічні та організаційні методи управління діяльністю підприємств.

Організаційна структура управління будь-яким суб'єктом господарювання – це форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів. В організаційній структурі управління тим чи іншим суб'єктом господарювання кожний її елемент (виробничий або управлінський підрозділ) має певне місце й відповідні зв'язки з іншими елементами. Зв'язки названих елементів системи управління поділяються на лінійні, функціональні та міжфункціональні.

У першому розділі дипломної роботи було проаналізовано управління господарською діяльністю як економічну категорію, наведено його значення для підприємства, було проаналізовано законодавчо-нормативну базу з досліджуваного питання на підприємствах України, наведено її повний перелік та визначені основні моменти, що регулюють ті чи інші нормативні документи, дано оцінку сучасній нормативній базі.

Дослідження теоретичних аспектів управлінської діяльності дало змогу навести різні погляди і думки сучасних вчених на проблеми у практиці з досліджуваного питання.

Також в цьому розділі було охарактеризовано сутність та методи управління господарською діяльністю, його структуру та стилі; розглянуто фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства.

В другому розділі дипломної роботи було охарактеризовано МОРТПЦ, як об’єкт дослідження, наведено виробничу та організаційну структуру підприємства, зазначені його виробничі потужності та основна сфера діяльності. На підставі даних фінансової звітності МОРПЦ було проаналізовано фінансовий стан підприємства за наступними напрямками:

- аналіз якісного та кількісного складу персоналу;

- аналіз доходів від реалізації продукції, робіт, послуг;

- аналіз виробничих ресурсів підприємства;

- аналіз затрат на виробництво і реалізацію продукції;

- аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємства.

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Фінансовий стан підприємства – це показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов’язань перед державою та іншими підприємствами. Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук шляхів покращення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами. Фінансовий стан треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів аналізу. Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства, і як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства. Основним завданням проведення оцінки фінансового стану підприємства є аналіз результатів господарської діяльності за попередній та поточні роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники роботи підприємства.

Аналізувати фінансовий стан будь-якого підприємства є нагальною необхідністю, бо не можна вести господарство без міри ваги і рахунку, не добиваючись перевищення доходів над видатками. Це завжди було важливо, тим більше зараз, коли на зміну безгосподарності і безвідповідальності приходить підприємництво, сувора дисципліна і ощадливість. Закони ринкової економіки вимагають відповідного способу мислення і поведінки всіх її учасників. Ринкова економіка не терпить, щоб омертвлялися мільярди гривень. Ринкова економіка приведе в рух всі ці ресурси, аби кожна вкладена в підприємство гривня давала найвищий прибуток. Щоб забезпечити це, на підприємстві необхідно здійснювати аналіз фінансового стану, проводити обґрунтоване наукою дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у процесі господарської діяльності кожного підприємства.

Розрахунок та аналіз економічних показників діяльності підприємств є активними інструментами сучасного управління підприємством. Набір цих відносних показників дозволяє скласти доволі повне уявлення про ефективність виробничої, маркетингової діяльності, фінансової стратегії підприємства, а також оптимізувати сам процес управління.

Методика аналізу фінансового стану являє собою дослідження цих показників з метою прийняття найбільш виправданих управлінських рішень в ринкових умовах.

Без аналізу фінансового стану підприємства сьогодні стає неможливим функціонування будь-якого суб’єкта економічної діяльності, включаючи й тих, що з певних причин не переслідують мету максимізації прибутків. Якщо ефективність господарювання є добровільною справою агента економічної діяльності, то фінансова звітність - обов’язковою: навіть дрібні приватні підприємства зобов’язані аналізувати свою фінансову діяльність, на основі якої вони будують звітність перед органами Державної податкової адміністрації.

Головним джерелом аналізу фінансового стану є інформація бухгалтерської звітності підприємств, відповідна обробка якої може сприяти максимізації прибутку підприємства. У виробничій сфері фінансовий аналіз тісно зв’язаний з двома головними функціями управління виробництвом: плануванням та контролем, а також з їхньою проміжною ланкою - бюджетуванням (розподілом коштів для досягнення поставлених виробничих цілей). Без відповідного планування цілі досягаються лише випадково. При плануванні для аналізу головним чином використовуються джерела внутрішнього походження. В основному це дані про сподівані обсяги виробництва (продажу) та витрати.

Аналізу належить важлива роль у досягненні вдосконалення управління підприємством з метою покращення його фінансового стану і підвищення конкурентоспроможності.

Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності МОРТПЦ засвідчив стійкий фінансовий стан досліджуваного об’єкта зі значними тенденціями до подальшого росту і дав змогу виявити ряд недоліків таких як:

1. Під час проведеного дослідження виявлено, що на підприємстві фінансово-економічні показники аналізуються тільки у порівнянні з плановими без урахування динаміки, що не дає повної картини про позитивні чи негативні зміни, що відбуваються на підприємстві.

2. Недоліком являється також те, що на підприємстві не проводиться аналіз структури персоналу, його плинності.

3. Недосконалість облікової політики підприємства в частині витрат діяльності, що безперечно не може свідчити про задовільний стан справ в цій ділянці обліку.

4. Виявлено відсутність графіку документообігу, що дає підстави для сумніву у правильному, своєчасному та належним чином оформленні документів і свідчить про певні недоліки в обліку в загалі та обліку витрат діяльності зокрема.

5. Недоліком також можна вважати відсутність аналізу ефективності роботи управлінського персоналу МОРТПЦ.

6. Недостатніми темпами оновлюються основні виробничі фонди, що говорить про слабку інноваційну політику на підприємстві.

7. На підприємстві наявні виробничі приміщення, що тимчасово не використовуються.

На підставі виявлених недоліків у третьому розділі дипломної роботи було наведено певні шляхи вдосконалення існуючої системи організації управління господарською діяльністю підприємства з метою поліпшення фінансового стану і підвищення конкурентоспроможності підприємства, а саме:

1. Вдосконалено діючий на МОРТПЦ наказ „Про облікову політику”, в частині обліку витрат діяльності, в складі якої затверджено порядок відповідальних осіб за здійснення даної ділянки обліку.

2. Запропоновано для використання графік документообігу, що дає підстави для правильного, своєчасного та належним чином оформлення документів з обліку витрат діяльності.

3. Запропоновано систему показників аналізу кількісного і якісного складу персоналу.

4. Вдосконалено аналіз фонду оплати праці з метою виявлення резервів та шляхів її економії.

5. Розроблено та запропоновано для використання на МОРТПЦ систему кількісних та якісних показників оцінки управлінської праці.

6. Запропоновано систему заохочення працівників за економію сировини, енергії та матеріалів, що приведе до економії експлуатаційних витрат і, відповідно, покращення кінцевих фінансових результатів.

7. З метою одержання додаткового доходу запропоновано здавати в оренду приміщення, що тимчасово не використовуються.

Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства є важливим елементом фінансового менеджменту. Керівник підприємства повинен використовувати результати фінансового аналізу для прийняття оптимальних управлінських рішень, спрямованих на подальше збільшення прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільного фінансового стану підприємства і його конкурентоспроможності.

Поставлені мета і задачі перед виконанням дипломної роботи було виконано, що дає підстави для позитивного висновку про роботу.

Коментар модератора

У роботі немає звітності

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?