Дипломна робота «Дослідження стану і розвитку систем бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту та заходи щодо їх удосконалення», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 04.05.2011 10:11 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні та законодавчо - нормативні 8 Засади організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту на малому підприємстві. 1.1. Теоретичні засади організації обліку, аналізу та аудиту на малих 8 підприємствах. 1.2. Законодавчо - нормативне регулювання обліку та аудиту на малих 15 підприємствах. Розділ 2. Стан обліку, аналізу та аудиту у приватному підприємстві «орбита-н». 2.1. Загальна характеристика малого бізнесу Миколаївської області: сучасний стан і тенденції розвитку. 2.2. Фінансово - економічний аналіз Приватному Підприємстві «Орбита-Н» 2.3. Організація обліку в Приватному Підприємстві «Орбита-Н». 2.4. Проведення аудиту в Приватному Підприємстві «Орбита-Н» 7 Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку та аудиту 81 діяльності приватному підприємстві «орбита-н». 3.1. Шляхи вдосконалення обліку в Приватному Підприємстві«Орбита-Н» згідно Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку. 3.2. Шляхи вдосконалення аудиту в Приватному Підприємстві «Орбита-Н». Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Сектор малого підприємництва - невід'ємний елемент будь - якої розвиненої господарської системи, без якої економіка та суспільство в цілому не можуть нормально функціонувати і розвиватися.

Нині в Україні із ринковою системою господарювання малі підприємства виступають як наймасовіша, найдинамічніше і найгнучкіша форма ділового життя. Спрощена система оподаткування, яку застосовують суб'єкти малого підприємництва є найбільш розповсюдженим способом, оподаткування в нинішній час. Тому організація бухгалтерського та податкового обліку на малому підприємстві за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності на даний час є актуальною.

Динаміка показників розвитку малого підприємництва у Миколаївській області характеризуються позитивними тенденціями. У 2009 році кількість суб'єктів малого підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення склала 68 (77 у 2007р. та 72 у 2006р.), що відповідає 10 місцю серед регіонів України. Більша, ніж у Миколаївській області їх кількість спостерігається у містах Києві (243) та Севастополі (87), Одеській області (82), АР Крим та Харківській області (по 81), Львівській (75), Запорізькій (74), Київській (72) та Дніпропетровській області (69). Натомість найменше навантаження підприємствами малого бізнесу на кожні 10 тис. осіб наявного населення зафіксовано у Тернопільській (39), Рівненській (41), Вінницькій та Чернівецькій (по 44) областях.

За адміністративно-територіальною ознакою у регіоні найбільше навантаження малими підприємствами на 10 тис. осіб наявного населення спостерігається у м. Миколаєві (116), натомість, найменше - у Снігурівському (16), Братському (22), Вознесенському та Кривоозерському районах (по 24).

Об'єктом дослідження магістерської роботи є приватне підприємство «Орбита-Н», яке займається оптовою торгівлею зернових.

Бухгалтерський облік і звітність в ПП «Орбита-Н» ведеться відповідно до єдиних методологічних основ і порядку, встановлених Законом України «Про

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операці підприємств і організацій та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Хоча ПП «Орбита-Н» і відноситься до категорії малих підприємств, однак застосовують журнально - ордерну форму обліку.

На підприємстві згідно Наказу «Про облікову політику» обрано прямолінійний метод нарахування амортизації. Товари обліковуються в момент їх оприбуткування за первісною вартістю.

Для визначення собівартості товарів ПП «Орбита-Н» застосовує метод ФІФО, який базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надійшли на підприємство, тобто запаси, які першими відпускаються у продажу та інше вибуття, оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів.

ПП «Орбита-Н» є платником єдиного податку за ставкою 6%, платником ПДВ, а також зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування.

На підприємстві була проведена аудиторська перевірка в ході якої аудитором зроблено умовно позитивний висновок.

Найбільшим недоліком організації бухгалтерського обліку є недосконала облікової політики. Адже обравши самостійно сприятливу для себе облікову політику, підприємство може впливати на рівень витрат і фінансові результати, формувати необхідні резерви, оптимізувати податковий тиск.

В результаті перевірки облікових регістрів знайдено допущені помилки в кореспонденції рахунків.

Але виявлені на ПП «Орбита-Н» недоліки організації бухгалтерського обліку не здійснили суттєвого впливу на достовірність фінансової звітності. Тому аудитор зазначає, що: прийнята система бухгалтерського обліку, в основному, відповідає законодавчим і іншим нормативним документам. Фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними та прийнятої облікової політики і в цілому відображає фактичний фінансовий стан.

У висновку вказано, що підприємство в усіх суттєвих аспектах виконало зобов`язання щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Аналіз діяльності підприємства знаходиться у задовільному стані: на ПП «Орбита-Н» розроблена програма аналізу діяльності, визначені її виконавці та строки виконання. Але керівник підприємства не приділяє належної уваги оцінці фінансового стану та інвестиційної привабливості підприємства, які дають можливість розробки стратегії подальшого розвитку та збільшення малого підприємства.

Для поліпшення впровадження бухгалтерського обліку на підприємстві ПП «Орбита-Н» необхідно:

1) провести автоматизацію облікової роботи за допомогою такого програмного продукту як комп'ютерна програма комплексної автоматизації бухгалтерського обліку «1С Підприємство 7.7.»;

2) з метою удосконалення організації бухгалтерського обліку на досліджуваному підприємстві внести зміни і доповнення в Наказ про облікову політику підприємства, який регулює облікову політику підприємства, щодо вибору методів та способів формування в обліку та відображення у фінансовій звітності інформації про активи, зобов'язання та капітал підприємства сприятиме задоволенню інформаційних потреб всіх груп користувачів та усуненню непорозумінь з контролюючими органами;

3) впровадити розроблений графік складання фінансової звітності, що

дозволить упорядкувати роботи зі складання звітності, визначити

конкретних виконавців та терміни виконання відповідних робіт;

4) для покращення стану аналітичною діяльності можна

запропонувати щоквартальне проведення аналізу фінансового стану господарської діяльності. Для рішення зазначеної вище задачі і з метою забезпечення об'єктивної оцінки фінансової привабливості підприємства

пропонується використовувати розрахунок фінансового показника;

5) запропоновано ввести методику економічного аналізу товарів, яка повинна передбачати такі етапи: розгляд показників загальної суми запасів товарно-матеріальних цінностей - темпи її динаміки, питомої ваги в обсязі оборотних активів; вивчення структури товарів у розрізі їхніх видів і основних груп, виявлення сезонних коливань їхніх розмірів; вивчення ефективності використання різних видів і груп товарів, а також їх обсягу в цілому, який характеризується показниками оборотності ірентабельності; визначення обсягу і структури поточних витрат по обслуговуванню товарів у розрізі окремих видів витрат.

Розроблені шляхи вдосконалення дозволять значно покращити організацію обліку і аналізу на малих підприємствах зі спрощеною формою оподаткування, обліку і звітності, зокрема, це стосується ПП «Орбита-Н».

Коментар модератора

106 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?